Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України

Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до Регламенту Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 10, ст.64 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого
Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" ( 1861-17 )
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14-17, ст. 133,
ст. 134, N 21, ст. 223) такі зміни:
1) частину першу статті 1 після слів "встановлюються
Конституцією України ( 254к/96-ВР )" доповнити словами
"Регламентом Верховної Ради України (далі - Регламент) та", а
слова "коаліції депутатських фракцій" і "та цим Регламентом
Верховної Ради України (далі - Регламент)" виключити;
2) пункт 5 частини шостої статті 3 викласти в такій редакції:
"5) розгляд питання про надання згоди на призначення
Президентом України Прем'єр-міністра України";
3) у частині першій статті 7 слова "депутатських фракцій,
коаліції депутатських фракцій" замінити словами "депутатських
фракцій (депутатських груп)";
4) у частині четвертій статті 11 слова "оголошення указу
Президента України про" та "або в окремих її місцевостях"
виключити;
5) пункти 2 та 10 частини першої статті 16 виключити;
6) пункт 9 частини четвертої статті 20 виключити;
7) у частині третій статті 23 цифри "12-1" виключити;
8) у статті 25:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Порядок денний пленарних засідань Верховної Ради на
кожний день пленарного тижня готується Апаратом Верховної Ради на
підставі затвердженого розкладу пленарних засідань сесії Верховної
Ради з урахуванням передбаченої в ньому черговості та фактичного
стану готовності кожного питання до розгляду Верховною Радою";
у частині третій останнє речення виключити;
частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Питання порядку денного пленарного засідання Верховної
Ради, що залишилися нерозглянутими на пленарному засіданні,
розглядаються Верховною Радою першими на наступному пленарному
засіданні Верховної Ради";
9) у частині другій статті 32 слова "представників
депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції"
виключити;
10) у частині другій статті 46 слова "Регламент Верховної
Ради" виключити;
11) текст статті 59 викласти в такій редакції:
"1. Мінімальна кількість народних депутатів для формування
депутатської фракції має становити не менше ніж 15 народних
депутатів.
2. Народний депутат може входити до складу лише однієї
депутатської фракції політичної партії (виборчого блоку політичних
партій).
3. Голова Верховної Ради України, Перший заступник та
заступник Голови Верховної Ради України не входять до складу
депутатської фракції.
4. Народний депутат, якого виключено чи який вийшов зі складу
депутатської фракції, є позафракційним";
12) доповнити статтею 59-1 такого змісту:
"Стаття 59-1. Депутатська група
1. Позафракційні народні депутати можуть об'єднуватися у
депутатську групу народних депутатів (далі - депутатська група).
Мінімальна кількість народних депутатів для формування
депутатської групи має становити не менше ніж кількість, визначена
частиною першою статті 59 цього Регламенту.
2. Народний депутат може входити до складу лише однієї
депутатської групи. Голова Верховної Ради України, Перший
заступник та заступник Голови Верховної Ради України не входять до
складу депутатської групи.
3. Депутатська група реєструється в Апараті Верховної Ради в
порядку, встановленому статтею 60 цього Регламенту.
4. Зареєстрована депутатська група має права депутатської
фракції";
13) статтю 60 викласти в такій редакції:
"Стаття 60. Порядок реєстрації та припинення діяльності
депутатських фракцій (депутатських груп)
1. Кожна депутатська фракція (депутатська група) реєструється
в Апараті Верховної Ради. Умовою реєстрації є надходження до
Апарату Верховної Ради підписаного особисто кожним народним
депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції
(депутатської групи), письмового повідомлення про сформування
депутатської фракції (депутатської групи). У письмовому
повідомленні зазначаються повна (та, за наявності, скорочена)
назва депутатської фракції (депутатської групи), її персональний
склад та партійна належність членів депутатської фракції
(депутатської групи), а також прізвища голови депутатської фракції
(депутатської групи) та заступників голови депутатської фракції
(депутатської групи) з розрахунку не більше одного на 15 членів
депутатської фракції (депутатської групи). Повна та скорочена
назва депутатської фракції має збігатися з назвою відповідної
політичної партії (виборчого блоку політичних партій). Повна та
скорочена назва депутатської групи не повинна співпадати з назвами
зареєстрованих депутатських фракцій (депутатських груп).
2. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення
депутатської фракції (депутатської групи) головуючий на пленарному
засіданні інформує народних депутатів про реєстрацію такої
депутатської фракції (депутатської групи), її кількісний склад,
голову депутатської фракції (депутатської групи) та заступників
голови депутатської фракції (депутатської групи). Інформаційні
матеріали про депутатську фракцію (депутатську групу) після її
реєстрації надаються народним депутатам. У такому ж порядку
повідомляється про зміни в складі депутатської фракції
(депутатської групи).
3. Про вступ, вихід зі складу зареєстрованої депутатської
фракції (депутатської групи) народний депутат повідомляє письмово
головуючого на пленарному засіданні. Письмове повідомлення
народного депутата про входження до складу тієї чи іншої
депутатської фракції (депутатської групи) погоджується з головою
цієї депутатської фракції (депутатської групи). Повідомлення про
виключення із складу депутатської фракції (депутатської групи)
робить головуючий на пленарному засіданні за поданням голови
депутатської фракції (депутатської групи).
4. Депутатська фракція (депутатська група), склад якої стає
меншим від необхідної мінімальної кількості народних депутатів,
визначеної частиною першою статті 59 цього Регламенту, через
15 днів після дня настання такого факту оголошується Головою
Верховної Ради України розпущеною";
14) главу 11 доповнити статтею 60-1 такого змісту:
"Стаття 60-1. Міжфракційне депутатське об'єднання
1. Народні депутати можуть добровільно об'єднуватися у
міжфракційні депутатські об'єднання без реєстрації, кадрового,
матеріально-технічного, інформаційного, організаційного
забезпечення їх діяльності Апаратом Верховної Ради України.
Міжфракційне депутатське об'єднання не має прав депутатської
фракції (депутатської групи), передбачених цим Регламентом. Про
створення міжфракційного депутатського об'єднання оголошує
головуючий на пленарному засіданні за письмовим повідомленням
керівника такого об'єднання";
15) глави 12 та 13 виключити;
16) у статті 73:
назву доповнити словами "(депутатських груп)";
частину другу після слів "голови депутатських фракцій",
"голови депутатської фракції" та "заступник голови депутатської
фракції" доповнити відповідно словами "(голови депутатських
груп)", "(голови депутатської групи)" та "(заступник голови
депутатської групи)";
частини сьому, десяту та одинадцяту після слів "депутатських
фракцій" та "депутатським фракціям" доповнити відповідно словами
"(депутатських груп)" та "(депутатським групам)";
17) у частині першій статті 78:
пункт 2 виключити;
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) здійснює повноваження, передбачені статтею 94 Конституції
України ( 254к/96-ВР )";
у пункті 15 слова "організації роботи Верховної Ради, в тому
числі про порядок підготовки документів та діловодство у Верховній
Раді, а також про" виключити;
у пункті 16 слова "координує діяльність комітетів, тимчасових
спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій" виключити;
18) частину четверту статті 81 викласти в такій редакції:
"4. Квоти розподілу посад голів комітетів, перших
заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів
визначаються пропорційно від кількісного складу депутатських
фракцій (депутатських груп) до фактичної чисельності народних
депутатів у порядку, встановленому Верховною Радою";
19) частини п'яту та шосту статті 82 після слів "депутатської
фракції" та "депутатських фракцій" доповнити відповідно словами
"(депутатської групи)" та "(депутатських груп)";
20) у статті 89:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить
Президенту України, народним депутатам, Кабінету Міністрів України
і Національному банку України";
у пункті 1 частини п'ятої та пункті 1 частини шостої слова
"Регламенту Верховної Ради" виключити;
21) пункт 2 частини першої статті 99 доповнити словами "чи
Національний банк України";
22) статтю 137 виключити;
23) у статті 138:
у частині першій слова "Регламент Верховної Ради" виключити;
у частині п'ятій слова "Регламент Верховної Ради, постанови"
замінити словом "Постанови";
24) у частині першій статті 139 слова "та закони, які
офіційно оприлюднені Головою Верховної Ради України" виключити;
25) у частині шостій статті 161 слова "надходження коштів до
Державного бюджету України та їх використання" замінити словами
"використання коштів Державного бюджету України";
26) у частині першій статті 162 слова "висновків Рахункової
палати щодо надходження та" замінити словами "висновку Рахункової
палати про";
27) у частині шостій статті 170 слова "який відповідно до
статті 112 Конституції України ( 254к/96-ВР ) виконує обов'язки
Президента України" виключити;
28) частину восьму статті 187 викласти в такій редакції:
"8. З моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні
про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку
з усуненням його з поста в порядку імпічменту на період до обрання
і вступу на пост нового Президента України обов'язки Президента
України виконує Прем'єр-міністр України відповідно до положень
статті 112 Конституції України ( 254к/96-ВР )";
29) частину четверту статті 198 викласти в такій редакції:
"4. Законопроект щодо надання згоди на обов'язковість
міжнародного договору України включається до порядку денного сесії
Верховної Ради позачергово без голосування";
30) назву глави 33 викласти в такій редакції:
"Глава 33
ПРИЗНАЧЕННЯ ЧИ ОБРАННЯ НА ПОСАДИ, ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАД,
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ, НАДАННЯ ЗГОДИ НА ПРИЗНАЧЕННЯ
ЧИ ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАД ПОСАДОВИХ ОСІБ,
ВИСЛОВЛЕННЯ НЕДОВІРИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРОВІ УКРАЇНИ
У ВИПАДКАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ";
31) статтю 206 виключити;
32) статті 205, 207-216 викласти в такій редакції:
"Стаття 205. Надання згоди на призначення Президентом України
Прем'єр-міністра України
1. Подання Президента України про надання Верховною Радою
згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України
подається до Верховної Ради письмово і розглядається у Верховній
Раді відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону
України "Про Кабінет Міністрів України" ( 2591-17 ) та цього
Регламенту.
2. З письмовим поданням про надання згоди на призначення
Прем'єр-міністра України до Верховної Ради одночасно подаються
такі відомості: про громадянство; про освіту; про трудову
діяльність; автобіографія; декларація про особисті доходи;
зобов'язання фінансового характеру та майновий стан за рік, що
передує року подання; відомості про перебування у складі керівного
органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на
меті одержання прибутку, а також відомості про судимість
кандидата. Усі відомості подаються державною мовою і власноручно
підписуються кандидатом на посаду Прем'єр-міністра України. На
вимогу Верховної Ради надаються також інші документи.
3. Верховна Рада розглядає подання Президента України про
надання згоди на призначення на посаду Прем'єр-міністра України не
пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня внесення такого подання до
Верховної Ради. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України за
пропозицією депутатських фракцій (депутатських груп) до розгляду
питання на пленарному засіданні Верховної Ради зустрічається з
депутатськими фракціями (депутатськими групами) та відповідає на
їхні запитання. Кандидатура Прем'єр-міністра України попередньо
розглядається на засіданні комітету, до предмета відання якого
належить таке питання, який надає Верховній Раді своє рішення не
пізніше ніж у чотириденний строк з дня внесення відповідного
подання Президентом України.
4. Під час розгляду питання про надання згоди на призначення
на посаду Прем'єр-міністра України у пленарному засіданні
Верховної Ради бере участь Президент України.
5. На обговорення кандидатури на посаду Прем'єр-міністра
України Верховною Радою відводиться до однієї години часу, в тому
числі для доповіді кандидата на цю посаду - до 20 хвилин.
6. За процедурним рішенням Верховної Ради час для обговорення
кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України може бути
збільшений.
7. Після представлення кандидат на посаду Прем'єр-міністра
України виступає з доповіддю про основні напрями майбутньої
діяльності Кабінету Міністрів України, відповідає на запитання
народних депутатів.
8. В обговоренні кандидатур на посаду Прем'єр-міністра
України беруть участь представники депутатських фракцій
(депутатських груп), представники комітетів (у разі їх створення),
народні депутати.
9. Надання згоди на призначення кандидата на посаду
Прем'єр-міністра України здійснюється Верховною Радою відкритим
поіменним голосуванням.
10. Рішення про надання згоди на призначення кандидата на
посаду Прем'єр-міністра України вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувало більше половини народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради.
11. Рішення про надання згоди на призначення на посаду
Прем'єр-міністра України оформляється постановою Верховної Ради";
"Стаття 207. Порядок призначення на посаду та звільнення з
посади за поданням Президента України Голови
Національного банку України
1. Питання про призначення на посаду та звільнення з посади
Голови Національного банку України розглядається Верховною Радою
згідно з пунктом 18 частини першої статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) за поданням Президента України, яке оголошує
уповноважена ним особа. Стосовно кандидата на посаду Голови
Національного банку України подаються відомості, зазначені в
частині другій статті 205 цього Регламенту.
2. Комітет, до предмета відання якого належить таке питання,
готує відповідне рішення та має право на виступ свого представника
за результатами розгляду в комітеті питання про призначення на
посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України
за поданням Президента України.
3. Про призначення на посаду чи звільнення з посади Голови
Національного банку України після обговорення кандидатури (або
результатів діяльності) Верховна Рада відкритим голосуванням
приймає рішення, яке оформляється відповідною постановою Верховної
Ради.
Стаття 208. Порядок призначення на посади та звільнення з
посад Голови Рахункової палати, Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, суддів
Конституційного Суду України та призначення
членів Вищої ради юстиції
1. Відповідно до пунктів 16, 17, 26 частини першої статті 85
та частини другої статті 131 Конституції України ( 254к/96-ВР )
Верховна Рада призначає на посади і звільняє з посад Голову
Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, суддів Конституційного Суду України, призначає членів
Вищої ради юстиції.
2. Кандидатури на посади, зазначені у частині першій цієї
статті, пропонує Верховній Раді Голова Верховної Ради України з
дотриманням вимог законів України "Про Рахункову палату"
( 315/96-ВР ), "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини" ( 776/97-ВР ), "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ).
3. Комітети, до предмета відання яких належать відповідні
питання, подають свої рішення щодо кандидатів на посади Голови
Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, суддів Конституційного Суду України, членів Вищої ради
юстиції. Рішення комітетів та відомості про кандидата на посаду
Голови Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, суддів Конституційного Суду України та членів Вищої
ради юстиції, підготовлені з дотриманням вимог щодо відомостей про
кандидата на відповідну посаду (частина друга статті 205 цього
Регламенту), надаються народним депутатам не пізніш як за три дні
до розгляду Верховною Радою відповідного питання.
4. Відомості про запропоновані кандидатури на посаду
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (частина друга
статті 205 цього Регламенту) публікуються в газеті "Голос України"
не пізніш як за 10 днів до розгляду питання про призначення.
5. Обговорення кандидатур на посади, зазначені у частині
першій цієї статті, проводиться в порядку, передбаченому частиною
восьмою статті 205 цього Регламенту.
6. Звільнення з посад зазначених у частині першій цієї статті
осіб (крім суддів Конституційного Суду України та членів Вищої
ради юстиції) здійснюється за письмовим поданням Голови Верховної
Ради України за наявності рішень відповідних комітетів, а
звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини може також здійснюватися на вимогу не менш як однієї
четвертої народних депутатів від конституційного складу Верховної
Ради за їх підписами, оформленими підписними листами депутатських
фракцій. Підписні листи подаються в оригіналах, підписи народних
депутатів не відкликаються.
7. Голосування щодо призначення на посади осіб, зазначених у
частині першій цієї статті, здійснюється Верховною Радою таємно
шляхом подачі бюлетенів, а звільнення з посад таких осіб
здійснюється відкритим голосуванням, крім Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, щодо якого проводиться таємне
голосування шляхом подачі бюлетенів відповідно до Закону України
"Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини"
( 776/97-ВР ). За результатами голосування оформляється відповідна
постанова Верховної Ради.
Стаття 209. Порядок призначення на посади та припинення
повноважень за поданням Президента України членів
Центральної виборчої комісії
1. Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) питання про призначення на
посади та припинення повноважень членів Центральної виборчої
комісії розглядається за поданням Президента України з дотриманням
вимог щодо відомостей про кандидатів на посади (частина друга
статті 205 цього Регламенту), яке представляє на пленарному
засіданні Верховної Ради уповноважений Президентом України
представник.
2. Кандидати на посади членів Центральної виборчої комісії
відповідають на запитання представників депутатських фракцій,
народних депутатів.
3. Призначення на посади членів Центральної виборчої комісії
здійснюється відкритим голосуванням по кожній кандидатурі окремо.
Призначеним на посаду члена Центральної виборчої комісії
вважається той кандидат на посаду, який підтриманий більшістю
голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної
Ради.
4. У разі якщо кандидати на посади членів Центральної
виборчої комісії не отримали необхідної для призначення кількості
голосів народних депутатів, Верховна Рада пропонує Президенту
України внести подання стосовно нових кандидатів на такі посади.
5. Питання про припинення повноважень членів Центральної
виборчої комісії розглядається Верховною Радою за письмовим
поданням Президента України, яке представляє на пленарному
засіданні Верховної Ради уповноважений ним представник.
Відповідним кандидатам на посаду члена Центральної виборчої
комісії надається слово для виступу і відповідей на запитання від
депутатських фракцій, народних депутатів.
6. Комітет, до предмета відання якого належить це питання і
який підготував рішення щодо запропонованих Президентом України
кандидатур на посаду члена Центральної виборчої комісії, має право
на виступ свого представника під час розгляду Верховною Радою
питання про призначення на посади чи припинення повноважень членів
Центральної виборчої комісії.
7. Повноваження члена Центральної виборчої комісії вважаються
припиненими, якщо відкритим поіменним голосуванням за таке рішення
проголосувало більше половини народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради.
8. Рішення щодо призначення на посаду чи припинення
повноважень членів Центральної виборчої комісії оформляються
відповідною постановою Верховної Ради.
Стаття 210. Порядок призначення на посади та звільнення з
посад членів Рахункової палати, членів Ради
Національного банку України, членів Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення
1. Відповідно до пунктів 16, 19, 20 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада призначає на
посади та звільняє з посад членів Рахункової палати, половину
складу Ради Національного банку України, призначає половину складу
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у
порядку, передбаченому статтею 208 цього Регламенту, та з
урахуванням особливостей, зазначених у законах України "Про
Рахункову палату" ( 315/96-ВР ), "Про Національний банк України"
( 679-14 ), "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), та у цій статті.
2. Верховна Рада приймає рішення про призначення на посади та
звільнення з посад осіб, зазначених у частині першій цієї статті
(крім членів Рахункової палати), відкритим голосуванням більшістю
голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної
Ради, про що оформляється відповідна постанова Верховної Ради.
Стаття 211. Надання згоди на призначення на посади та
звільнення з посад Президентом України Голови
Антимонопольного комітету України, Голови Фонду
державного майна України, Голови Державного
комітету телебачення і радіомовлення України
1. Відповідно до пункту 24 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада розглядає питання
про надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад
Президентом України Голови Антимонопольного комітету України,
Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету
телебачення і радіомовлення України.
2. З письмовим поданням про надання згоди на призначення на
посади Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду
державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і
радіомовлення України до Верховної Ради одночасно подаються
офіційні відомості про кандидата на посаду (частина друга
статті 205 цього Регламенту).
3. Комітети, до предмета відання яких належать ці питання,
готують і подають свої рішення щодо запропонованих кандидатур на
посади Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду
державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і
радіомовлення України.
4. Подання Президента України до Верховної Ради щодо надання
згоди на призначення запропонованих ним кандидатів на посади та
звільнення їх з посад представляє уповноважена ним особа. Під час
розгляду питання про призначення на посади кандидатам надається
можливість відповісти на запитання від депутатських фракцій,
народних депутатів.
5. Комітети, які попередньо розглянули кандидатури на посади
Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного
майна України, Голови Державного комітету телебачення і
радіомовлення України, відповідно до предметів їх відання мають
право на виступ свого представника під час розгляду Верховною
Радою питання про надання згоди на призначення на посади та
звільнення з посад зазначених осіб.
6. У разі розгляду питання про надання згоди на звільнення з
посади особі, яку пропонується звільнити, надається слово для
виступу та відповідей на запитання представників депутатських
фракцій, народних депутатів.
7. Рішення про надання згоди на призначення на посади та
звільнення з посад Голови Антимонопольного комітету України,
Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету
телебачення і радіомовлення України вважається прийнятим, якщо
відкритим голосуванням за це проголосувало більше половини
народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, і
оформляється відповідною постановою Верховної Ради.
Стаття 212. Порядок надання згоди на призначення на посаду
Президентом України Генерального прокурора
України
1. Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада розглядає питання
про надання згоди на призначення на посаду Президентом України
Генерального прокурора України.
2. Президент України подає до Верховної Ради письмове подання
про надання згоди на призначення на посаду Генерального прокурора
України разом з відомостями про кандидата на посаду (частина друга
статті 205 цього Регламенту).
3. Верховна Рада розглядає подання Президента України не
пізніше ніж через 10 днів після дня надходження цього подання до
Верховної Ради.
4. Під час розгляду питання про надання згоди на призначення
на посаду Генерального прокурора України у пленарному засіданні
Верховної Ради бере участь Президент України.
5. Кандидату на посаду Генерального прокурора України
надається можливість відповісти на запитання представників
депутатських фракцій, народних депутатів. Час для обговорення
кандидатури на посаду Генерального прокурора України та відповідей
на запитання визначається Верховною Радою і повинен становити не
менше однієї години.
6. Комітет, до предмета відання якого належить питання
попереднього розгляду кандидатури на посаду Генерального прокурора
України, готує відповідне рішення та має право на виступ свого
представника під час розгляду Верховною Радою питання про надання
згоди на призначення на посаду Генерального прокурора України.
7. Рішення про надання згоди Верховної Ради на призначення на
посаду Президентом України Генерального прокурора України
приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів
народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
8. Рішення про надання згоди на призначення на посаду
Президентом України Генерального прокурора України оформляється
відповідною постановою Верховної Ради.
Стаття 213. Висловлення недовіри Генеральному прокуророві
України
1. Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада може висловити
недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його
відставку з посади.
2. Питання про висловлення недовіри Генеральному прокуророві
України включається до порядку денного сесії Верховної Ради за
пропозицією не менш як третини народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради, підтриманою їх підписами, і
за яку проголосувало більше половини народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради. Підписи народних депутатів
про порушення питання про висловлення недовіри Генеральному
прокуророві України не відкликаються.
3. Розгляд питання про висловлення недовіри Генеральному
прокуророві України включає:
1) доповідь від ініціаторів внесення пропозиції про розгляд
цього питання та відповіді доповідача на запитання представників
депутатських фракцій, народних депутатів - до 30 хвилин;
2) співдоповідь від головного комітету, якому доручено
підготувати питання до розгляду, та відповіді співдоповідача на
запитання - до 20 хвилин;
3) виступ Генерального прокурора України та його відповіді на
запитання представників депутатських фракцій, народних депутатів -
до 30 хвилин;
4) обговорення пропозиції про висловлення недовіри
Генеральному прокуророві України, яке проводиться протягом часу,
визначеного Верховною Радою.
4. Прийняття постанови про висловлення недовіри Верховної
Ради Генеральному прокуророві України здійснюється відкритим
поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради і має наслідком його
відставку з посади.
Стаття 214. Порядок розгляду питань про обрання суддів
Верховною Радою безстроково
1. Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85,
статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України
"Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) Верховна Рада обирає
суддів безстроково.
2. Згідно з пунктом 2 частини другої статті 88 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) підготовку питань про обрання суддів
Верховною Радою безстроково до розгляду на пленарних засіданнях
Верховної Ради організовує Голова Верховної Ради України, а в разі
його відсутності - Перший заступник чи заступник Голови Верховної
Ради України.
Стаття 215. Порядок розгляду питань про переведення судді,
обраного безстроково, до іншого суду Верховною
Радою
1. Розгляд питань про переведення судді, обраного
безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації або
до суду іншої спеціалізації, та прийняття рішень з цих питань
здійснюється Верховною Радою з дотриманням порядку, встановленого
Законом України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) та
цим Регламентом для обрання судді безстроково.
Стаття 216. Звільнення з посад суддів Конституційного Суду
України та суддів, обраних безстроково
1. Верховна Рада звільняє з посад суддів Конституційного Суду
України та суддів, обраних безстроково, відповідно до частин
п'ятої, шостої статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
статті 23 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) та Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
( 2453-17 ).
2. Згідно з пунктом 2 частини другої статті 88 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) підготовку питань про звільнення з посад
суддів Конституційного Суду України та суддів, обраних Верховною
Радою безстроково, до розгляду на пленарних засіданнях Верховної
Ради організовує Голова Верховної Ради України, а в разі його
відсутності - Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради
України";
33) у статті 222:
частину першу викласти у такій редакції:
"1. Верховна Рада розглядає питання про дострокове припинення
повноважень народного депутата у випадках, передбачених
Конституцією України ( 254к/96-ВР )";
частини четверту - шосту замінити двома частинами такого
змісту:
"4. Про дострокове припинення повноважень народного депутата
з підстав, зазначених у частині четвертій статті 223 цього
Регламенту, Голова Верховної Ради України робить повідомлення на
пленарному засіданні Верховної Ради.
5. Голова Верховної Ради України видає розпорядження щодо
припинення відповідних виплат народному депутату, повноваження
якого були достроково припинені, і повідомляє Центральну виборчу
комісію, яка згідно із Законом України "Про вибори народних
депутатів України" ( 1665-15 ) визнає повноваження наступного
кандидата в народні депутати за виборчим списком політичної партії
(виборчого блоку політичних партій). Таке повідомлення
публікується в газеті "Голос України";
34) у частині першій статті 223 слова "пункту 5 частини
другої статті 81 Конституції України ( 254к/96-ВР )" виключити;
35) у частині третій, пункті 1 частини четвертої, частинах
шостій та сьомій статті 229, частинах другій - сьомій статті 230:
після слів "депутатська фракція" у всіх відмінках і числах
доповнити словами "(депутатська група)" у відповідному відмінку і
числі;
слова "які не входять до складу коаліції" та "яка не входить
до складу коаліції" виключити;
36) у частині першій статті 231 слова "Президентом України
або" виключити;
37) у статті 232:
у частині першій слова "Президента України або" виключити;
у частині шостій слова "або протягом останньої сесії
Верховної Ради" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 жовтня 2010 року
N 2600-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry