Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України

Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Арбітражного
процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 33, ст.347 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни до Арбітражного процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N
6, ст. 56):
1. Текст статті 9 викласти в такій редакції:
"В разі порушення строків розгляду претензії, встановлених
статтею 7 цього Кодексу, чи залишення її без відповіді
арбітражний суд при вирішенні господарського спору має право
стягти в доход державного бюджету з підприємства, організації, що
припустилися такого порушення, штраф у розмірі 2 процентів від
суми претензії, але не менш як 5 розмірів мінімальних заробітних
плат (без індексації) і не більш як 100 розмірів мінімальних
заробітних плат (без індексації)".
2. Розділ III викласти в такій редакції:
"Розділ III
ПІДВІДОМЧІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ
АРБІТРАЖНИХ СУДІВ ЩОДО ЇХ РОЗГЛЯДУ
Стаття 12. Справи, підвідомчі арбітражним судам
Арбітражним судам підвідомчі: 1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні,
розірванні і виконанні господарських договорів та з інших
підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів
ненормативного характеру з підстав, зазначених у законодавстві,
крім: спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних
умов; спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також
тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи
відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою
сторін; інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України,
міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів; 2) справи про банкрутство. Підприємства та організації мають право передати підвідомчий
арбітражним судам спір на вирішення третейського суду, крім
спорів про визнання недійсними актів ненормативного характеру та
спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та
виконанні господарських договорів, заснованих на державному
замовленні.
Стаття 13. Справи, що розглядаються арбітражним судом
Республіки Крим, арбітражним судом області,
міст Києва та Севастополя
Арбітражний суд Республіки Крим, арбітражний суд області,
міст Києва та Севастополя розглядає всі підвідомчі арбітражним
судам справи, крім тих, що віднесені до компетенції Вищого
арбітражного суду.
Стаття 14. Справи, що розглядаються Вищим
арбітражним судом
Вищий арбітражний суд розглядає справи у спорах: 1) що виникають при укладанні, зміні та розірванні
господарських договорів на суму понад 100000 розмірів мінімальних
заробітних плат (без індексації), а також при виконанні договорів
та з інших підстав при ціні позову понад 10000 розмірів
мінімальних заробітних плат (без індексації), про визнання
недійсними договорів на суму понад 100000 розмірів мінімальних
заробітних плат (без індексації), крім спорів між сторонами, що
знаходяться на території Республіки Крим, однієї області, міст
Києва та Севастополя; 2) про визнання недійсними актів ненормативного характеру,
виданих центральними органами державної виконавчої влади та
іншими всеукраїнськими органами, об'єднаннями і спілками; 3) про визнання недійсними актів ненормативного характеру,
виданих обласними, Київською та Севастопольською міськими Радами
народних депутатів, представниками Президента України в областях,
містах Києві та Севастополі, обласними, Київською та
Севастопольською місцевими державними адміністраціями; 4) матеріали яких містять державну таємницю; 5) що прямо віднесені до його компетенції законами України,
міждержавними договорами та угодами. Вищий арбітражний суд може в межах підвідомчості арбітражних
судів України прийняти до свого провадження будь-яку справу.
Стаття 15. Територіальна підвідомчість справ
арбітражному суду Республіки Крим,
арбітражному суду області, міст
Києва та Севастополя
Справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та
розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання
договорів недійсними розглядаються арбітражним судом за
місцезнаходженням сторони, зобов'язаної за договором здійснити на
користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно,
виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо. Справи у спорах, що виникають при виконанні господарських
договорів та з інших підстав, а також справи про визнання
недійсними актів ненормативного характеру розглядаються
арбітражним судом за місцезнаходженням відповідача. Справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються
арбітражним судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за
вибором позивача. Місце розгляду справи з господарського спору, в якому однією
з сторін є арбітражний суд Республіки Крим, арбітражний суд
області, міст Києва та Севастополя, визначає Вищий арбітражний
суд. Справи про банкрутство розглядаються арбітражним судом за
місцезнаходженням боржника.
Стаття 16. Виключна підвідомчість справ
Віднесені до компетенції арбітражного суду Республіки Крим,
арбітражного суду області, міст Києва та Севастополя справи у
спорах, що виникають з договору перевезення, в яких одним з
відповідачів є орган транспорту, розглядаються арбітражним судом
за місцезнаходженням цього органу.
Стаття 17. Передача матеріалів справи або справи за
підвідомчістю і розгляд розбіжностей, що
виникають при цьому
При непідвідомчості справи даному арбітражному суду або
зміні підвідомчості справи у процесі її розгляду внаслідок зміни
підстав позову, заміни сторони, подання зустрічного позову,
притягнення іншого позивача або відповідача арбітражний суд
надсилає матеріали справи за встановленою підвідомчістю не
пізніше п'яти днів з дня надходження позовної заяви або винесення
ухвали про передачу справи. Ухвалу про передачу справи за підвідомчістю може бути
перевірено в порядку нагляду. У випадках, коли голова арбітражного суду або його заступник
визнає, що матеріали справи або справу передано в даний
арбітражний суд з порушенням встановленої підвідомчості, ці
матеріали або справа з відповідним висновком надсилаються для
вирішення питання про підвідомчість до Вищого арбітражного суду. Голова Вищого арбітражного суду, його заступники мають право
за клопотанням учасників арбітражного процесу або з своєї
ініціативи витребувати будь-яку справу, що є у провадженні того
чи іншого арбітражного суду, і передати її на розгляд до іншого
арбітражного суду. Передача матеріалів справи або справи з арбітражного суду до
органу, що вирішує господарські справи в іншій державі,
здійснюється в порядку, передбаченому законодавчими актами
України, міждержавними договорами та угодами".

3. У статті 46 слова "республіканського бюджету" замінити
словами "державного бюджету".
4. У частині другій статті 83:
у пунктах 2 і 4 слова "республіканського бюджету" замінити
словами "державного бюджету";
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) стягувати в доход державного бюджету з винної сторони
штраф у розмірі до 100 мінімальних заробітних плат (без
індексації) за ненадіслання у встановлений строк відзиву на
позовну заяву або витребуваних арбітражним судом матеріалів, а
також за ухилення від вчинення дій, покладених арбітражним судом
на сторону".
5. Частину першу статті 119 викласти в такій редакції:
"За ухилення від виконання рішення, ухвали, постанови
арбітражного суду підприємством, установою чи організацією, яким
ухвала або наказ пред'явлено до виконання, арбітражний суд може
стягнути в доход державного бюджету штраф в розмірі до 50
процентів від суми виконання або до 1000 мінімальних заробітних
плат (без індексації), якщо виконання не пов'язане із
перерахуванням чи списанням грошових сум".
6. У статтях 91, 93, 94, 95, 101, 104, 108 слова "Кримської
АРСР" і "м. Києва" замінити відповідно словами "Республіки Крим" і
"міст Києва та Севастополя".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 30 червня 1993 року
N 3345-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry