Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: Ціннісні орієнтації сучасної української молоді

Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: Ціннісні орієнтації сучасної української молоді

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Ціннісні орієнтації сучасної української молоді"

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Ціннісні орієнтації сучасної української молоді" (додаються).

2. Кабінету Міністрів України до 1 вересня 2017 року поінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Ціннісні орієнтації сучасної української молоді".

3. Апарату Верховної Ради України в установленому порядку забезпечити видання збірника матеріалів за результатами зазначених парламентських слухань.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
23 лютого 2017 року
№ 1908-VIIIСХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 23 лютого 2017 року № 1908-VIII

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Ціннісні орієнтації сучасної української молоді"

Учасники парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Ціннісні орієнтації сучасної української молоді", що відбулися 2 листопада 2016 року, відзначають, що Україна знаходиться на шляху реформ, здійснення яких потребує не один рік, тому основи, що закладаються сьогодні, будуть реалізуватися протягом ще багатьох років. Молодь є енергійною рушійною силою, якій належить визначальна роль у розвитку суспільства. Українська молодь налаштована на реформаторські зміни в країні і наполегливо долучається до їх реалізації.

В інтегрованому світі інтереси сучасного юнацтва істотно відрізняються від тих, які були у молоді 10-20 років тому. Нове покоління зростає у добу прогресу в електроніці і техніці, у нових економічних, соціальних та політичних умовах. Під час суспільних перетворень, що відбуваються в Україні, перед викликами, що постали перед нашою державою, значно підвищилася значущість для молоді таких життєвих цінностей, як державна незалежність, демократичний розвиток України, національно-культурне відродження, свобода слова, демократичний контроль за прийняттям державних рішень, участь у політичному житті.

Для молодого покоління питання гордості за країну є природним: молодь не відокремлює себе від незалежної України, вона є її частиною. Українська молодь стала повноправним учасником міжнародного молодіжного співтовариства, активно інтегрується у глобальні економічні, політичні та гуманітарні процеси.

Пріоритетними сферами молодіжного життя, що потребують уваги з боку держави, є зайнятість молоді, забезпечення житлом, підтримка талановитої молоді, популяризація здорового та безпечного способу життя. Формування системи ціннісних орієнтацій молоді має здійснюватися на засадах практико-орієнтованого підходу на основі урізноманітнення форм роботи з молоддю з метою виховання самостійної особистості, відповідальної за власне життя та життя країни, активного члена громадянського суспільства.

Одним із головних завдань молодіжної політики в умовах гібридної війни Російської Федерації проти України має стати формування у молодого покоління національних цінностей як світоглядних засад української громадянської ідентичності. Це стане фундаментом консолідації українського суспільства та світового українства, сприятиме сталому розвитку держави, що особливо важливо в умовах захисту територіальної цілісності України від російсько-терористичної агресії.

Формування громадянської ідентичності української молоді має бути невід’ємною складовою державотворчих процесів та розвитку суспільства. Важливим завданням є поглиблення інтеграції сучасної концепції виховання молоді в державну економічну, екологічну та соціальну політику, державну політику у сферах зайнятості, культури та мистецтва.

Враховуючи зазначене, учасники парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Ціннісні орієнтації сучасної української молоді" рекомендують:

1. Президенту України розглянути доцільність відновлення діяльності Національної ради з питань молодіжної політики при Президентові України.

2. Верховній Раді України прискорити розгляд та прийняття проектів законів України:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження стандартів Ради Європи для молодіжних центрів і децентралізації роботи з молоддю) (реєстр. № 6048);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (реєстр. № 5045);

про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України (про державну підтримку громадських об’єднань на виконання заходів щодо національно-патріотичного виховання) (реєстр. № 5010);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів (реєстр. № 2917).

3. Кабінету Міністрів України:

1) у сфері вдосконалення нормативно-правової бази:

розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки інституційного розвитку молодіжних та дитячих громадських організацій;

розробити проекти нормативно-правових актів щодо формування цінностей здорового способу життя молоді;

при розробленні проектів Закону про Державний бюджет України на відповідні роки:

забезпечити фінансування бюджетної програми "Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій" згідно з обсягами, визначеними Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2016-2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148;

забезпечити фінансування бюджетної програми "Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" згідно з обсягами, визначеними Державною програмою забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 967;

до 1 травня 2017 року розробити та затвердити державну цільову програму підтримки сім’ї на період до 2020 року;

до 1 вересня 2017 року розробити та затвердити державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на 2018-2022 роки;

до 1 вересня 2017 року затвердити державну програму забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки;

вжити заходів для створення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної взаємодії при проведенні заходів державної молодіжної політики та у сфері національно-патріотичного виховання;

вжити заходів для розширення можливостей молоді щодо залучення до програми ЄС "Еразмус +" та інших європейських освітніх програм для молоді;

2) з метою посилення заходів із забезпечення формування ціннісних орієнтацій молоді визначити пріоритетними напрямами в реалізації державної молодіжної політики:

зайнятість молоді;

забезпечення молоді житлом;

національно-патріотичне виховання молоді;

популяризація здорового та безпечного способу життя молоді;

підтримка талановитої молоді;

3) забезпечити збільшення частки телепрограм соціальної спрямованості, що створюються за державним замовленням, щодо формування в української молоді патріотизму та національної свідомості на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, за ідеали свободи, соборності та державності, героїчної боротьби українських козаків, героїв Крут, Українських січових стрільців, армій Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Холодноярської Республіки, учасників антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, українців, які воювали в арміях держав - учасниць Антигітлерівської коаліції та в рухах опору нацистській Німеччині та її союзникам під час Другої світової війни, учасників міжнародних операцій з підтримки миру і безпеки, учасників дисидентського руху в Україні, учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях з широким висвітленням позитивного внеску в державотворчі процеси, суспільне та культурне життя України представників національних меншин, корінних народів та іноземців, а також внеску українців у розвиток світової науки, мистецтва, літератури, спорту та культури;

4) доручити Міністерству молоді та спорту України:

сприяти популяризації українських суспільно-державницьких цінностей, зокрема самобутності, соборності, волі і гідності Українського народу, та формуванню на їх основі національно-патріотичного світогляду дітей та молоді;

сприяти виробленню критеріїв та показників формування національно-патріотичного світогляду, оцінювання ефективності заходів та стандартів щодо використання засобів і способів, форм і методів національно-патріотичного виховання шляхом формування необхідної науково-дослідної бази;

забезпечити створення умов для участі молодих громадян, молодіжних та дитячих громадських організацій у формуванні та реалізації державної молодіжної політики;

забезпечити підвищення кваліфікації працівників державних органів і представників громадських об’єднань, які працюють з молоддю, шляхом виконання навчальної програми "Молодіжний працівник" та організації курсів підвищення кваліфікації працівників галузі при Державному інституті сімейної та молодіжної політики;

сприяти формуванню науково-дослідної бази та визначенню показників реалізації молодіжної політики;

сприяти розвиткові всеукраїнського молодіжного та дитячого руху;

5) доручити Міністерству освіти і науки України:

внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицію про створення в Україні міжнародного студентського центру - закладу оздоровлення та відпочинку молоді, розвитку міжнародного діалогу студентства;

вжити заходів з метою вдосконалення роботи з патріотичного, правового, морального, екологічного виховання дітей та молоді, формування у них моральних цінностей, соціальної активності та громадянської відповідальності, утвердження здорового способу життя;

забезпечити впровадження в системі освіти програм формування сімейних цінностей, що ґрунтуються на основі культурної спадщини Українського народу;

посилити серед молоді у навчальних закладах виховну роботу з питань формування національної самосвідомості, утвердження здорового способу життя;

з урахуванням пропозицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства соціальної політики України вдосконалити систему сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням;

розробити методичні рекомендації щодо виконання Державного Гімну України та підняття Державного Прапора України у навчальних та позашкільних закладах (щонайменше перед початком кожної чверті у загальноосвітніх та перед початком семестру у професійно-технічних та вищих навчальних закладах з метою вироблення у дітей та молоді поваги до державних символів України);

з урахуванням пропозицій Міністерства молоді та спорту України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування організовувати заходи для відвідування молоддю, яка мешкає у Донецькій та Луганській областях, інших регіонів України з метою ознайомлення з традиціями цих регіонів, життям своїх однолітків, історією національно-визвольної боротьби українців, а також відповідні екскурсії молоді з цих регіонів України у звільнені райони Донецької та Луганської областей з відвідуванням місць вшанування пам’яті українських воїнів, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України;

організовувати зустрічі учнів та студентів з учасниками антитерористичної операції;

забезпечити залучення учнівської та студентської молоді до заходів національно-патріотичного виховання;

сприяти розвитку неформальної освіти і самоосвіти;

6) доручити Міністерству охорони здоров’я України:

активізувати серед молодих громадян роз’яснювальну роботу щодо негативного впливу на здоров’я тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних та інших токсичних речовин;

з урахуванням пропозицій Міністерства молоді та спорту України забезпечити формування у дітей та молоді навичок долікарської допомоги за євроатлантичними стандартами;

7) доручити Міністерству соціальної політики України:

з урахуванням пропозицій Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України реалізовувати заходи, спрямовані на підготовку молоді до створення сім’ї, життя у подружжі та відповідального батьківства, організовувати видання і поширення якісних навчальних та інформаційних матеріалів;

сприяти розвитку волонтерства в Україні та з урахуванням пропозицій Міністерства молоді та спорту України створити систему підтримки волонтерства;

з урахуванням пропозицій Міністерства молоді та спорту України консолідувати зусилля громадськості та бізнесу на запровадження стажування студентів на підприємствах, в установах, організаціях;

8) доручити Міністерству культури України:

забезпечити проведення мистецьких заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей, материнства та батьківства, підвищення соціального статусу жінок;

вжити заходів до створення культурно-розважальних програм, кінофільмів, інших творів мистецтва, що утверджують загальнолюдські, громадянські, національно-патріотичні та сімейні цінності;

з урахуванням пропозицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування вжити заходів для забезпечення:

оновлення фондів бібліотек національно-патріотичною літературою, що висвітлює героїчну боротьбу Українського народу за самовизначення і творення власної держави, визвольні змагання, ідеали свободи, соборності та державності;

створення Української електронної мережевої бібліотеки з вільним доступом;

ґрунтовного і системного оновлення експозицій у музеях шляхом обов’язкового розміщення в усіх музеях, в яких представлені експозиції, присвячені військовій тематиці, експозицій, що розкривають всі етапи героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеали свободи, соборності та державності;

9) доручити Міністерству інформаційної політики України, Державному комітету телебачення і радіомовлення України та Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення:

сприяти створенню молодіжних телепрограм з актуальних для молоді питань;

сприяти популяризації в суспільстві переваг здорового способу життя, формуванню відповідальності за власне здоров’я та утвердженню національної ідеї щодо соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;

вжити заходів для недопущення поширення в засобах масової інформації продукції, що містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, пропагує ненависть між етнічними групами, наркоманію, алкоголізм, тютюнопаління, сприяє антисоціальній поведінці молоді;

10) доручити Національній поліції України вжити заходів з метою зменшення кількості правопорушень, вчинених дітьми та молоддю, шляхом активізації просвітницької правової роботи та залучення молоді до суспільно корисної громадської діяльності.

4. Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в установленому порядку:

1) вжити заходів з метою:

забезпечення своєчасного надання адресної комплексної соціальної допомоги молоді;

проведення просвітницької роботи для запобігання проявам агресії і насильства, зокрема насильства в сім’ї;

інформування дітей та молоді про негативний вплив на здоров’я тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних та інших токсичних речовин;

проведення інвентаризації клубів за місцем проживання та розроблення заходів для підвищення ефективності їх діяльності;

створення молодіжних центрів та забезпечення їх належного фінансування;

2) забезпечити:

медичний та психологічний супровід молодих громадян, які є учасниками бойових дій або постраждали в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів;

організацію роботи із запобігання виникненню негативних явищ серед дітей та молоді, з їх соціального і правового захисту;

дотримання вимог законодавства у питаннях працевлаштування молоді, надання першого робочого місця;

ефективне функціонування служб соціально-профілактичної роботи;

3) при формуванні місцевих бюджетів передбачати окремим рядком видатки на фінансування соціальних програм і заходів щодо сімей та молоді, програм із забезпечення молоді житлом;

4) посилити співпрацю з молодіжними громадськими організаціями;

5) активізувати роботу щодо створення при місцевих державних адміністраціях координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання;

6) розробити місцеві програми національно-патріотичного виховання на ціннісних орієнтирах, визначених Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженою Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry