Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення порядку випуску видавничої
продукції на умовах державного замовлення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 45, ст.486 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.883 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014 }
2. Закон України "Про видавничу справу" ( 318/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206; 2002
р., N 29, ст. 194; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 11, ст. 141,
N 16, ст. 238; 2005 р., N 33, ст. 429, N 51, ст. 553; 2007 р.,
N 1, ст. 3; 2009 р., N 6, ст. 20) доповнити статтею 26-1 такого
змісту:
"Стаття 26-1. Державне замовлення на випуск
видавничої продукції
Державне замовлення на випуск видавничої продукції формується
відповідно до вимог Закону України "Про державне замовлення для
задоволення пріоритетних державних потреб" ( 493/95-ВР ) з
урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
Показниками державного замовлення на випуск видавничої
продукції є загальний обсяг друкованого видання, його тираж та
вартість. Загальні обсяги випущеної за державним замовленням
видавничої продукції повинні відповідати загальним обсягам її
розповсюдження.
Державні замовники як головні розпорядники коштів державного
бюджету в межах виділених коштів та виходячи із затверджених
показників державного замовлення відповідно до переліку книжкових
видань, передбачених до випуску за державним замовленням, що
складається на підставі експертних висновків, укладають державні
контракти, в яких визначаються економічні і правові зобов'язання
сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.
Вибір виконавців державного замовлення здійснюється у
порядку, встановленому Законом України "Про здійснення державних
закупівель" ( 2289-17 ).
До переліку книжкових видань, передбачених до випуску за
державним замовленням, включаються видання, що висвітлюють
актуальні теми в контексті сучасних проблем державотворення та
історії України, сприяють розвитку культури, освіти і науки,
зміцненню науково-технічного та інвестиційного потенціалу держави,
інтеграції України до європейського та світового співтовариства,
вихованню молоді, задовольняють читацький попит відповідно до
даних бібліотек України, а також видання, присвячені пам'ятним
датам.
Тираж видавничої продукції, випущеної за державним
замовленням, безоплатно передається відповідно до розподілу, що
здійснюється державним замовником з попереднім вивченням потреби,
для поповнення фондів публічних та спеціальних бібліотек державної
і комунальної форми власності, для посольств та українських громад
за кордоном, громадських організацій, національних культурних
товариств, органам державної влади та використовується для
задоволення загальнодержавних і суспільних потреб.
Порядок формування державного замовлення на випуск видавничої
продукції та порядок її розповсюдження затверджуються Кабінетом
Міністрів України".
3. Статтю 5 Закону України "Про державну підтримку
книговидавничої справи в Україні" ( 601-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 162; 2004 р.,
N 14, ст. 195, N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2010 р., N 33,
ст. 471) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Після виконання державного замовлення виконавець має право
на виготовлення за власні кошти на умовах, визначених авторським
договором, додаткового тиражу видання, випущеного за державним
замовленням, для наповнення книжкового ринку та задоволення
виробничих потреб".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3352-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry