Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про дитяче харчування щодо посилення вимог до виробництва та обігу продуктів дитячого харчування

Про внесення змін до Закону України Про дитяче харчування щодо посилення вимог до виробництва та обігу продуктів дитячого харчування

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про дитяче
харчування" щодо посилення вимог до виробництва
та обігу продуктів дитячого харчування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 22, ст.149 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про дитяче харчування"
( 142-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 44,
ст. 433) такі зміни:
1. Текст статті 1 викласти в такій редакції:
"1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
виробник дитячого харчування - юридична особа, яка здійснює
господарську діяльність з виробництва дитячого харчування з метою
введення його в обіг;
виробництво дитячого харчування - господарська діяльність,
пов'язана з виробленням дитячого харчування, включаючи всі стадії
технологічного процесу, у тому числі виготовлення, пакування та
етикетування;
діти грудного віку - діти віком від народження до одного
року;
діти раннього віку - діти віком від одного до трьох років;
дитяче харчування - харчовий продукт, призначений центральним
органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я для спеціального
дієтичного споживання, спеціально перероблений або розроблений для
забезпечення задоволення дієтичних потреб дітей грудного та
раннього віку (дитячі суміші початкові (стартові), дитячі суміші
для подальшого годування, продукти прикорму, напої, вода
бутильована для приготування дитячого харчування та/або пиття);
дитяча суміш початкова (стартова) - дитяче харчування для
годування дітей грудного віку протягом перших шести місяців життя,
що повністю забезпечує всі фізіологічні потреби дитини у поживних
речовинах і енергії;
дитяча суміш для подальшого годування - дитяче харчування для
годування дітей грудного та раннього віку, що є основною рідкою
складовою їх раціону під час введення відповідних продуктів
прикорму в процесі поступового урізноманітнення раціону дитини;
інгредієнт - будь-яка речовина, включаючи харчові добавки та
ароматизатори, що використовується для виробництва дитячого
харчування і залишається в ньому після закінчення його
виробництва;
обіг дитячого харчування - переміщення (транспортування) або
зберігання, будь-які інші дії, пов'язані з переходом права
власності чи володіння, включаючи продаж, обмін або дарування
дитячого харчування;
продукти прикорму - дитяче харчування, що є доповненням до
грудного молока або дитячої суміші початкової, або дитячих сумішей
для подальшого годування з метою поступового розширення раціону
харчування та виготовлене, у тому числі: на молочній,
молочно-зерновій, зерновій та зерно-молочній основі; на основі
фруктів, ягід, овочів та/або їх суміші; на м'ясній,
м'ясо-рослинній та рослинно-м'ясній основі; рибній,
рибно-рослинній та рослинно-рибній основі; на молочній основі з
додаванням фруктів, ягід, овочів та/або їх суміші; на основі
фруктів, ягід, овочів та/або їх суміші з додаванням молочних
продуктів;
поживна цінність - усі основні природні компоненти харчового
продукту, включаючи вуглеводи, білки, жири, вітаміни, мінерали та
солі;
сировина - сировина рослинного та/або тваринного походження,
що використовується у виробництві дитячого харчування;
спеціальні сировинні зони - регіони або окремі господарства,
що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і
тваринництва, придатної для виготовлення дитячого та дієтичного
харчування;
функціональне дитяче харчування - дитяче харчування, що
містить як компонент лікарські засоби та/або пропонується для
профілактики або пом'якшення перебігу хвороби дитини з особливими
дієтичними потребами, у тому числі у разі вроджених або набутих
порушень засвоєння окремих харчових речовин, їх непереносності
та/або при певних захворюваннях;
якість дитячого харчування - ступінь досконалості
властивостей та характерних рис дитячого харчування, які здатні
задовольнити фізіологічні потреби організму дитини в продуктах
харчування виходячи з їх хімічного складу та енергетичної
цінності".
2. У частині третій статті 3:
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) розвитку вітчизняного виробництва широкого асортименту
дитячого харчування, зокрема функціонального дитячого харчування";
пункт 6 виключити.
3. У статті 5:
в абзаці четвертому слова "вимогам санітарних,
ветеринарно-санітарних норм та правил" замінити словами
"санітарним заходам безпечності харчових продуктів та технічним
регламентам";
абзац п'ятий замінити двома абзацами такого змісту:
"виробництва дитячого харчування на спеціалізованих
підприємствах, у цехах, що мають експлуатаційний дозвіл для
потужностей з виробництва дитячого харчування, отриманий у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
виробництва дитячого харчування з високоякісної сировини,
вирощеної у спеціальних сировинних зонах, та із застосуванням
інгредієнтів та допоміжних засобів і матеріалів для виробництва та
обігу, що за висновком державної санітарно-епідеміологічної
експертизи визнані придатними для цих цілей".
У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно
абзацами сьомим - дев'ятим;
абзац сьомий після слів "дитячого харчування" доповнити
словами "у тому числі тих, що імпортуються на територію України".
4. У статті 8:
1) частину третю викласти в такій редакції:
"3. У спеціальній сировинній зоні забороняються будівництво
промислових та хімічних об'єктів, а також будь-яка інша
діяльність, яка за висновком державної екологічної експертизи може
призвести до погіршення стану довкілля";
2) у частині четвертій слова "відповідає
санітарно-гігієнічним вимогам дитячого харчування" замінити
словами "відповідає обов'язковим параметрам безпечності,
затвердженим відповідно до закону";
3) у частині шостій слова "не може містити гормональних
препаратів та генетично модифікованих організмів" замінити словами
"не може бути вироблена з генетично модифікованих організмів
та/або містити генетично модифіковані організми";
4) доповнити частиною восьмою такого змісту:
"8. У виробництві дитячого харчування забороняється
використання сировини, що містить гормональні препарати,
антибіотики, залишки важких металів, пестицидів, радіонуклідів та
інших небезпечних речовин, наявність яких не допускається
державними санітарними нормами або вміст яких перевищує
максимально допустимі рівні залишків у дитячому харчуванні".
5. Текст статті 9 викласти в такій редакції:
"1. Дитяче харчування, що виробляється в Україні, підлягає
державній санітарно-епідеміологічній експертизі та державній
реєстрації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,
має відповідати обов'язковим параметрам безпечності та мінімальним
специфікаціям якості, затвердженим центральним органом виконавчої
влади з питань охорони здоров'я, та бути етикетованим відповідно
до вимог Закону України "Про безпечність та якість харчових
продуктів" ( 771/97-ВР ) та цього Закону.
2. Виробництво дитячого харчування здійснюється виключно на
промисловій основі на спеціалізованих підприємствах, у цехах, що
мають експлуатаційний дозвіл для потужностей з виробництва
дитячого харчування, отриманий у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, з дотриманням вимог, встановлених
законодавством санітарних заходів, належної практики виробництва
та застосуванням системи НАССР або аналогічних систем забезпечення
безпечності та якості.
3. Нормативна документація щодо виробництва дитячого
харчування підлягає державній реєстрації відповідно до закону.
4. У виробництві дитячого харчування забороняється
використання сировини, що не відповідає встановленим
законодавством санітарним заходам.
5. Харчові добавки та ароматизатори дозволяються для
використання у виробництві дитячого харчування після їх реєстрації
центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
6. У виробництві дитячого харчування забороняється
використання таких харчових добавок:
1) штучних ароматизаторів (крім ваніліну, етилваніліну та
ванільного екстракту);
2) барвників;
3) підсолоджувачів (крім функціонального дитячого
харчування);
4) консервантів, стабілізаторів, підсилювачів смаку та
аромату.
7. У виробництві дитячого харчування забороняється
використання пальмового стеарину, продуктів гідрогенізації олій
(маргарину, спреду), бавовняної олії та олії з кунжуту, сумішей
спецій та прянощів, до складу яких входять не зареєстровані або
заборонені до використання у виробництві дитячого харчування
харчові добавки.
8. У виробництві дитячого харчування з інгредієнтами
тваринного походження забороняється використання:
1) м'яса механічного обвалювання, шкури свинячої,
субпродуктів (крім серця, печінки, язика), гідратованого білка сої
та її похідних, а також м'яса забійних тварин та птиці, підданого
повторному заморожуванню;
2) риби ставкової та придонної, гідратованого білка сої та її
похідних, а також м'яса риби, підданого повторному заморожуванню.
9. Дитяче харчування фасується в асептичну та/або герметичну
упаковку, що має забезпечувати безпечність та збереження поживної
цінності продукту протягом визначеного виробником строку
придатності до споживання.
10. Упаковка для дитячого харчування виготовляється з
матеріалів, дозволених для використання центральним органом
виконавчої влади з питань охорони здоров'я для цих цілей.
11. Використання технологічного обладнання, допоміжних
засобів та матеріалів для виробництва та обігу дитячого харчування
здійснюється за наявності відповідного висновку державної
санітарно-епідеміологічної експертизи.
12. Декларування виробником відповідності якості та
безпечності дитячого харчування здійснюється в порядку,
визначеному законом".
6. У статті 10:
1) частину першу доповнити реченням такого змісту: "Заклади
торговельної мережі зобов'язані забезпечувати умови зберігання
продуктів дитячого харчування, зазначені виробником на етикетці";
2) частини другу та третю викласти в такій редакції:
"2. Дитяче харчування, у тому числі те, що імпортується,
підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. Відомості про державну реєстрацію вносяться до
Державного реєстру харчових продуктів спеціального дієтичного
споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок
не пізніш як через три робочих дні з дня її здійснення та
розміщуються на офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої влади, визначеного Кабінетом Міністрів України
відповідальним за ведення зазначеного реєстру.
3. Забороняється обіг дитячого харчування, якщо воно:
1) не зареєстровано відповідно до закону;
2) не відповідає встановленим вимогам безпечності та якості;
3) вироблене з сировини, що була одержана з генетично
модифікованих організмів та/або містила генетично модифіковані
організми;
4) неправильно марковане;
5) переміщене через митну територію України як контрабанда;
6) має термін придатності до споживання, який минув;
7) має пошкоджену, розгерметизовану упаковку;
8) містить харчові добавки та ароматизатори, не зареєстровані
та/або заборонені у виробництві дитячого харчування";
3) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Продукти, вилучені з обігу у зв'язку з порушенням вимог,
визначених у пунктах 1 і 4 частини третьої цієї статті, можуть
бути повернуті в обіг за умови забезпечення виправлення маркування
та проведення державної реєстрації відповідно до закону".
7. Статтю 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Вимоги до етикетування дитячого харчування
1. Етикетування дитячого харчування здійснюється державною
мовою відповідно до Закону України "Про безпечність та якість
харчових продуктів" ( 771/97-ВР ) та цього Закону.
2. На етикетці поруч із назвою продукту зазначається вік
дитини, з якого дозволяється споживання цього продукту.
3. В інформації про склад дитячого харчування наводиться
вичерпний перелік усіх інгредієнтів у порядку переваги їх масової
частки у складі продукту, у тому числі харчових добавок та
ароматизаторів, що використовуються у його виробництві, за
винятком доданих вітамінів і мінеральних речовин, які мають бути
виділені в окремі групи з відповідними назвами та можуть бути
наведені без урахування черговості залежно від вмісту.
4. На етикетку дитячого харчування наноситься інформація про
калорійність у кілокалоріях або кілоджоулях та поживну цінність з
наведенням кількісного вмісту білків, жирів, вуглеводів, вітамінів
та мінеральних речовин у встановлених одиницях виміру з розрахунку
на 100 грамів або 100 мілілітрів готового до вживання продукту.
5. Кінцева дата споживання дитячого харчування повинна
містити день, місяць та рік у незакодованому цифровому значенні.
Для продуктів, термін придатності яких перевищує три місяці,
достатньо зазначити місяць і рік, до якого можна спожити продукт.
6. На етикетці дитячого харчування зазначаються умови
зберігання, необхідні для забезпечення його безпечності та якості,
у тому числі після відкриття упаковки (тари).
7. На етикетці дитячого харчування, що потребує додаткової
підготовки до споживання, зазначається інформація щодо способу
приготування та/або використання продукту та рекомендована
кількість продукту на одне годування з урахуванням віку дитини.
8. На етикетці дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей
для подальшого годування обов'язково міститься попередження про
безумовну перевагу грудного вигодовування.
9. На етикетці функціонального дитячого харчування
зазначаються особливі дієтичні потреби, функціональні стани та/або
захворювання, за наявності яких рекомендовано вживати такі
продукти.
10. На етикетці дитячого харчування, призначеного для дітей
грудного віку, зазначається інформація про необхідність
попередньої (перед початком споживання) консультації лікаря.
11. Текст для етикетування дитячого харчування підлягає
затвердженню центральним органом виконавчої влади у сфері охорони
здоров'я в установленому порядку".
8. У тексті Закону ( 142-16 ):
слова "грудні діти", "грудні діти та діти раннього віку",
"грудні діти та діти другого року життя" у всіх відмінках замінити
відповідно словами "діти грудного віку", "діти грудного та
раннього віку", "діти грудного віку та другого року життя" у
відповідному відмінку;
слова "продукти дитячого харчування" у всіх відмінках
замінити словами "дитяче харчування" у відповідному відмінку.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Дитяче харчування, вироблене та/або ввезене в Україну до
набрання чинності цим Законом, може вироблятися та/або ввозитися в
Україну протягом 90 днів з дня набрання чинності цим Законом та
перебувати в обігу до закінчення терміну його придатності.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 грудня 2010 року
N 2746-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry