Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19-20, ст.205)

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання" (далі - Рекомендації парламентських слухань), що додаються.

2. Кабінету Міністрів України до 15 грудня 2012 року проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань, схвалених цією Постановою.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.

4. Апарату Верховної Ради України разом із Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти забезпечити в установленому порядку видання збірки матеріалів за результатами парламентських слухань на тему: "Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання".

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ
7 червня 2012 року
№ 4949-VI
СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 7 червня 2012 року № 4949-VІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему: "Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання"

Учасники парламентських слухань на тему: "Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання", що відбулися 14 березня 2012 року, розглянувши питання щодо сучасного стану та перспектив розвитку освіти в сільській місцевості України, відзначають таке.

Вимоги Конституції України, законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві"; указів Президента України від 2 червня 1998 року № 580 "Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти", від 4 липня 2005 року № 1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", від 30 вересня 2010 року № 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"; постанов Кабінету Міністрів України від 20 липня 1999 року № 1305 "Про розвиток сільської загальноосвітньої школи", від 19 вересня 2007 року № 1158 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року" сприяли тому, що освіта в сільській місцевості набула ознак національної самосвідомості, цілісності, відповідності новим суспільним відносинам. Уточнено методологію розвитку освіти щодо цілей, цінностей демократичного суспільства, особистісного розвитку, інтеграції до європейського освітнього простору. Задекларовано засади рівного доступу громадян до якісної освіти, запроваджено механізм державних стандартів, оновлено зміст передшкільної і шкільної освіти, підготовлено нове покоління підручників, урізноманітнено мережу навчальних закладів, на законодавчому рівні запроваджено обов’язкову передшкільну освіту дітей 5-6-річного віку тощо. Однак ці зміни лише набувають системного і завершеного характеру, а тому поки не справляють належного впливу на стан освіти.

До нерозв’язаних проблем в освіті, зокрема в сільській місцевості, належать такі: структура мережі не повною мірою враховує освітні, виховні, оздоровчі та культурні потреби селян, що є причиною створення нерівноцінних умов для навчання і розвитку сільських та міських дітей; загальне зменшення кількості дітей впливає на мережу загальноосвітніх навчальних закладів, призводить до зменшення наповнюваності класів і шкіл, збільшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів з малою чисельністю учнів і як наслідок - до зниження рівня якості освіти, скорочення педагогічного навантаження вчителів тощо; низький соціальний статус педагогічної діяльності; відсутність механізму вчасного і повного забезпечення навчальних закладів навчальними програмами, підручниками, посібниками, обладнанням; брак сучасного інформаційного супроводу; дефіцит дошкільних навчальних закладів; негнучкість освітньої системи тощо.

З метою забезпечення громадянам рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості і посилення ролі в духовному, економічному, соціальному, інноваційному розвитку суспільства і держави учасники парламентських слухань на тему: "Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання" рекомендують:

1. Верховній Раді України:

1) забезпечити прийняття законів України:

щодо наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості;

щодо підвищення соціальних гарантій педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості (питання пільгового забезпечення житлом, надання пільгових кредитів, збільшення матеріальної допомоги молодим спеціалістам, підвищення пенсійного забезпечення, зняття обмежень на реалізацію державних гарантій щодо безплатного користування житлом з опаленням та освітленням);

щодо спрощення процедур державних закупівель, які здійснюють організації та установи освіти;

щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів для здійснення видатків на дошкільну, позашкільну освіту та загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати;

2) передбачити в державному бюджеті, місцевих бюджетах на 2013 рік і бюджетах на наступні роки виділення фінансових ресурсів на стовідсоткове забезпечення державою гарантій педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників системи освіти, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту".

2. Кабінету Міністрів України:

1) здійснити ретельний аналіз виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"; постанов Кабінету Міністрів України від 20 липня 1999 року № 1305 "Про розвиток сільської загальноосвітньої школи", від 16 січня 2003 року № 31 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Шкільний автобус", від 19 вересня 2007 року № 1158 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року" та вжити заходів щодо реалізації запланованого;

2) під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на 2013 рік та на наступні роки передбачити виділення коштів та фінансування Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року у частині добудови, реконструкції і проведення капітальних ремонтів шкільних приміщень у сільській місцевості, модернізації телефонного зв’язку сільських населених пунктів, придбання та поставки шкільних автобусів для підвезення учнів та педагогів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання, роботи й додому;

3) вжити відповідних заходів щодо своєчасного (не пізніше І кварталу фінансового року) виділення коштів для авансування видання підручників;

4) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо:

внесення змін до глави 14 Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення діючого фінансування дошкільної та позашкільної освіти;

приведення у відповідність норм статті 20 Закону України "Про освіту" та статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" в частині призначення керівників навчальних закладів;

приведення у відповідність із рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 редакції статті 57 Закону України "Про освіту" стосовно забезпечення рівня середніх посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних працівників середньомісячній (подвійній) заробітній платі працівників промисловості, здійснення доплат спеціалістам освіти до рівня середньомісячної заробітної плати працівників економіки України, житлово-побутового обслуговування педагогічних працівників сільської місцевості та пенсіонерів з їх числа;

внесення змін до пенсійного законодавства стосовно підвищення рівня пенсійного забезпечення педагогічних працівників з урахуванням збільшення коефіцієнта трудового стажу, удосконалення порядку перерахунку пенсій працюючим педагогічним працівникам;

5) внести зміни до нормативно-правових актів:

"Положення про позашкільний навчальний заклад" щодо середньої наповнюваності груп у гуртках позашкільних навчальних закладів на базі малокомплектних загальноосвітніх шкіл у кількості не менше 5 учнів;

постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року № 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів" в частині планування видатків на капітальний ремонт по кожній адміністративній одиниці залежно від існуючого фонду будівель і споруд навчальних закладів, збільшення коефіцієнта при визначенні видатків на утримання шкіл з малою чисельністю учнів;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року № 530 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" в частині обмеження прав педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, щодо забезпечення безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням;

"Порядку поділу класів загальноосвітніх навчальних закладів на групи", визначивши необхідну кількість учнів у класі для його поділу: не менше 16 осіб для навчальних закладів сільської місцевості та не менше 23 осіб для закладів, розташованих у містах;

6) розробити нормативно-правову базу:

щодо порядку надання земельного паю неповнолітнім, які повертаються на постійне місце проживання в сільську місцевість після закінчення навчальних закладів;

щодо переліку важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, робіт з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я в галузі освіти, за виконання яких встановлюється підвищена оплата праці;

щодо врегулювання механізму забезпечення безоплатним житлом педагогічних працівників, які прибувають на роботу у сільську місцевість чи селище міського типу, в першу чергу молодих спеціалістів, та фактичного забезпечення зазначеної гарантії, передбаченої статтею 57 Закону України "Про освіту";

щодо реалізації конкретних програм для різного рівня виконавчої влади і стимулювання виділення на них коштів за схематичним принципом:

державні програми (забезпечення пріоритетності фінансування сільської школи; забезпечення загальноосвітньої школи підручниками та навчальними посібниками; реалізація для кожного сільського населеного пункту програми "Шкільний автобус"; стимулювання притоку молодих кадрів; проведення комп’ютеризації і забезпечення якісного Інтернету у сільській школі);

обласні програми (піклування питаннями капітальних ремонтів приміщень; утримання шкільного автобуса та комп’ютерної мережі; відповідальність за комунальне благополуччя сільської школи; забезпечення вчителя житлом);

місцеві програми (підняття престижу вчительської праці; поточні ремонти навчальних закладів; гуманітарні програми тощо);

7) вивчити питання щодо запровадження нового механізму фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості, з розрахунку на утримання навчального закладу в цілому, а не на одну дитину.

3. Міністерству фінансів України, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерству охорони здоров’я України розглянути питання щодо:

оплати праці начальників відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій (міських виконавчих комітетів) та їх працівників. Розробити Типові штати відділів (управлінь) освіти;

створення Інформаційних центрів допомоги педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості, зокрема з питань інформаційно-довідкової і видавничої діяльності, інформаційної підтримки експериментальної роботи, забезпечення організації дистанційної освіти сільських школярів, організації системи моніторингу навчання педкадрів ІТ-технологіям і обслуговування комп’ютерних класів;

внесення змін до державних санітарних правил і норм облаштування, утримання дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів;

внесення змін до чинного законодавства щодо можливості фінансування дошкільних навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості, з сільських і районних бюджетів.

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України:

1) розробити нормативно-правову базу щодо використання Інтернет-технологій в освіті та дистанційного навчання, зокрема для дітей з особливими потребами та шкіл у сільській місцевості, передбачивши запровадження дистанційної освіти в сільській місцевості, забезпечення сільських шкіл ІТ-спеціалістами, комп’ютерною технікою, швидкісним Інтернетом, мультимедійними та відеокомплексами;

2) розробити та затвердити Типове положення про санаторій-профілакторій вищого навчального закладу та закладу післядипломної педагогічної освіти;

3) запровадити у педагогічних вузах комплексну підготовку вчителів для сільської місцевості за 2-3 спеціальностями;

4) внести доповнення до Положення про індивідуальну форму навчання щодо забезпечення профільного навчання сільських школярів за індивідуальним навчальним планом;

5) здійснити заходи з профорієнтації учнів сільських шкіл щодо набуття професій, пов’язаних з виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції тощо.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям:

1) вжити заходів щодо консолідації ресурсів територіальних громад для приведення структури дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти у відповідність із соціальними запитами громадян на якісну освіту. Проаналізувати виконання обласних програм щодо розвитку освіти, зокрема "Шкільний автобус";

2) розробити та затвердити регіональні інвестиційні програми будівництва і реконструкції недобудованих та застарілих приміщень сільських навчальних закладів, утримання автопарку шкільних автобусів;

3) при формуванні бюджетів на 2013 рік та на наступні роки передбачати кошти на фінансування регіональних програм розвитку дошкільної освіти; придбання та поставки шкільних автобусів для підвезення учнів, педагогів сільської місцевості та у малих монофункціональних містах, селищах, зокрема шахтарських, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання, роботи й додому; комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів та стовідсоткового підключення шкіл до мережі Інтернет;

4) забезпечувати належні технічне обслуговування та ремонт шкільних автобусів; модернізацію технологічного обладнання харчових блоків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;

5) розробити, затвердити та забезпечити реалізацію обласних і районних середньострокових програм розвитку мережі освітніх округів;

6) передбачити ставки практичних психологів, соціальних педагогів для обслуговування малокомплектних навчальних закладів у штатних розписах районних навчально-методичних кабінетів або центрів психологічної служби згідно з формульним розрахунком, передбаченим у наказі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 2 липня 2009 року № 616 "Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України".

6. Національній академії педагогічних наук України:

узагальнити кращий досвід організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах сільської місцевості і запропонувати ефективні моделі їх функціонування, особливо шкіл з малою чисельністю учнів;

узагальнити результати експерименту щодо впровадження моделі розвитку сільських шкіл, побудованої на принципах інтеграції та кооперації;

забезпечити науковий супровід запровадження дистанційної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry