Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ...

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ...

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" та подання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти присудити Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік:

за роботу "Геометричні та аналітичні методи дослідження множин комплексних та гіперкомплексних просторів та їх відображень":

Денезі Ірині Вікторівні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

Осіпчук Тетяні Михайлівні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

Кліщуку Богдану Анатолійовичу - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

Заболотному Ярославу Володимировичу - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

за роботу "Алгоритмічні методи і засоби розпізнавання, ідентифікації та моделювання інформаційних систем в умовах невизначеності":

Білій Галині Дмитрівні - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;

Самосьонку Олександру Сергійовичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;

Касім Анісі Мохаммадівні - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;

Гальчиній Наталії Ігорівні - кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;

за роботу "Інформаційні технології інвентаризації сміттєзвалищ та просторове моделювання забруднення основних компонентів довкілля складованими відходами":

Новохацькій Наталі Анатоліївні - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

за роботу "Геопросторові зміни на території України за даними ГНСС-спостережень":

Іщенко Марині Вікторівні - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Головної астрономічної обсерваторії НАН України;

за роботу "Магнітні та структурні властивості функціональних матеріалів в області фазових переходів":

Косогор Анні Олексіївні - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту магнетизму НАН України та Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України);

Козак Ірині Михайлівні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту магнетизму НАН України та МОН України;

за роботу "Теоретико-польовий опис плинів із просторовою та орієнтаційною неоднорідністю":

Кравціву Івану Ярославовичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту фізики конденсованих систем НАН України;

за роботу "Оптимізація технології напівпровідникових матеріалів фотоелектроніки з підвищеною радіаційною стійкістю":

Штеплюку Івану Івановичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем матерiалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

Миронюку Денису Валерійовичу - молодшому науковому співробітнику Інституту проблем матерiалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

Євтушенку Арсенію Івановичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем матерiалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

за роботу "Структурно-функціональний дизайн координаційних сполук 3d і 4f металів та наночастинок на їх основі - нового покоління матеріалів різного функціонального призначення":

Міхальовій Олені Анатоліївні - кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії iм. Л.В. Писаржевського НАН України;

Литвиненку Антону Сергійовичу - провідному інженеру Інституту фізичної хімії iм. Л.В. Писаржевського НАН України;

Василенко Інні Вілоріївні - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Інституту фізичної хімії iм. Л.В. Писаржевського НАН України;

Полуніну Руслану Анатолійовичу - кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії iм. Л.В. Писаржевського НАН України;

за роботу "Синтез і властивості феромагнітних оксидних систем та їх можливе практичне використання в медицині та надвисокочастотній техніці":

Соловйовій Катерині Дмитрівні - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

Єленічу Олександру Вікторовичу - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

за роботу "Вивчення пробіотичних властивостей бактерій родів Lactobacillus і Bacillus та розробка біологічних препаратів і продуктів на їх основі":

Лівінській Олені Петрівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

Василюк Ользі Миколаївні - молодшому науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

Нідялковій Наталі Афанасіївні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

Нечипуренку Олексію Олександровичу - інженеру 2-ї категорії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

за роботу "Значення фосфатмобілізувальних бактерій у сталому функціонуванні морських та лиманних екосистем української частини Чорного моря":

Тропівській Ганні Германівні - провідному інженеру Державної установи "Інститут морської біології НАН України";

за роботу "Екологічно безпечні методи підвищення стійкості і продуктивності культурних рослин та їх фізіолого-біохімічне обґрунтування":

Артюшенко Тетяні Андріївні - кандидату біологічних наук, в.о. ученого секретаря Криворізького ботанічного саду НАН України;

Карпцю Юрію Вікторовичу - кандидату біологічних наук, докторанту Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва МОН України;

за роботу "Зниження енергоємності руйнування гірських порід комбінованими плазмо-механічними навантаженнями":

Клещову Антону Йосиповичу - аспіранту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;

за роботу "Інноваційні моделі і механізми управління проектами регіонального та галузевого розвитку":

Сухонос Марії Костянтинівні - доктору технічних наук, професору кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова МОН України;

Черновій Людмилі Сергіївні - кандидату технічних наук, викладачу кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;

Кошкіну Володимиру Костянтиновичу - викладачу кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;

Подаєнко Марині Юріївні - молодшому науковому співробітнику Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;

за роботу "Комп’ютерна система передопераційного планування оперативних втручань на окорухомих м’язах людини":

Кухаренку Дмитру Володимировичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;

за роботу "Методологія розробки ефективних конструктивно-технологічних рішень композитних агрегатів ракетно-космічної техніки":

Кондратьєву Андрію Валерійовичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України;

за роботу "Інтелектуальний аналіз медико-біологічних даних, що послідовно надходять на обробку за умов невизначеності":

Перовій Ірині Геннадіївні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України;

за роботу "Розробка екологічно безпечних засобів для лікування та профілактики ектопаразитів птиці":

Нагорній Людмилі Володимирівні - кандидату ветеринарних наук, доценту кафедри Сумського національного аграрного університету МОН України;

за роботу "Розробка молекулярно-біологічних підходів у дослідженні метагеному ґрунтів України":

Колодяжному Олександру Юрійовичу - кандидату сільськогосподарських наук, асистенту кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

Івановій Тетяні Василівні - кандидату сільськогосподарських наук, старшому викладачу кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

за роботу "Cтрес-залежні молекулярні механізми регуляції експресії генів за пухлинного росту та метаболічних захворювань":

Ратушній Оксані Олександрівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

Цимбал Дарії Олександрівні - молодшому науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити:

виготовлення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік та виплату лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;

оформлення і вручення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

3. Вручення дипломів, нагрудних знаків та відповідної грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік провести до 31 грудня 2017 року.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
19 грудня 2017 року
№ 2251-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry