Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту прав дітей

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту прав дітей

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту прав дітей

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 36, ст.1194)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. В абзаці першому пункту 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2012 р., № 22, ст. 216; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 29, ст. 942) слова і цифри "яка має дитину (дітей) віком до 16 років" замінити словами і цифрами "яка має дитину (дітей) віком до 18 років".

2. У частині першій статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255):

1) в абзаці четвертому слова і цифри "п’ять і більше дітей віком до 16 років" замінити словами і цифрами "троє і більше дітей віком до 18 років";

2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання)";

3) після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання)".

У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим.

3. У статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 20-21, ст. 742, № 29, ст. 942):

1) у пункті "й" частини шостої слова і цифри "віком до 16 років" замінити словами і цифрами "віком до 18 років";

2) у пункті "ґ" частини восьмої:

абзац другий після слів "дитини або кількох дітей" доповнити словами і цифрами "віком до 18 років";

абзац п’ятий доповнити словами і цифрами "віком до 18 років".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 липня 2014 року
№ 1614-VII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry