Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 }
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,
ст.78 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }
{ Дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }
{ Дію Закону зупинено на 2006 рік згідно із Законом
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96 }
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 10, ст.189 )
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189) такі
зміни:
1. Пункти 3 і 4 частини першої статті 88 виключити.
2. У частині першій статті 89:
підпункт "а" пункту 3 після слів "стоматологічні поліклініки"
доповнити словами "дільничні лікарні, медичні амбулаторії,
фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, в тому числі ті,
що знаходяться на території сіл, селищ, міст районного значення
відповідного району";
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) культуру і мистецтво:
а) державні культурно-освітні та театрально-видовищні
програми (театри, бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки
культури, школи естетичного виховання дітей);
б) сільські, селищні та міські палаци культури, клуби та
бібліотеки".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після
прийняття Верховною Радою України цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти та забезпечити
приведення нормативно-правових актів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим
Законом;
внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення
законодавчих актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 січня 2005 року
N 2350-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry