Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні

Про внесення змін до Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 8, ст.91 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211; 2002 р., N 32,
ст. 232; 2003 р., N 4, ст. 33, N 10-11, ст. 87; 2004 р., N 29,
ст. 370; 2005 р., N 10, ст. 191, N 13, ст. 233) такі зміни:
1. Статтю 1 доповнити абзацом десятим такого змісту:
"молодіжні трудові загони - тимчасові формування, створені з
метою забезпечення вторинної зайнятості молоді у вільний від
навчання час".
2. Статтю 7 після частини десятої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Держава сприяє діяльності молодіжних трудових загонів.
Засновниками молодіжних трудових загонів можуть виступати органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, молодіжні
громадські організації, загальноосвітні, професійно-технічні і
вищі навчальні заклади, молодіжні центри праці. Типове положення
про молодіжні трудові загони затверджується Кабінетом Міністрів
України".
У зв'язку з цим частину одинадцяту вважати частиною
дванадцятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних
для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 29 листопада 2005 року
N 3142-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry