Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Статут Міжпарламентської асамблеї Парламенту Грузії, Парламенту Республіки Молдова і Верховної Ради України

Статут Міжпарламентської асамблеї Парламенту Грузії, Парламенту Республіки Молдова і Верховної Ради України

СТАТУТ
Міжпарламентської асамблеї Парламенту Грузії, Парламенту Республіки Молдова і Верховної Ради України

Парламент Грузії, Парламент Республіки Молдова, Верховна Рада України (далі - Сторони)

- у силу спільного бажання зробити внесок у зміцнення відносин між Грузією, Республікою Молдова та Україною на основі партнерства і в дусі взаємоповаги, рівноправності та спільних інтересів,

- беручи до уваги основоположну роль законодавчої влади у розвитку і зміцненні демократії та представленні інтересів громадян і всього суспільства,

- розглядаючи міжпарламентські відносини як ефективний інструмент розвитку та розширення відносин між трьома державами,

домовилися заснувати Міжпарламентську асамблею Парламенту Грузії, Парламенту Республіки Молдова та Верховної Ради України.

I. ЦІЛІ ТА ЧЛЕНСТВО В АСАМБЛЕЇ

Стаття 1

Міжпарламентська асамблея Парламенту Грузії, Парламенту Республіки Молдова та Верховної Ради України (далі - Асамблея) є консультативною міжпарламентською інституцією, заснованою для розгляду питань та проектів, що становлять тристоронній інтерес.

Стаття 2

1. Асамблея складається з національних делегацій, до складу кожної з яких входить 10 членів від кожної із Сторін.

2. Члени національних делегацій призначаються відповідним парламентом згідно із своїми внутрішніми правилами та процедурами на строк парламентської каденції. Членство у національній делегації може бути змінене відповідно до внутрішніх правил і процедур Сторін.

3. Національну делегацію кожної із Сторін очолює Голова відповідного парламенту (далі - голова національної делегації). Голова комітету у закордонних справах кожного з парламентів призначається заступником голови національної делегації.

II. РОБОЧІ ОРГАНИ АСАМБЛЕЇ

Стаття 3

1. Робочим органом Асамблеї є Бюро.

2. Бюро складається з голів національних делегацій та їхніх заступників. Голова національної делегації Держави, яка готує сесію Асамблеї, виконує обов’язки Голови Бюро, голови інших парламентських делегацій є заступниками Голови Бюро.

3. Бюро Асамблеї забезпечує ефективне функціонування Асамблеї у період між сесіями та затверджує місце, дату та попередній порядок денний сесії Асамблеї.

4. Засідання Бюро Асамблеї проводяться принаймні двічі на рік.

Стаття 4

1. Секретаріат Асамблеї (далі - Секретаріат) є виконавчим і технічним органом, завданням якого є забезпечення роботи сесій Асамблеї, Бюро Асамблеї та інших органів, що можуть створюватися на основі цього Статуту.

2. Секретаріат забезпечує постійну комунікацію між національними делегаціями Асамблеї, організацію та узгодження усіх засідань, підготовку проектів документів та їхнє вчасне розповсюдження у відповідні строки.

3. Секретаріат складається з трьох секретарів (по одному від кожної Сторони) і додаткового персоналу.

III. СЕСІЇ АСАМБЛЕЇ

Стаття 5

1. Сесії є основною формою роботи Асамблеї.

2. Чергові сесії Асамблеї проводяться один раз на рік у кожній із Сторін за ротацією. Бюро скликає сесію не пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати засідання, повідомляючи про час, місце та програму сесії.

3. Позачергові сесії можуть скликатися за рішенням Бюро Асамблеї.

4. Для кворуму сесії потрібна присутність щонайменше половини членів від складу кожної національної делегації.

Стаття 6

1. Представники дипломатичного корпусу, виконавчої влади, міжнародних організацій та неурядових організацій сторін-учасниць Асамблеї, так само як і представники інших національних парламентів, можуть бути запрошені на сесію Асамблеї (частину сесії).

2. Запрошені особи мають право на слово під час сесій Асамблеї.

Стаття 7

1. Протоколи засідань та стенограми сесій мають готуватися та бути єдиним офіційним підтвердженням процесу обговорення питань під час зустрічей.

2. Протоколи готуються грузинською, румунською та українською мовами і підписуються Головою і заступниками Голови Бюро Асамблеї.

3. Протокол сесії Асамблеї містить короткий опис зустрічі. До нього можуть додаватися документи, рішення та інші матеріали, що обговорювалися на сесії.

4. Стенограма є відредагованим записом усієї зустрічі. Кожен учасник сесії може висловити редакційні коментарі до свого виступу протягом трьох днів з дня його виголошення.

IV. ДОКУМЕНТИ АСАМБЛЕЇ

Стаття 8

1. Асамблея може схвалювати заяви, звернення, меморандуми і резолюції.

2. Бюро Асамблеї, голови делегацій або їхні заступники від імені національної делегації мають право вносити проекти документів для розгляду Асамблеєю.

V. ПРИКІНЦЕВІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 9

1. Статут Асамблеї затверджується під час сесії Асамблеї позитивним голосуванням більшістю у дві третини членів від кожної національної делегації та набирає чинності з дня голосування за нього.

2. До цього Статуту можуть вноситися поправки під час сесії Асамблеї за пропозицією національної делегації або Бюро Асамблеї.

3. Поправки вважаються схваленими у разі позитивного голосування за них більшістю у дві третини від кожної національної делегації.

Стаття 10

Офіційними мовами Асамблеї є грузинська, румунська та українська. Англійська є робочою мовою Асамблеї. Інші мови можуть використовуватися під час роботи Асамблеї за спільного рішення національних делегацій.

Стаття 11

1. Витрати, пов’язані з організацією заходів Асамблеї, включаючи витрати на проживання національних делегацій, покриваються за рахунок приймаючого парламенту.

2. Парламенти сплачують транспортні витрати членів своїх делегацій до місця проведення Асамблеї та назад.

Схвалений 5 жовтня 2018 року в м. Тбілісі у трьох оригінальних копіях грузинською, румунською та українською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

Голова Парламенту
Грузії
Іраклій КОБАХІДЗЕ

Голова Парламенту
Республіки Молдова
Адріан КАНДУ

Голова
Верховної Ради України
Андрій ПАРУБІЙ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry