Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання у сфері захисту економічної конкуренції

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання у сфері захисту економічної конкуренції

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення правового регулювання
у сфері захисту економічної конкуренції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 5, ст.36 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У пункті 2 частини п'ятої статті 14 і пункті 2 частини
першої статті 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет
України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 50, ст. 472; 2004 р., N 13, ст. 181) слова "висновки щодо
кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист
економічної конкуренції" виключити.
2. У Законі України "Про захист економічної конкуренції"
( 2210-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12,
ст. 64):
1) у статті 14 слова "органи Антимонопольного комітету
України можуть" замінити словами "Антимонопольний комітет України
чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України
може", а після слів "цього Закону" доповнити словами і цифрами "та
статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної
конкуренції" ( 236/96-ВР );
2) у статті 32:
частину першу доповнити абзацами четвертим і п'ятим такого
змісту:
"наявності рішення органу Антимонопольного комітету України
про визнання заявлених узгоджених дій, концентрації такими, що
здійснені з порушенням законодавства про захист економічної
конкуренції;
ліквідації заявника - юридичної особи";
частину другу після слова "справи" доповнити словами "з
підстав, передбачених абзацом другим або третім частини першої
цієї статті";
3) статтю 34 після частини другої доповнити новою частиною
такого змісту:
"3. Плата вноситься у гривнях. Суб'єкти господарювання з
місцезнаходженням за межами України можуть вносити плату у євро чи
доларах США за офіційним курсом Національного банку України на
день внесення такої плати".
У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно
частинами четвертою - шостою;
4) абзац дев'ятий частини першої статті 48 викласти в такій
редакції:
"усунення наслідків порушень законодавства про захист
економічної конкуренції, зокрема усунення чи пом'якшення
негативного впливу узгоджених дій, концентрації суб'єктів
господарювання на конкуренцію";
5) у статті 52:
в абзаці четвертому частини другої слово і цифри "13-16 та
18" замінити цифрами "13-18";
у частині шостій слова "одну тисячу" замінити словами "чотири
тисячі";
6) частину третю статті 62 доповнити реченням такого змісту:
"У разі неотримання документів Антимонопольним комітетом України
чи його територіальним відділенням відповідна особа надає належні
докази на підтвердження факту направлення таких документів
поштою".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 5 липня 2011 року
N 3567-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry