Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення 14 липня 2002 року повторних виборів народних депутатів України в одномандатн...

Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення 14 липня 2002 року повторних виборів народних депутатів України в одномандатн...

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
N 929 від 14.05.2002
м. Київ
Про Календарний план основних
організаційних заходів з підготовки та
проведення 14 липня 2002 року повторних виборів
народних депутатів України в одномандатних
виборчих округах N 18, 35, 201

Керуючись пунктом 1 частини другої статті 22 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ), статтями 11,
12 та пунктом 1 статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" ( 733/97-ВР ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Календарний план основних організаційних
заходів з підготовки та проведення 14 липня 2002 року повторних
виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих
округах N 18 (Вінницька область), N 35 (Дніпропетровська область),
N 201 (Черкаська область) (додається).
2. Надіслати Календарний план окружним виборчим комісіям
одномандатних виборчих округів N 18, 35, 201, Вінницькій,
Дніпропетровській, Черкаській обласним радам та обласним державним
адміністраціям, Міністерству внутрішніх справ України,
Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони
України, Міністерству транспорту України, Міністерству фінансів
України, Міністерству юстиції України, Державному комітету архівів
України, Державному комітету зв'язку та інформатизації України,
Державному комітету інформаційної політики, телебачення та
радіомовлення України, Головному контрольно-ревізійному
управлінню, Державному казначейству України, Державній податковій
адміністрації України, Національному банку України, Державному
департаменту України з питань виконання покарань.
3. Опублікувати Календарний план у газеті "Голос України".

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 14 травня 2002 року N 929
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних організаційних заходів з підготовки
та проведення 14 липня 2002 року
повторних виборів народних депутатів України
в одномандатних виборчих округах
N 18 (Вінницька область),
N 35 (Дніпропетровська область),
N 201 (Черкаська область)

----------------------------------------------------------------------------- N | Зміст заходів та їх | Строки виконання | Виконавці п.п.| нормативні обгрунтування | | ----------------------------------------------------------------------------- 1. Оголошення початку виборчого Не пізніше наступного Центральна процесу повторних виборів дня після опублікування виборча народних депутатів України постанови Центральної комісія (частина шоста статті 15) виборчої комісії про їх
призначення
(не пізніше 15 травня
2002 року)
2. Висування кандидатів у Початок - наступного Політична партія, народні депутати України дня після опублікування виборчий блок (частина шоста статті 40, постанови Центральної політичних частина третя статті 82, виборчої комісії про партій, обласний частина п'ята статті 84) призначення повторних осередок
виборів народних (організація) депутатів України, партії, осередки закінчення - за 40 днів (організації) до дня виборів партій, що входять до (з 15 травня до виборчого блоку 3 червня 2002 року політичних партій (включно)
3. Надсилання до Центральної Не пізніш як за два дні Керівник
виборчої комісії до проведення з'їзду політичної партії повідомлення про час і місце (зборів, конференції) (керівники проведення з'їзду (зборів, політичних конференції) політичної (не пізніше 31 травня партій, що партії або міжпартійного 2002 року (включно) входять до з'їзду (зборів, конференції) виборчого блоку політичних партій, що політичних входять до виборчого блоку партій), політичних партій, зборів обласного (конференції) обласного осередку осередку (організації) (організації) партії (спільних зборів, партії, осередків конференції осередків (організацій) (організацій) партій, що партій, що входять до виборчого блоку входять до політичних партій з метою виборчого блоку висування кандидатів у політичних партій народні депутати України (частина шоста, дев'ята статті 40)
4. Проведення першого засідання Не пізніш як на третій Голова окружної окружної виборчої комісії робочий день після дня виборчої комісії опублікування постанови
Центральної виборчої
комісії про призначення
повторних виборів
народних депутатів
України
(не пізніше 17 травня
2002 року)
5. Самовисування кандидатів у Початок - наступного Громадянин народні депутати України дня після проведення України шляхом подання заяви до першого засідання окружної виборчої комісії окружної виборчої про бажання балотуватися в комісії, закінчення - одномандатному виборчому за 40 днів до дня окрузі (заяви про виборів самовисування)
(не пізніше 3 червня
2002 року (включно)
6. Затвердження середніх норм У п'ятиденний строк з Центральна видатків окружної виборчої дня опублікування виборча комісія комісії та середніх норм постанови Центральної видатків для потреб виборчої комісії про дільничних виборчих комісій призначення повторних (частина п'ята статті 33) виборів народних
депутатів України
(не пізніше 18 травня
2002 року)
7. Складання єдиного кошторису У десятиденний строк з Окружні виборчі видатків для підготовки і дня опублікування комісії проведення повторних виборів постанови Центральної народних депутатів України виборчої комісії про із включенням до нього призначення повторних видатків окружної виборчої виборів народних комісії та видатків для депутатів України потреб дільничних виборчих комісій одномандатного (не пізніше 23 травня виборчого округу 2002 року) (частина шоста статті 33)
8. Подання документів до Закінчується за 30 днів Особи, висунуті окружної виборчої комісії до дня виборів кандидатами у для реєстрації кандидатів у народні депутати народні депутати України в (не пізніше 24 години України в одномандатному виборчому 13 червня 2002 року) одномандатному окрузі виборчому окрузі (частина шоста статті 84)
9. Повторне подання заяви з Не пізніш як за 30 днів Особи, висунуті виправленими документами в до дня виборів кандидатами в разі відмови у реєстрації народні депутати кандидату в народні депутати (не пізніше 13 червня України в України, висунутому в 2002 року) одномандатному одномандатному виборчому виборчому окрузі окрузі, з підстав невідповідного оформлення документів
10. Друкування в місцевих Починаючи за 30 днів до Окружні виборчі газетах та транслювання по дня виборів комісії, місцевому радіо і редакції телебаченню двічі на тиждень (з 14 червня 2002 року) місцевих газет, тексту роз'яснення щодо місцеві заборони надання грошей чи телерадіо- безоплатно або на пільгових організації умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей
11. Проведення першого засідання Не пізніш як за 25 днів Голова дільничної виборчої дільничної виборчої комісії до дня виборів комісії
(не пізніше 18 червня
2002 року)
12. Прийняття рішення про Не пізніш як на п'ятий Окружні виборчі реєстрацію кандидата в день з дня прийняття комісії народні депутати України в заяви одномандатному виборчому окрузі або про відмову в Закінчується за 25 днів його реєстрації до дня виборів (частина п'ята статті 46, частина шоста статті 84) (не пізніше 18 червня
2002 року)
13. Прийняття остаточного Не пізніш як за 25 днів Окружні виборчі рішення про реєстрацію до дня виборів комісії кандидата в народні депутати України в одномандатному (не пізніше 18 червня виборчому окрузі 2002 року
14. Видача посвідчення кандидату У триденний строк з дня Окружні виборчі в народні депутати України, прийняття рішення про комісії зареєстрованому в реєстрацію одномандатному виборчому окрузі (частина сьома статті 46)
15. Подання до Центральної Після закінчення Окружні виборчі виборчої комісії переліку реєстрації кандидатів у комісії кандидатів у народні народні депутати депутати України, України зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі (частина восьма статті 46)
16. Оприлюднення в газетах У п'ятиденний строк Центральна "Голос України" та "Урядовий після закінчення виборча кур'єр" за поданням окружних реєстрації кандидатів у комісія виборчих комісій списків народні депутати кандидатів у народні України в депутати України, одномандатному зареєстрованих в виборчому окрузі одномандатному виборчому окрузі (частина восьма статті 46)
17. Подання до окружної виборчої Після реєстрації Кандидати в комісії заяв про реєстрацію кандидата в народні народні депутати довірених осіб кандидатів у депутати України в України, народні депутати України одномандатному зареєстровані в (частина четверта статті 58) виборчому окрузі одномандатних виборчих округах
18. Реєстрація довірених осіб Протягом трьох днів Окружні виборчі кандидатів у народні після подання заяви комісії депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, та видача їм посвідчень (частина четверта статті 58)
19. Передача бланків Не пізніш як за 25 днів Окружні виборчі відкріплювальних посвідчень до дня виборів комісії дільничним виборчим комісіям (частина шоста статті 31) (не пізніше 18 червня
2002 року)
20. Видача виборцю Не раніш як за 25 днів Дільнична виборча відкріплювального до дня виборів комісія посвідчення у разі його звернення до дільничної (з 19 червня до виборчої комісії із заявою 13 липня 2002 року) про виключення його зі списку виборців (частина четверта статті 31)
21. Відкриття рахунка виборчого Не пізніш як за 24 дні Кандидати в фонду кандидата в народні до дня виборів народні депутати депутати України, України зареєстрованого в (не пізніше 19 червня одномандатному виборчому 2002 року) окрузі (частина перша статті 34, частина сьома статті 84)
22. Повідомлення про відкриття Не пізніше наступного Установи банків рахунка та реквізити робочого дня після дня виборчого фонду кандидата в відкриття рахунка народні депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі відповідній окружній виборчій комісії (частина шоста статті 34)
23. Опублікування інформації про Не пізніше наступного Окружні виборчі відкриття рахунка робочого дня після дня комісії відповідного виборчого фонду відкриття рахунка та його реквізити в одному з державних або комунальних місцевих друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів (частина сьома статті 34)
24. Проведення жеребкування щодо Не пізніше 19 червня Окружні виборчі дати і часу виходу в ефір 2002 року комісії передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм кандидата в народні депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі, за рахунок коштів Державного бюджету України (частина сьома статті 54)
25. Проведення жеребкування щодо Не пізніше 19 червня Окружні виборчі черговості друкування 2002 року комісії передвиборних програм кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, за рахунок коштів Державного бюджету України (частина третя статті 55)
26. Оприлюднення результатів Невідкладно після Окружні виборчі жеребкування щодо надання затвердження комісії кандидатам у народні результатів депутати України, жеребкування зареєстрованим в одномандатних виборчих округах, ефірного часу для проведення передвиборної агітації та друкування передвиборних програм у місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації за рахунок коштів Державного бюджету України (частина восьма статті 54 та частина четверта статті 55)
27. Відведення місць та Не пізніш як за 24 дні Місцеві органи обладнання стендів, дощок до дня виборів виконавчої оголошень у людних місцях влади, органи для розміщення матеріалів (не пізніше 19 червня місцевого передвиборної агітації 2002 року) самоврядування
28. Затвердження форми виборчого Не пізніш як за 24 дні Центральна бюлетеня для голосування в до дня виборів виборча одномандатному виборчому комісія окрузі (не пізніше 19 червня (частина четверта статті 82) 2002 року)
29. Проведення передвиборної Початок - за 24 дні до Суб'єкти
агітації дня виборів, виборчого (частина друга статті 50, закінчення - о процесу, крім частина сьома статті 84) 24 годині останньої членів виборчих п'ятниці перед днем комісій, під час виборів виконання обов'язків (з 19 червня до членів виборчих 24 години 12 липня комісій, органів 2002 року) місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб
30. Затвердження тексту Не пізніш як за 20 днів Окружна виборча виборчого бюлетеня для до дня виборів комісія голосування в одномандатному виборчому окрузі (не пізніше (частина четверта статті 82) 23 червня 2002 року)
31. Перевірка достовірності Не пізніш як за 20 днів Органи державної відомостей, внесених до до дня виборів податкової декларації про майно та адміністрації доходи кандидата у народні (не пізніше 23 червня України депутати України та членів 2002 року) його сім'ї за 2001 рік, за зверненням окружних виборчих комісій
32. Повідомлення окружним Не пізніш як за 20 днів Органи державної виборчим комісіям про до дня виборів податкової виявлені порушення під час адміністрації перевірки достовірності (не пізніше 23 червня України відомостей, внесених до 2002 року) декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України і членів його сім'ї за 2001 рік
33. Реалізація права на Не пізніш як за 15 днів Політичні звернення до окружної до дня виборів партії, виборчі виборчої комісії політичної блоки політичних партії, виборчого блоку (не пізніше 28 червня партій політичних партій, які 2002 року) висунули кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в народні депутати України (пункт 2 частини третьої статті 49)
34. Виготовлення інформаційних Не пізніш як за 15 днів Окружні виборчі плакатів кандидатів у до дня виборів комісії народні депутати України, зареєстрованих в (не пізніше 28 червня одномандатних виборчих 2002 року) округах, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів (частина третя статті 52, частина восьма статті 84)
35. Заборона поширювати Протягом останніх Засоби масової інформацію про результати 15 днів перед днем інформації усіх опитувань громадської думки виборів форм власності щодо кандидатів у народні депутати України, (з 28 червня 2002 року) зареєстрованих в одномандатних виборчих округах (частина чотирнадцята статті 56)
36. Подання до Центральної Не пізніш як за 10 днів Іноземні держави виборчої комісії пропозицій до дня виборів та міжнародні щодо реєстрації офіційних організації спостерігачів від іноземних (не пізніше 3 липня безпосередньо держав, міжнародних 2002 року) або через організацій Міністерство (частина перша статті 61) закордонних справ України
37. Передача на виборчі дільниці Невідкладно після їх Окружні виборчі інформаційних плакатів виготовлення комісії кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах (частини четверта, десята статті 52, частина восьма статті 84)
38. Подання по одному примірнику Не пізніш як за 7 днів Кандидати у кожного друкованого з дня виготовлення народні депутати матеріалу передвиборної друкованого матеріалу України, агітації, виготовленого за передвиборної агітації зареєстровані в рахунок коштів виборчого одномандатних фонду, до окружної виборчої виборчих округах комісії (частина шоста статті 52)
39. Уточнення списків виборців Не пізніш як за 10 днів Виконавчі органи (частина дев'ята статті 84) до дня виборів сільських, селищних, (не пізніше 3 липня міських рад, 2002 року) дільничні виборчі комісії
40. Забезпечення виготовлення в Не пізніш як за 10 днів Центральна централізованому порядку до дня виборів виборча комісія виборчих бюлетенів (частина перша статті 63) (не пізніше 3 липня
2002 року)
41. Повідомлення виборців про Не пізніш як за 10 днів Дільничні час і місце голосування до дня виборів виборчі комісії (частина друга статті 66)
(не пізніше 3 липня
2002 року)
42. Прийняття рішення щодо Не пізніш як за 5 днів Центральна реєстрації офіційних до дня виборів виборча комісія спостерігачів від іноземних держав, міжнародних (не пізніше 8 липня організацій 2002 року) (частини друга, третя статті 61)
43. Складання списків виборців Не пізніш як за 5 днів Дільничні на виборчих дільницях, до дня виборів виборчі комісії утворених у стаціонарних лікувальних закладах, (не пізніше 8 липня установах 2002 року) кримінально-виконавчої системи та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування (частина четверта статті 30, частина десята статті 84 Закону)
44. Подання до відповідної Не пізніш як за 5 днів Політична окружної виборчої комісії до дня виборів партія, виборчий про реєстрацію офіційних блок політичних спостерігачів від політичної (не пізніше 8 липня партій, партії, виборчого блоку 2002 року) кандидатів у політичних партій, народні депутати кандидатів у народні України від яких депутати України від яких зареєстровано в зареєстровано в одномандатному одномандатному виборчому виборчому окрузі, кандидата у народні окрузі, депутати України, кандидати в зареєстрованого в народні депутати одномандатному виборчому України, окрузі зареєстровані в (частина четверта статті 60) одномандатному виборчому окрузі
45. Утворення у виняткових Не пізніш як за 5 днів Центральна випадках виборчих дільниць до дня виборів виборча комісія та дільничних виборчих комісій (не пізніше 8 липня (частина сьома статті 17, 2002 року) частина дванадцята статті 21)
46. Складання списків виборців у Не пізніш як за 4 дні Дільничні разі утворення виборчої до дня виборів виборчі комісії дільниці у винятковому випадку (не пізніше 9 липня (частина шоста статті 30) 2002 року)
47. Передача списків виборців Не пізніш як за три дні Дільнична для загального ознайомлення до дня виборів виборча комісія на виборчій дільниці, утвореній у винятковому (не пізніше 10 липня випадку 2002 року) (частина перша статті 31)
48. Приймання виборчих бюлетенів Після отримання Окружна виборча від Центральної виборчої виборчих бюлетенів комісія комісії на засіданні Центральною виборчою окружної виборчої комісії комісією від (частина перша статті 64) підприємства-
виготовлювача
49. Передача виборчих бюлетенів Не раніш як за 3 дні до Окружні виборчі дільничним виборчим комісіям дня виборів комісії (частина друга статті 64)
(не раніше 11 липня
2002 року)
50. Оприлюднення рішень про Не пізніш як за 2 дні Центральна утворення виборчих дільниць до дня виборів виборча комісія у виняткових випадках (частина восьма статті 17) (не пізніше 11 липня
2002 року)
51. Зняття передвиборних З 24 години 12 липня Відповідні агітаційних матеріалів, що 2002 року служби місцевих розміщувалися на території органів населених пунктів, районів у виконавчої влади містах та органів (частина вісімнадцята місцевого статті 56) самоврядування
52. Припинення витрачання коштів За день до дня виборів Кандидати в з рахунка виборчого фонду народні депутати (частина восьма статті 34) (з 13 липня 2002 року) України
53. Реалізація права виборця на Не пізніш як за Виборці
подання письмової заяви до 12 годин до початку дільничної виборчої комісії голосування з проханням забезпечити голосування за межами (не пізніше 20 години приміщення для голосування 13 липня 2002 року) (частина перша статті 67)
54. Проведення голосування З восьмої до Дільнична (частина перша статті 66) двадцятої години виборча комісія 14 липня 2002 року
55. Підрахунок голосів виборців Відразу після Дільнична виборча на виборчій дільниці закінчення голосування комісія (частина друга статті 68)
(після двадцятої години
14 липня 2002 року)
56. Доставка до окружної Невідкладно після Голова або виборчої комісії пакетів з закінчення засідання заступник голови протоколами дільничної дільничної виборчої та інші два виборчої комісії про комісії, на якому члени дільничної підрахунок голосів виборців здійснювався підрахунок виборчої на виборчій дільниці, голосів виборців на комісії, які виборчими бюлетенями, виборчій дільниці повинні бути контрольними талонами і представниками предметами, списками різних виборців, а також, за політичних наявності, окремими думками партій, виборчих членів виборчої комісії, блоків викладеними у письмовій політичних формі, актами, заявами, партій, у скаргами та рішеннями, супроводі прийнятими комісією працівника (частина десята статті 69, органів частина перша статті 71) внутрішніх справ
57. Встановлення результатів Невідкладно після Окружна виборча виборів в одномандатному прийняття і розгляду комісія виборчому окрузі протоколів дільничних (частини друга, дев'ята виборчих комісій про статті 74) підрахунок голосів
виборців на виборчих
дільницях у відповідних
округах
58. Надсилання до Центральної Невідкладно після Окружна виборча виборчої комісії рішення про прийняття рішення комісія результати виборів в одномандатному виборчому окрузі разом з першим примірником протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування (частина одинадцята статті 74)
59. Подання до окружної виборчої Не пізніш як на п'ятий Розпорядник комісії фінансового звіту день після дня виборів виборчого фонду про надходження та кандидата у використання коштів (не пізніше 19 липня народні депутати виборчого фонду 2002 року) України (частина четверта статті 35)
60. Офіційне оприлюднення Не пізніш як на п'ятий Центральна результатів повторних день з дня встановлення виборча комісія виборів народних депутатів результатів виборів України в одномандатних народних депутатів виборчих округах в газетах України в одномандатних "Голос України" та "Урядовий виборчих округах кур'єр" (частина перша статті 78)
61. Перерахування у безспірному У триденний строк з дня Установи банку порядку до Державного офіційного оприлюднення бюджету України коштів результатів повторних виборчого фонду, не виборів народних використаних кандидатом у депутатів України народні депутати України (частина тринадцята статті 36)
62. Подання до Центральної У десятиденний строк з Окружні виборчі виборчої комісії фінансового дня офіційного комісії звіту про надходження та оприлюднення використання коштів результатів повторних Державного бюджету України, виборів народних передбачених на підготовку і депутатів України проведення повторних виборів 14 липня 2002 року народних депутатів України 14 липня 2002 року (частина дев'ята статті 33)
63. Подання особою, обраною Не пізніш як на Особа, обрана народним депутатом України, двадцятий день з дня народним до Центральної виборчої офіційного оприлюднення депутатом комісії документа про її результатів повторних України звільнення з роботи виборів народних (посади), несумісної з депутатів України депутатським мандатом та 14 липня 2002 року (або) копії зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради (частина перша статті 79)
64. Прийняття рішення про При отриманні Центральна реєстрацію обраного документів про виборча комісія народного депутата України звільнення з роботи (частина третя статті 79) (посади) особи, обраної
народним депутатом
України та (або) копії
зареєстрованої заяви
про припинення дії
іншого представницького
мандата, поданої до
відповідної ради
65. Видача особі, зареєстрованій Не пізніш як на сьомий Центральна народним депутатом України, день з дня реєстрації виборча комісія тимчасового посвідчення особи народним народного депутата України депутатом України (частина шоста статті 79)
66. Видача посвідчення народного Не пізніш як на сьомий Центральна депутата України день після складення виборча комісія (частина перша статті 80) присяги народного
депутата України
67. Передача виборчої та іншої Після офіційного Центральна документації до відповідної оприлюднення виборча комісія центральної архівної результатів повторних установи виборів народних (частина перша статті 86) депутатів України
14 липня 2002 року
68. Передача виборчої та іншої Після офіційного Окружні виборчі документації до відповідних оприлюднення комісії місцевих державних архівних результатів повторних установ виборів народних (частина перша статті 86) депутатів України
14 липня 2002 року
69. Припинення повноважень Через десять днів після Окружні та виборчих комісій офіційного дільничні (частина перша статті 27) опублікування виборчі комісії результатів повторних
виборів народних
депутатів України у
відповідному
одномандатному
виборчому окрузі

Секретар Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry