Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

Про внесення змін до Закону України Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 18, ст.136 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про топографо-геодезичну і
картографічну діяльність" ( 353-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 5-6, ст. 46; 2006 р., N 22, ст. 184, ст. 199)
такі зміни:
1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
геодезична мережа - сукупність геодезичних пунктів;
геодезичний пункт - пристрій і (або) споруда для позначення
на місцевості точок земної поверхні з відомими координатами і
висотами;
геопросторові дані - набір даних про геопросторовий об'єкт;
державна геодезична мережа - мережа геодезичних пунктів, що
забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною
для створення інших геодезичних мереж;
дистанційне зондування Землі - процес отримання даних про
поверхню Землі методом аерофотозйомки або шляхом спостереження і
вимірювань із космосу;
кадастрові зйомки - комплекс робіт, спрямованих на вивчення
необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів
геодезичної мережі (зокрема меж земельних ділянок з їх
найменуваннями, кількісними та якісними показниками) і нанесення
їх на планшет для створення планів (карт), що служать основою для
кадастрів;
картографічний моніторинг - система безперервного
спостереження за земною поверхнею з метою картографічного вивчення
стану місцевості;
картографо-геодезичний фонд України - сукупність геодезичних,
топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних
матеріалів і даних, у тому числі в цифровій формі, отриманих у
результаті здійснення топографо-геодезичної і картографічної
діяльності, що знаходяться і зберігаються на території України;
топографо-геодезична і картографічна діяльність - наукова,
виробнича і управлінська діяльність, спрямована на визначення
параметрів фігури, гравітаційного поля Землі, координат точок
земної поверхні та їх змін у часі, створення і використання
державної геодезичної і гравіметричної мереж України, мережі
постійно діючих станцій супутникового спостереження,
топографічних, тематичних карт (планів), створення та оновлення
картографічної основи для державних кадастрів, банків (баз)
геопросторових даних та геоінформаційних систем;
топографо-геодезичні та картографічні роботи - процес
створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів,
даних, топографо-геодезичної та картографічної продукції;
результати топографо-геодезичної і картографічної
діяльності - геодезичні, топографічні, картографічні матеріали,
продукція, інформація тощо".
2. Текст статті 3 викласти в такій редакції:
"Завданням законодавства про топографо-геодезичну і
картографічну діяльність є регулювання відносин у сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення
потреб держави і громадян результатами топографо-геодезичної і
картографічної діяльності".
3. Абзац другий статті 4 доповнити словами "і виключна
(морська) економічна зона України".
4. У статті 6 слова "як спеціально уповноважений орган в цій
галузі" виключити.
5. У частині першій статті 7:
1) абзац четвертий викласти в такій редакції:
"визначає порядок надходження, ведення обліку, зберігання
матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх
використання та розпоряджання";
2) після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами
такого змісту:
"приймає рішення щодо використання на території України інших
геодезичних систем координат, висот та гравіметричних вимірювань,
масштабного ряду державних топографічних карт та планів;
визначає порядок ведення державного обліку, реєстрації та
проведення експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт
та їх результатів".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно
абзацами сьомим - дев'ятим.
6. У статті 8:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
"організація топографо-геодезичних і картографічних робіт";
2) після абзацу п'ятого доповнити чотирма новими абзацами
такого змісту:
"розроблення і виконання державних цільових програм у сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
створення, розвиток та забезпечення функціонування
національної інфраструктури геопросторових даних, системи
стандартизації у сфері геодезії і картографії;
визначення сталих географічних об'єктів на території України;
проведення державної експертизи програм з питань
топографо-геодезичної і картографічної діяльності, проектів
топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів".
У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати
відповідно абзацами десятим - сімнадцятим;
3) абзац десятий викласти в такій редакції:
"затвердження нормативно-технічних документів з питань
геодезії, картографії, геоінформаційних систем".
7. Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
"Міністерство оборони України організовує виконання
топографо-геодезичних і картографічних робіт у межах території
держави і картографування закордонної території в інтересах
забезпечення обороноздатності та безпеки України, здійснює
контроль за якістю топографо-геодезичних і картографічних робіт,
результати яких використовуються Збройними Силами України".
8. Статтю 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Топографо-геодезичні і картографічні роботи
загальнодержавного призначення
До загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних
робіт належать:
вивчення і визначення параметрів фігури Землі та
гравітаційного поля для цієї мети;
створення та оновлення державних топографічних карт і планів
у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах, точність і
зміст яких забезпечують вирішення загальнодержавних, оборонних,
науково-дослідних та інших завдань, видання цих карт і планів;
створення, розвиток і підтримка в робочому стані державної
геодезичної і висотної геодезичної мереж, у тому числі
гравіметричної фундаментальної і першого класу, щільність і
точність яких забезпечують створення державних топографічних карт
і планів, вирішення загальнодержавних, оборонних,
науково-дослідних та інших завдань;
створення та оновлення кадастрових карт (планів), надання їх,
а також необхідної топографо-геодезичної інформації користувачам
для ведення Державної реєстраційної системи землі та іншого
нерухомого майна, ведення банку даних;
визначення сталих географічних об'єктів на території України;
дистанційне зондування Землі повітряними та наземними
засобами, а також використання даних дистанційного зондування
Землі із космосу з метою використання в топографо-геодезичній і
картографічній діяльності, геодинамічні дослідження на основі
результатів геодезичних вимірювань;
формування і ведення державного та регіональних
картографо-геодезичних фондів;
створення і розвиток національної інфраструктури
геопросторових даних та системи стандартизації у сфері геодезії і
картографії;
створення геоінформаційних систем;
проектування, складання і видання загальногеографічних,
політико-адміністративних, науково-довідкових та інших тематичних
карт і атласів міжвідомчого значення, навчальних картографічних
посібників;
топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне
забезпечення делімітації, демаркації і перевірки державного
кордону України;
картографування, включаючи створення топографічних карт
Антарктиди, континентального шельфу, Світового океану і зарубіжних
країн;
здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт у галузі геодезії, картографії, дистанційного зондування
Землі та інших планет, метрологічне та нормативне забезпечення
топографо-геодезичних і картографічних робіт;
організація серійного виробництва геодезичної і
картографічної техніки".
9. Частину першу статті 12 після слів "на основі" доповнити
словами "встановлених Кабінетом Міністрів України порядку побудови
державної геодезичної мережі та порядку загальнодержавного
топографічного і тематичного картографування".
10. Статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Топографо-геодезичні і картографічні роботи
спеціального призначення
До топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального
призначення належать:
роботи із топографо-геодезичного і картографічного
забезпечення кадастрової діяльності - створення, розвиток і
підтримка в робочому стані геодезичних мереж спеціального
призначення, створення і оновлення картографічної основи
державного кадастру, створення місцевих систем координат, порядок
ведення яких встановлюється спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і
картографічної діяльності;
роботи із топографо-геодезичного і картографічного
забезпечення містобудівної діяльності - створення геодезичних та
картографічних матеріалів і даних для планування території,
проектування, будівництва і реконструкції об'єктів капітального
будівництва, створення інженерної та транспортної інфраструктури,
а також проведення необхідних для цього інженерних вишукувань;
створення географічних інформаційних систем спеціального
(тематичного) призначення;
створення тематичних карт, планів і атласів спеціального
призначення в графічній, цифровій та іншій формах, видання таких
карт, планів і атласів;
геодезичні, топографічні, аерозйомочні та інші спеціальні
роботи під час інших вишукувань і спеціальних робіт;
виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
у напрямах, зазначених у цій статті".
11. У статті 16:
у частині першій слова "Нормативно-технічні документи" та
"встановлюють" замінити відповідно словами "Нормативно-технічна
документація" та "встановлює";
у частині другій слова "Нормативно-технічні документи
затверджуються" замінити словами "Нормативно-технічна документація
затверджується";
у частині третій слова "Нормативно-технічні документи" та
"обов'язкові" замінити відповідно словами "Нормативно-технічна
документація" та "обов'язкова".
12. Частину третю статті 17 виключити.
13. Статтю 19 викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Картографо-геодезичний фонд України
Картографо-геодезичний фонд України складають Державний
картографо-геодезичний фонд України, регіональні та відомчі
картографо-геодезичні фонди.
Державний картографо-геодезичний фонд України і регіональні
картографо-геодезичні фонди включають у себе матеріали та дані, що
мають загальнодержавне, міжвідомче значення і знаходяться у
віданні спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності,
що здійснює функції з надання державних послуг у сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
Картографо-геодезичні фонди Міністерства оборони України
знаходяться в його віданні.
Відомчі картографо-геодезичні фонди включають в себе
матеріали та дані, що мають спеціальне (відомче) значення і
знаходяться у віданні відповідних органів виконавчої влади.
Державний картографо-геодезичний фонд України формується
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності,
Міністерством оборони України та іншими органами виконавчої влади
за матеріалами виконаних топографо-геодезичних та картографічних
робіт.
Юридичні та фізичні особи зобов'язані безоплатно передавати у
Державний картографо-геодезичний фонд України один екземпляр копій
створених ними геодезичних, топографічних, картографічних,
гідрографічних, аерозйомочних матеріалів з додержанням вимог
законодавства про авторське право.
Геодезичні, топографічні, картографічні, аерозйомочні,
гідрографічні та гравіметричні матеріали і дані, створені в
результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також аналогічні
матеріали, що належать до території України, створені за рахунок
бюджетних коштів колишнього СРСР, належать до державної власності,
управління якою здійснюється Кабінетом Міністрів України
відповідно до закону.
Топографо-геодезичні і картографічні матеріали, створені за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не підлягають
включенню до складу майна організацій та підприємств, що
приватизуються.
Порядок створення, надходження і зберігання матеріалів
Державного картографо-геодезичного фонду України та їх
використання визначається Кабінетом Міністрів України.
Доступ до матеріалів, що є носіями відомостей, які становлять
державну таємницю, здійснюється відповідно до Закону України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ).
14. Статтю 21 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Кошти на виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і
картографічних робіт, визначених цим Законом, передбачаються у
проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік,
враховуючи фінансові можливості".
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно
частинами третьою і четвертою.
15. У статті 22:
1) у частині першій слова "з дозволу" і "підрозділів"
замінити відповідно словами "за погодженням із" і "підрозділами";
2) в абзаці третьому частини четвертої слова "без дозволу
Головного управління геодезії, картографії та кадастру при
Кабінеті Міністрів України і його територіальних підрозділів"
виключити;
3) частину п'яту викласти в такій редакції:
"Суб'єкти підприємницької діяльності, які виконують
топографо-геодезичні роботи і використовують пункти Державної
геодезичної мережі України, а також пункти зйомочних геодезичних
мереж як вихідну геодезичну основу, мають право доступу до
геодезичних пунктів на підставі договору, укладеного з власником
земельної ділянки, або за погодженням із землекористувачем та
власником будівлі, на якій вони розміщені, та подають в
установленому порядку спеціально уповноваженому центральному
органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і
картографічної діяльності відомості про стан пунктів, що ними
використовувалися";
4) після частини шостої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Геодезичні пункти Державної геодезичної мережі України є
державною власністю. Облік геодезичних пунктів здійснює спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
топографо-геодезичної і картографічної діяльності".
У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
16. Статті 23 і 24 викласти в такій редакції:
"Стаття 23. Завдання державного геодезичного нагляду
Державний геодезичний нагляд спрямовано на забезпечення
дотримання юридичними та фізичними особами:
вимог цього Закону, нормативно-технічної документації,
стандартів під час виконання топографо-геодезичних і
картографічних робіт;
вимог щодо метрологічного забезпечення топографо-геодезичної
і картографічної діяльності;
встановленого порядку обліку, зберігання, використання та
розпоряджання топографо-геодезичними і картографічними
матеріалами;
ліцензійних умов провадження господарської діяльності під час
виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт;
режиму охорони геодезичних пунктів.
Стаття 24. Порядок здійснення державного геодезичного нагляду
Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і
картографічною діяльністю здійснюється спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань
топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
Порядок здійснення державного геодезичного нагляду
встановлюється Кабінетом Міністрів України".
17. У статті 25 слова "органом державного геодезичного
нагляду" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і
картографічної діяльності".
18. В абзаці третьому частини другої статті 26 слова
"нормативно-технічні документи" та "їх" замінити відповідно
словами "нормативно-технічну документацію" та "її".
19. У тексті Закону ( 353-14 ) слова "Головне управління
геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України"
і "нормативно-технічні документи" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної
діяльності" і "нормативно-технічна документація" у відповідному
відмінку, а слова "галузі топографо-геодезичної і картографічної
діяльності" замінити словами "сфері топографо-геодезичної і
картографічної діяльності".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом забезпечити організацію повернення
до державної власності, управління якою здійснює Кабінет Міністрів
України, геодезичних, топографічних, картографічних,
аерофотозйомочних, гідрографічних та гравіметричних матеріалів,
створених у результаті топографо-геодезичної і картографічної
діяльності за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а
також аналогічних матеріалів, що належать до території України,
створених за рахунок бюджетних коштів колишнього СРСР, у тому
числі тих, що були відчужені під час приватизації об'єктів
державної чи комунальної власності.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 лютого 2010 року
N 1872-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry