Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про кошторис Національного банку України на 1995 рік

Про кошторис Національного банку України на 1995 рік

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про кошторис Національного банку України на 1995 рік
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити, як виняток, кошторис Національного банку
України на 1995 рік (додається). 2. Надати право Правлінню Національного банку України з
урахуванням інфляційних процесів проводити перерозподіл коштів у
межах затверджених витрат за окремими статтями розділів I і II
кошторису з наступним обов'язковим інформуванням постійної Комісії
Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності. 3. Зобов'язати Міністерство фінансів України у 1995 році
направляти кошти, що надходять від Національного банку України, до
Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над
витратами на викуп казначейських зобов'язань Міністерства фінансів
України, строк оплати яких настав. 4. Постійній Комісії Верховної Ради України з питань бюджету
при внесенні змін до Державного бюджету України на 1995 рік
передбачити у його видатках кошти на сплату процентів за отримані
кредити Міністерством фінансів України в 1995 році. 5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на постійну
Комісію Верховної Ради України з питань фінансів і банківської
діяльності.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 21 листопада 1995 року
N 441/95-ВР

Додаток
до Постанови Верховної Ради
України від 21 листопада
1995 року
КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
на 1995 рік
———————————————————————————————————————————————————————————————— Доходи | Витрати ———————————————————————————+———————————————————————————————————— Статті | Сума, | Статті |Сума, млрд. |млрд.крб. | | крб. ————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Отримані I. Витрати, що від-
проценти за носяться на собі-
кредитами - вартість бан-
всього 88147,2 ківської діяль-
ності - всього 17714,8
з них: 1. Нараховані про-
- наданих Мі- центи за мобілі-
ністерству зовані кредитні
фінансів Ук- ресурси 5000,0
раїни 74647,2 2. Утримання і від-
- наданих ко- новлення основних
мерційним виробничих фондів 2874,2
банкам 13500,0 3. По фонду основної
в тому і додаткової за-
числі: робітної плати 2304,7
4. Внески на держав-
- за кредита- не соціальне
ми, реалізо- страхування 852,7
ваними на 5. Виготовлення та
аукціоні 8000,0 забезпечення бан-
ків банкнотами та
2. Надходження монетами 5633,2
від переве- 6. Проведення елект-
зення моне- ронних розрахун-
тарних цін- ків 200,0
ностей та 7. Службові відряд-
інкасації ження 150,0
готівки 5790,0 8. Охорона установ НБУ 470,0
9. І н ш і 230,0
3. Надходження II. Витрати, що фі-
від розра- нансуються за
хунково-ка- рахунок прибутку
сового обслу- - всього 25515,4
говування та 1. Поповнення ста-
інших виді в тутного фонду -
послуг 2165,0 2. Поповнення ре-
зервного фонду 300,0
4. Інші доходи 7930,0 3. Створення бази
виготовлення та
Всього доходів: 104032,2 збереження націо-
нальної валюти
- всього 21211,5
в тому числі:
- фінансування бу-
дівництва об'єк-
тів банківської
інфраструктури 19300,0
- придбання бан-
ківського облад-
нання та інвента-
ря і транспорту 1911,5
4. Грошові виплати
та заохочення,
включаючи відра-
хування на дер-
жавне соціальне
страхування (вип-
лати на оздоров-
лення, допомога
пенсіонерам та
інші) 1303,9
5. Підготовка кадрів
та утримання нав-
чальних закладів 400,0
6. Інші витрати 2300,0
Всього витрат по
Національному бан-
ку України 43230,0
III. Перерахування
Міністерству фі-
нансів - всього 60802,0
в тому числі:
1. При погашенні Мі-
ністерством фі-
нансів заборгова-
ності по платі
за ресурси за
1994 рік 50000,0
2. По завершенню фі-
нансового року 10802,0
Всього витрат: 104032,2

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry