Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про державні нагороди України

Про внесення змін до Закону України Про державні нагороди України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державні нагороди України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 45, ст.442 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про державні нагороди України"
( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21,
ст. 162; 2001 р., N 33, ст. 173; 2002 р., N 8, ст. 62; 2004 р.,
N 35, ст. 414, N 37, ст. 449; 2005 р., N 52, ст. 563) такі зміни:
1) у статті 10:
частину першу після абзацу третього доповнити новим абзацом
такого змісту:
"Народний вчитель України".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - тридцять восьмий вважати
відповідно абзацами п'ятим - тридцять дев'ятим;
частину третю викласти у такій редакції:
"Почесне звання "Народний артист України", "Народний
архітектор України", "Народний вчитель України", "Народний
художник України" може присвоюватися, як правило, не раніше ніж
через десять років після присвоєння відповідного почесного звання
"Заслужений артист України", "Заслужений архітектор України",
"Заслужений вчитель України", "Заслужений художник України";
2) статтю 11 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) Державна премія України в галузі освіти - за видатні
досягнення в галузі освіти за номінаціями:
дошкільна і позашкільна освіта;
загальна середня освіта;
професійно-технічна освіта;
вища освіта;
наукові досягнення в галузі освіти".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 вересня 2006 року
N 169-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry