Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про реалізацію Закону України Про Державний бюджет України на 1994 рік

Про реалізацію Закону України Про Державний бюджет України на 1994 рік

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про реалізацію Закону України "Про Державний
бюджет України на 1994 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 20, ст.121 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 41, ст.376 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про Державний бюджет України на 1994 рік"
( 3898-12 ) ввести в дію з 1 січня 1994 року. Показники Державного бюджету на 1994 рік підлягають
щоквартальному перезатвердженню Верховною Радою України з
урахуванням наслідків його виконання за попередній квартал.
2. Кабінету Міністрів України: разом з постійними комісіями Верховної Ради України
розглянути зауваження і пропозиції, внесені під час розгляду
проектів плану економічного і соціального розвитку і Державного
бюджету України на 1994 рік, та з урахуванням підсумків роботи за
I квартал поточного року подати інформацію Верховній Раді України; ( Абзац третій пункту 2 втратив чинність в частині
запровадження з 1 січня 1994 року доплати педагогічним
працівникам у сфері культури, медичним і фармацевтичним
працівникам до рівня середньомісячної заробітної плати
працівників у цілому по народному господарству на підставі Закону
N 183/94-ВР від 23.09.94 ) до впорядкування системи оплати праці
в народному господарстві запровадити з 1 січня 1994 року доплати
спеціалістам освіти, науки, культури, охорони здоров'я,
соціального забезпечення та фізичної культури до рівня
середньомісячної заробітної плати працівників в цілому по
народному господарству. Профінансувати зазначені витрати за
рахунок загальних асигнувань бюджету та у двотижневий термін
розробити порядок виплати вказаних надбавок; до вивчення і внесення пропозицій щодо законодавчого
врегулювання пільгового оподаткування не утримувати у I кварталі
1994 року податків з підприємств і організацій незалежно від форм
власності, де чисельність інвалідів становить більше 50 відсотків
загальної чисельності працюючих в основному виробництві; внести до 1 квітня 1994 року на розгляд Верховної Ради
України пропозиції щодо доцільності збереження дії пільгового
оподаткування прибутковим податком з громадян, передбаченого
Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N
12-92 "Про прибутковий податок з громадян"; при підготовці пропозицій про зміну законодавства з питань
соціального захисту населення виходити з вимог щодо недопущення
погіршення життєвого рівня інвалідів, пенсіонерів, дітей; у місячний термін подати пропозиції Верховній Раді України
щодо уточнення Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) в частині
матеріального забезпечення учнів державних професійних
навчально-виховних закладів; вивчити пропозиції народних депутатів України щодо
незастосування штрафних санкцій до суб'єктів господарської
діяльності по платежах до бюджету та цільових державних фондів у
випадках невиконання перед ними фінансових зобов'язань з боку
держави та прийняти відповідне рішення; вирішити питання своєчасної оплати бюджетними організаціями
вартості енергоносіїв та комунальних послуг; розглянути та внести у квітні 1994 року на розгляд Верховної
Ради України пропозиції про доцільність включення до складу
бюджетів відповідних рівнів коштів Державного фонду сприяння
зайнятості населення; у місячний термін уточнити перелік населених пунктів,
розташованих на радіоактивно забруднених територіях, з
урахуванням критеріїв визначення зон територій, передбачених
статтею 2 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ); врегулювати питання щодо фінансування об'єктів
соціально-культурного призначення і нового шахтобудівництва
вугільної промисловості.
3. Кабінету Міністрів України разом з комісіями Верховної
Ради України з питань Чорнобильської катастрофи та з питань
планування, бюджету, фінансів і цін у місячний термін внести на
розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до
діючих законодавчих актів щодо пільгового оподаткування
підприємств, установ та організацій, розташованих на територіях,
які віднесені до четвертої категорії зон територій, що зазнали
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
4. Кабінету Міністрів України разом з обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями, Радою
Міністрів Республіки Крим опрацювати і ввести в дію в першому
півріччі 1994 року механізм зацікавленості місцевих Рад народних
депутатів в одержанні місцевими бюджетами додаткових доходів за
умови перевиконання (зростання) в цілому по відповідному
адміністративно-територіальному утворенню обсягів виробництва
(робіт, послуг) та використання коштів від земельного податку за
призначенням на докорінне поліпшення земель та на проведення
земельної реформи.
5. Рекомендувати Президенту України розглянути на Раді
оборони України питання про обсяги бюджетних асигнувань на оборону
з врахуванням затверджених Верховною Радою України положень
Воєнної доктрини та загальної структури чисельності, озброєння і
матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України і подати
до Верховної Ради України пропозиції щодо фінансування видатків на
оборону на 1994 рік.
6. Національному банку України надавати Міністерству фінансів
України на договірних засадах в межах первинної емісії,
розрахованої на основі зміни показників валового внутрішнього
продукту на 1994 рік, внутрішньорічний кредит у розмірі до 10
відсотків від квартального обсягу видатків Державного бюджету
України на покриття планових витрат, які не покриваються доходами,
що обумовлюється, в основному, сезонним характером
сільськогосподарського виробництва.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 1 лютого 1994 року
N 3899-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry