Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Радника Президента України

Про Радника Президента України

Указ
Президента України

Про Радника Президента України

1. Затвердити Положення про Радника Президента України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 1 грудня 2009 року № 988 "Про Радника Президента України";

Указ Президента України від 7 травня 2013 року № 249 "Про внесення змін до Указу Президента України від 1 грудня 2009 року № 988".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 листопада 2014 року
№ 870/2014
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 листопада 2014 року № 870/2014

ПОЛОЖЕННЯ
про Радника Президента України

1. Радник Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за пропозицією Глави Адміністрації Президента України.

Посада Радника Президента України належить до посад патронатної служби Президента України.

Радник Президента України призначається на строк повноважень Президента України і здійснює свої обов'язки на постійній основі або на громадських засадах (поза штатом Адміністрації Президента України).

Радник Президента України, який здійснює обов’язки на постійній основі, є державним службовцем.

Повноваження Радника Президента України припиняються за власним бажанням, за рішенням Президента України, в тому числі у зв’язку із закінченням повноважень Президента України.

Радник Президента України може бути звільнений з посади в інших випадках, передбачених законодавством про працю, про державну службу та про запобігання і протидію корупції.

2. Радник Президента України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Глави Адміністрації Президента України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Радника Президента України є розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій Президентові України щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері.

4. Відповідно до покладених завдань Радник Президента України:

1) вносить у встановленому порядку пропозиції Президентові України щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку держави і суспільства у відповідній сфері та шляхів реалізації таких напрямів;

2) аналізує політичні, соціально-економічні, інші процеси, що відбуваються в Україні та за її межами, за результатами такого аналізу готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо можливих дій глави держави у формуванні та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави;

3) здійснює моніторинг інформаційного простору України, готує пропозиції щодо формування і реалізації інформаційної політики держави, забезпечення додержання прав громадян в інформаційній сфері та свободи діяльності засобів масової інформації;

4) здійснює аналіз нормативно-правових актів, подає в установленому порядку пропозиції щодо їх удосконалення;

5) залучається в установленому порядку до:

проведення експертиз пропозицій, надання консультацій з питань стратегічного характеру щодо формування системи національних інтересів, забезпечення реалізації таких інтересів, визначення їх пріоритетності та оптимізації;

підготовки проектів актів Президента України;

експертизи законів, які надійшли на підпис главі держави, проектів законів України, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи;

здійснення аналізу актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішень голів місцевих державних адміністрацій та підготовки пропозицій щодо приведення у відповідність із Конституцією та законами України, актами Президента України або зупинення дії, скасування таких актів, рішень;

опрацювання пропозицій щодо вдосконалення механізмів взаємодії Президента України з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями;

підготовки матеріалів до прес-конференцій, виступів, зустрічей та поїздок Президента України;

підготовки проектів послань, доповідей та промов Президента України;

підготовки пропозицій щодо проведення заходів за участю Президента України, а також до організації їх проведення;

організації та проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо;

6) бере участь у співробітництві з науковими установами, аналітичними центрами і представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні з питань, що належать до його компетенції;

7) співпрацює відповідно до розподілу обов'язків з консультативними, дорадчими органами, утвореними Президентом України, забезпечує узгодженість їх діяльності та у визначених випадках очолює такі органи;

8) виконує доручення Глави Адміністрації Президента України;

9) здійснює моніторинг ситуації в регіонах України, готує та вносить пропозиції щодо врегулювання проблемних питань;

10) здійснює за дорученням Президента України інші функції.

5. Робота Радника Президента України спрямовується Главою Адміністрації Президента України.

6. Радник Президента України для виконання покладених завдань має право:

запитувати та одержувати в установленому порядку в межах своєї компетенції від структурних підрозділів Адміністрації Президента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій і посадових осіб необхідну інформацію, документи і матеріали;

ініціювати підготовку проектів актів Президента України з питань, що належать до його компетенції;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо залучення до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих проблем учених і фахівців, у тому числі на договірній основі;

використовувати в установленому порядку державні, в тому числі урядові, системи зв'язку і комунікацій, мережі спеціального зв'язку та інші технічні засоби.

7. Організаційне та технічне забезпечення діяльності радників Президента України здійснюється Державним управлінням справами.

Глава Адміністрації
Президента України


Б.ЛОЖКІН

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry