Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення доповнень до Цивільного процесуального кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб ...

Про внесення доповнень до Цивільного процесуального кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )
Про внесення доповнень до Цивільного процесуального кодексу
України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення
змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України"
(зміни щодо порядку усиновлення дітей)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 44, ст. 217 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 330/96-ВР від 12.07.96, ВВР, 1996, N 44, ст. 218 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України" ( 11/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 7, ст.27) Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Цивільного процесуального кодексу України
( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ) такі доповнення:
1. Доповнити Кодекс главою 35-А такого змісту:
"Глава 35-А
Усиновлення дітей, які проживають на території України,
громадянами України та іноземними громадянами
Стаття 265-1. Підсудність
Справи про усиновлення дітей, які проживають на території
України, розглядаються районним (міським) судом за місцем
проживання усиновлюваної дитини або за місцем проживання заявника
(заявників).
Стаття 265-2. Зміст і форма заяви
Заява про усиновлення дитини подається громадянами України та
іноземними громадянами до суду в письмовій формі і повинна
містити: назву суду, до якого подається заява, прізвище, ім'я, по
батькові, місце проживання заявника (заявників), а також прізвище,
ім'я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання,
клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця
народження дитини та запис заявника або заявників батьками дитини,
обізнаність про стан здоров'я дитини. До заяви додається висновок органу опіки і піклування про
доцільність усиновлення та відповідність інтересам дитини, а у
разі усиновлення дитини одним з подружжя - також письмова згода на
це другого з подружжя. Іноземними громадянами до заяви додається
також дозвіл Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти
України.
Стаття 265-3. Підготовка справи до розгляду
Суддя в порядку підготовки справи про усиновлення до розгляду
вирішує питання про участь у ній як заінтересованих осіб
відповідних органів опіки і піклування, а в справах, порушених за
заявами іноземних громадян, - Центру по усиновленню дітей при
Міністерстві освіти України. Відповідним органом опіки і піклування або Центром по
усиновленню при Міністерстві освіти України до суду подаються
документи, що підтверджують доцільність усиновлення, зокрема:
висновок, виданий відповідним компетентним органом за місцем
проживання заявника (заявників), про можливість бути усиновителем,
медичні довідки про стан здоров'я заявника (заявників) та
усиновлюваної дитини, довідка про заробіток та інші доходи, копія
свідоцтва про шлюб (для одружених), копії паспортів, відомості про
житлово-побутові умови усиновителів. У справах, порушених
заявниками, які є іноземними громадянами, крім того додаються:
дозвіл компетентного органу країни усиновителя на в'їзд і постійне
проживання усиновлюваної дитини, нотаріально засвідчене
зобов'язання усиновителя про надання представникам дипломатичної
установи України за кордоном інформації про усиновлену дитину та
можливості спілкування з нею. Документи оформляються відповідно до
вимог, передбачених законодавством України.
Стаття 265-4. Розгляд справи
Суд розглядає справу про усиновлення за обов'язковою участю
заявника (заявників), з викликом заінтересованих осіб та інших
осіб, яких суд визнає за потрібне допитати. Для забезпечення таємниці усиновлення у випадках,
передбачених статтею 112 Кодексу про шлюб та сім'ю України
( 2006-07 ), суд розглядає справу в закритому судовому засіданні. Суд перевіряє законність підстав для усиновлення, в тому
числі наявність згоди усиновлюваної дитини, якщо така згода є
необхідною.
Стаття 265-5. Рішення суду
За результатами розгляду заяви про усиновлення суд
постановляє рішення. У разі задоволення заяви суд зазначає у резолютивній частині
рішення про усиновлення дитини заявником (заявниками). За клопотанням заявника (заявників) суд вирішує питання про
зміну імені, прізвища та по батькові, дати та місця народження
усиновленої дитини, про запис усиновителів батьками дитини. Судові витрати, пов'язані з розглядом справи про усиновлення,
відносяться на рахунок заявника (заявників). Усиновлення настає з часу набрання судовим рішенням законної
сили. Для внесення змін до акта про народження усиновленої дитини
копія рішення суду надсилається до відділу реєстрації актів
громадянського стану за місцем винесення рішення, а в справах про
усиновлення дітей іноземними громадянами - також до Центру по
усиновленню дітей при Міністерстві освіти України".
2. Частину п'яту статті 10 доповнити словами "крім рішень про
усиновлення у випадках, передбачених статтею 112 Кодексу про шлюб
та сім'ю України".
3. У статті 212 перше речення доповнити словами "крім рішень
про усиновлення дітей громадянами України, що оголошуються лише
особам, які беруть участь у розгляді справи".
4. Статтю 254 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) про усиновлення дітей, які проживають на території
України".
5. Частину четверту статті 255 після слів "про визнання
громадянина недієздатним" доповнити словами "і про усиновлення
дітей".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 липня 1996 року
N 329/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry