Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про вивізне (експортне) мито у 1993 році

Про вивізне (експортне) мито у 1993 році

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
{ Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.419 }
Про вивізне (експортне) мито у 1993 році
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 12, ст.106 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 54-93 від 20.05.93, ВВР, 1993, N 28, ст.301 }
{ Додатково див. Лист Державної митної служби
N 11/3-4091 ( v4091342-93 ) від 30.12.93 }
( Додатково див. Лист КМ ( 18_5-94-р ) від 15.03.94 )

З метою встановлення раціональної структури експорту і
скорочення переліку товарів, експорт яких підлягає нетарифному
регулюванню, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита у 1993 році
на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності за
межі України, згідно з додатком.
2. Установити, що вивізне (експортне) мито нараховується
митним органом України і сплачується у національній валюті
України. Суми мита зараховуються до Державного бюджету України та
використовуються для закупівлі державою іноземної валюти на
валютному ринку України. При визначенні митної вартості і сплаті мита валюта контракту
перераховується у національну валюту України за поточним курсом
Національного банку України на день подання митної декларації.
3. Установити, що від обкладення вивізним (експортним) митом
звільняються товари (роботи, послуги), які вивозяться (надаються)
в межах отриманих суб'єктами підприємницької діяльності експортних
квот, а також товари, вироблені повністю з давальницької
сировини, яка була попередньо імпортована.
4. Установити, що зміна ставок вивізного (експортного) мита
здійснюється постановами Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 11 січня 1993 року
N 3-93
Опубліковано: "Голос України", 28 січня 1993 року
Додаток
до Декрету Кабінету Міністрів України
від 11 січня 1993 року
N 3-93
(в редакції Декрету Кабінету Міністрів
України від 20 травня 1993 року N 54-93)

СТАВКИ
вивізного (експортного) мита у 1993 році
_________________________________________________________________
Група| | | Ставки |При- за | Найменування товару | Код ТН ЗЕД |у відсот-|мітка ТН | | |ках до | ЗЕД | | |митної | | | |вартості | ______|___________________________|____________|_________|________
01 Живі тварини 01.01-01.04 30 *
02 М'ясо і субпродукти харчові 02.01-02.10 30 *
03 Риба і ракоподібні 03.01-03.06
(крім 03.01
10100, 10900) 30 *
04 Масло вершкове та інші жири
молочні 04.0500 30 *
Молоко сухе незбиране, 04.0210 молоко сухе нежирне 04.0221 30 *
Яйця птиці 04.0700 10
09 Кава, чай 09.01, 09.02 10
10 Пшениця та інші зернові 10.01-10.08
культури (крім 10.08
30 000) 30 *
11 Борошно та інша продукція
мукомельного виробництва 11.01-11.05 30 *
12 Насіння льону 12.04 10
Насіння ріпака, соняшнику 12.05, 12.06 30 *
15 Жири і масла тваринного 15.01-15.07,
і рослинного походження 15.12,
15.14-15.18 30 *
17 Цукор, меляса 17.01 12100, 30
17.01 91000,
17.01 99900,
17.01 99100,
17.03 10
21 Екстракти, есенції, концент-
рати кави та чаю, вироби на
таких основах або на основі
кави і чаю; цикорій обсмаже-
ний та інші обсмажені замін-
ники кави і екстракти, есен-
ції і концентрати з них 21.01 10
22 Напої алкогольні, спирт ети- 22.07,
ловий харчовий 22.08 30 *
Пиво, вина 22.03-22.06 10
25 Сіль 25.01 30 *
Графіт природний 25.04 30
Цемент 25.23 10
Каолін та інші каолінові 25.07 10 глини
Мармур, граніт, інші вапня- ки необроблені або грубо роздроблені, розпиляні або роздроблені іншим способом 25.15 11000, на блоки або плити прямоку- 25.15 12000, тної (квадратної) форми 25.16 12 20
26 Руди і концентрати: залізні, 26.01, 5
марганцеві 26.02 30
Руди і концентрати мідні, 26.03, 26.04, спеціальний нікелеві, алюмінієві, свин- 26.06-26.14, режим за Дек- цеві, цинкові, олов'яні, 26.1590100, ретом Кабіне- хромові, вольфрамові, урано- 26.1510000, ту Міністрів ві і торієві, молібденові, 26.16 30 України "Про титанові, ніобієві, тантало- встановлення ві, ванадієві, цирконієві, спеціального дорогоцінних металів режиму екс-
порту окремих
видів
товарів"
(надалі -
спецрежим)
27 Вугілля кам'яне, лігніт, 27.01, 27.02, спецрежим
кокс і напівкокс, 27.04, 27.07, (крім 27.07
масла та інші продукти висо- 27.10, 27.11, 10900, 40000, котемпературної перегонки 27.16 (крім 50910, 50990, смоли, продукти перегонки 27.07 40000, 91000, 99110, нафти, гази нафтові і газо- 50990, 91000, 99300, 99500, подібні, вуглеводні, елект- 99300, 99700) 30 99700, 99990) роенергія
Нафта сира, в тому числі от- римана від бітумінозних ма- теріалів 27.0900000 30 спецрежим
Газ кам'яновугільний, водя- ний, генераторний і аналогі- чні гази 27.0500000 10

28 Метали лужні і лужноземельні,
рідкоземельні, скандій та іт-
рій, ртуть, метали дорогоцін-
ні в колоїдному стані, сполу-
ки і амальгами дорогоцінних
металів 28.05, 28.43 30 спецрежим
Водень хлористий, кислоти сірчані, азотні, сульфоазо- 28.06-28.08, тні, оксид фосфору, кислоти 28.09-10000, неорганічні інші 28.11 0
Кислоти фосфору, оксиди бору,28.09 20000, кислоти борні, аміак 28.10 00000,
28.14 10
Триполіфосфат натрію, сода 28.35 31000, кальцинована і бікарбонат 28.36 20000, натрію, сода каустична, си- 28.36 30000, лікат-брила 28.15 11000,
28.39 90900 30
Перекис водню, карбід 28.47 00000, кальцію 28.49 10000 10
29 Етилен, бензол, метанол 29.01 21000,
29.02 20100,
29.02 20900,
29.05 11000 30
Вінілхлорид, циклогексанон, 29.03 29000, фталевий ангідрид, капро- 29.17 35000, лактам 29.14 22000,
29.33 71000 30
30 Фармацевтичні продукти 30.01-30.06 30
31 Добрива азотні 31.02 10
Добрива фосфатні 31.03 30 *
Добрива калійні 31.04 20 *
32 Двоокис титану 32.06 10100 30
35 Казеїн 35.01 20
38 Графіт штучний 38.01 10
Пластифікатори 38.12 20000 20
39 Полімери етилену, пропіле-
ну, стиролу, вінілхлориду в
первинних формах 39.01-39.04 20
40 Шини пневматичні гумові,
нові, відновлені або викорис-
товувані, камери гумові 40.11-40.13 5
41 Шкіряна сировина (крім 41.01-41.03
хутра) і шкіра 41.04-41.09 30 *
41.11 10
43 Хутро, хутрова сировина 43.01, 43.02 30 *
44 Деревина і вироби з неї, 44.01-44.18, 30
деревне вугілля 44.21
47 Паперова маса з деревини
або інших волокнистих рослин-
них матеріалів, паперові та
картонні відходи, макулатура 47.01-47.07 30
48 Папір і картон 48.01-48.23 30
50 Шовк 50.04-50.06 10
51 Вовна 51.07-51.10 10
52 Бавовна 52.01-52.03 10
56 Неткані матеріали 56.03 10
71 Перли природні чи культиво- 71.01 30 *
вані
Дорогоцінне та напівдорого- 71.02-71.08, цінне каміння, дорогоцінні 71.10, 71.16 метали (крім
71.0700000) 30 спецрежим
Недорогоцінні метали або срібло, оплаковане золотом 71.09 00000 30 *
72 Чавун 72.01 15 *
Чорні метали 72.02, 72.03, 25 *
72.05-72.29 Відходи і лом чорних металів 72.04 40 *
73 Вироби з чорних металів 73.01, 73.02,
73.07, 73.12-
73.26 10 Труби із ливарного чавуну 73.03 10 Труби великих і малих діаметрів із сталі 73.04-73.06 10
74 Мідь і вироби з неї 74.01-74.19 30 спецрежим
75 Нікель і вироби з нього 75.01-75.08 30 --"--
76 Алюміній і вироби з нього 76.01-76.09 30 --"--
78 Свинець і вироби з нього 78.01-78.06 30 --"--
79 Цинк і вироби з нього 79.01-79.07 30 --"--
80 Олово і вироби з нього 80.01-80.07 30 --"--
81 Вольфрам, молібден, тантал,
магній, штейн кобальтовий,
вісмут, кадмій, титан, цир-
коній, сурма, марганець, бе-
рилій, хром, германій, вана-
дій, галій, гафній, індій,
ніобій, реній, талій, метало-
кераміка і вироби з них,
включаючи відходи і брухт 81.01-81.13 30 --"--
-------------- Ставка експортного мита по інших товарних позиціях, а також
усіх видах робіт (послуг) становить 0 відсотків. * Товари, які підпадають під режим квотування і ліцензування.
( Додаток в редакції Декрету N 54-93 від 20.05.93 )

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry