Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про інформацію Кабінету Міністрів України про дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства при проведенні комплексу весняно-польових робіт та зах...

Про інформацію Кабінету Міністрів України про дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства при проведенні комплексу весняно-польових робіт та зах...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України
про дотримання органами виконавчої влади
вимог законодавства при проведенні комплексу
весняно-польових робіт та заходи по забезпеченню
виконання законодавства при підготовці до
збирання врожаю 2003 року та його проведенні

Заслухавши інформацію Кабінету Міністрів України про
дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства при
проведенні комплексу весняно-польових робіт та заходи по
забезпеченню виконання законодавства при підготовці до збирання
врожаю 2003 року та його проведенні, Верховна Рада України
зазначає, що чинним законодавством України передбачені заходи і
механізми державного регулювання і державної підтримки галузі
сільськогосподарського товаровиробництва для формування
продовольчих ресурсів та забезпечення продовольчої безпеки
держави.
На виконання вимог законодавства України з питань
забезпечення розвитку сільськогосподарської галузі розроблено та
прийнято цілий ряд державних цільових програм, основними з яких є:
Програма "Зерно України - 2001-2004", Комплексна програма розвитку
аграрного ринку на 2003-2004 роки, Програма розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2003-2004
роки, Програма розвитку виробництва технологічних комплексів машин
та обладнання для агропромислового комплексу на 1998-2005 роки.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( 380-15 ) на виконання законодавства України з питань державного
регулювання аграрної галузі та державних цільових програм
передбачено 635 млн. гривень бюджетних асигнувань (безпосередньо
для організації сільськогосподарського товаровиробництва) при
мінімальній потребі 3 млрд. гривень.
Аналізуючи дотримання органами виконавчої влади вимог чинного
законодавства при організації проведення комплексу
весняно-польових робіт і підготовки до збирання врожаю 2003 року,
слід відмітити, що в 2003 році Кабінетом Міністрів України
належним чином забезпечено бюджетне фінансування галузі
агропромислового комплексу по статтях витрат згідно з бюджетним
розписом. Проте обсяги бюджетних асигнувань, передбачені Законом
України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 ), як
і в попередні роки, не забезпечують виконання вимог законодавства
і цільових державних програм, що негативно впливає на стан справ у
галузі.
Через відсутність паритету цін на сільськогосподарську
продукцію та товари і послуги для потреб сільськогосподарських
товаровиробників, а також відсутність механізмів регулювання ринку
сільськогосподарської продукції, особливо державного регулювання
ринку зерна, як це передбачено чинним законодавством, за
наслідками фінансово-господарської діяльності 2002 року більш ніж
половина господарств є збитковими.
Крім того, забезпеченість технологічної потреби
грунтообробною технікою становить по тракторах 55 відсотків, по
плугах та культиваторах - 57 відсотків. На один трактор доводиться
427 га ріллі. До того ж у парку машин, що залишилися, 85 відсотків
вичерпали свій технічний потенціал.
Надзвичайно критичне становище склалося із парком
зернозбиральної техніки. Забезпеченість технологічної потреби у
зернозбиральних комбайнах становить 64 відсотки. Навантаження на
один зернозбиральний комбайн за період 1990-2003 роки зросло з 113
га до 282 га (а в південних регіонах до 366 га) при нормі 90-100
га.
Така ситуація виникла внаслідок недотримання в повному обсязі
вимог чинного законодавства щодо державної підтримки
сільськогосподарського машинобудування та забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників необхідною технікою через
кредитування на пільгових умовах та через механізм часткової
компенсації її вартості.
У зв'язку з невиконанням господарствами вимог чинного
законодавства щодо обов'язкового страхування основних
сільськогосподарських культур, таких як цукровий буряк та зерно,
через їх неплатоспроможність, та недотриманням на державному рівні
вимог законодавства про виділення бюджетних коштів на часткову
компенсацію страхових внесків, втрати площ озимих культур через
несприятливі погодні умови зимово-весняного періоду 2002-2003 року
зарахуються на збитки господарств.
За даними Міністерства аграрної політики України, витрати на
проведення комплексу весняно-польових робіт у 2003 році власними
коштами господарств покриваються менш ніж на третину.
Загальна потреба у коштах на проведення комплексу
весняно-польових робіт становить 9,4 млрд. гривень. Лише для
пересіву 3392,6 тис. га площі озимих культур потрібно 1,2 млрд.
гривень.
Станом на 18 квітня 2003 року господарствами залучено 1856,4
тис. гривень кредитних ресурсів за ставкою кредитування від 18 до
26 відсотків, у тому числі пільгових кредитів - 718,7 млн. гривень
(тобто в межах 72 млн. гривень, що визначені Кабінетом Міністрів
України на зазначені цілі і передбачені державним бюджетом
відповідною статтею витрат).
Зважаючи на складність проведення посівної кампанії цього
року та з метою прийняття невідкладних кардинальних заходів, у
тому числі виділення додаткових бюджетних коштів для належної
організації догляду за посівами та підготовки до збирання врожаю
2003 року,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати, що діяльність Кабінету Міністрів України з
дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства при
проведенні комплексу весняно-польових робіт та заходи по
забезпеченню виконання законодавства при підготовці до збирання
врожаю у 2003 році не повною мірою відповідають вимогам
законодавства України щодо створення умов для належної організації
сільськогосподарського товаровиробництва в 2003 році та
забезпечення формування продовольчих ресурсів держави.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
враховуючи критичність ситуації, що склалася в сільському
господарстві в зимово-весняний період 2002-2003 року, для
забезпечення належного догляду за посівами та організації збирання
врожаю додатково виділити з резервного фонду державного бюджету
100 млн. гривень на здешевлення кредитів банків, що спрямовуються
на закупівлю пально-мастильних матеріалів, комплектуючих і
запасних частин до сільськогосподарської техніки та закупівлю
зернозбиральної техніки. Винайти можливість виділення на зазначені
цілі додаткових коштів;
для розв'язання проблеми забезпечення господарств
сільськогосподарською технікою терміново вжити заходів,
направлених на виконання статей 6, 7, 8, 11, 12, 13 Закону України
"Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для
агропромислового комплексу" ( 3023-14 ), та подати на розгляд
Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік",
передбачивши в ньому введення додаткової статті витрат щодо
часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської
техніки за рахунок зменшення асигнувань по статті витрат за кодами
програмної класифікації видатків державного бюджету
2806020-2806050 "Заходи по операціях фінансового лізингу
вітчизняної сільськогосподарської техніки".
За рахунок додаткових надходжень до державного бюджету у 2003
році розглянути питання про можливість збільшення асигнувань по
статті витрат Державного бюджету України на 2003 рік ( 380-15 ) за
кодом програмної класифікації видатків державного бюджету 2801240
"Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу та заставних операцій з зерном через механізм
здешевлення кредитів";
враховуючи низьку платоспроможність господарств та гостроту
існуючої проблеми у матеріально-технічному забезпеченні, на
виконання статей 5 і 9 Закону України "Про стимулювання розвитку
сільського господарства на 2001-2004 роки" ( 2238-14 ),
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проекти
законів України про внесення змін до законів України "Про митний
тариф" та "Про податок на додану вартість" щодо звільнення від
сплати ввізного мита та податку на додану вартість операцій
ввезення комплектуючих виробів і запасних частин до
сільськогосподарської техніки, засобів захисту рослин і тварин, що
не виробляються в Україні, та запровадження касового способу
оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу
матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарським
товаровиробникам та надання їм послуг;
зважаючи на масові факти негативних наслідків господарювання
на землі через несприятливі природні умови у 2001-2003 роках, для
забезпечення виконання сільськогосподарськими товаровиробниками та
Кабінетом Міністрів України вимог пункту 11 статті 7 та частини
тринадцятої статті 2 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
щодо обов'язкового страхування сільськогосподарських культур,
починаючи з 2004 року при підготовці проекту Закону України про
Державний бюджет України на відповідний бюджетний період ввести
додаткову статтю витрат державного бюджету щодо часткової
компенсації страхових платежів;
з метою недопущення недоліків минулих років, які призвели до
падіння цін на зерно, та для стабілізації ситуації на ринку зерна
забезпечити виконання вимог Закону України "Про зерно та ринок
зерна в Україні" ( 37-15 ) в частині запровадження механізмів
державного регулювання ринку зерна. Для забезпечення формування
регіональних фондів зерна опрацювати дії положень постанови
Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 року N 1877
( 1877-2002-п ) "Про затвердження Порядку декларування зерна
суб'єктами зберігання зерна" щодо забезпечення достовірності
декларування обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні.
Забезпечити формування насіннєвого фонду зерна на 2004 рік,
передбачивши відповідні кошти у проекті Державного бюджету України
на 2004 рік.
Проаналізувати реальність виконання положень постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2003 року N 164
( 164-2003-п ) "Про здійснення заставних операцій із зерном" щодо
забезпечення на практиці належної організації і ефективність дії
механізму заставних операцій із зерном з боку Державного агента із
забезпечення заставних операцій.
Враховуючи прибутковість експортних операцій з зерном, для
поповнення державного бюджету і формування реального джерела
доходів бюджету, необхідного для державної підтримки галузі
агропромислового комплексу, вивчити питання щодо оптимізації
здійснення експортних операцій з зерном за міждержавними угодами
як стратегічного продукту України, передбачивши на ці цілі
відповідні бюджетні кошти, визначивши Державного агента із
здійснення таких операцій.
3. Кабінету Міністрів України разом з Комітетом Верховної
Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин
визначити перелік проектів законів України з аграрних питань для
включення їх до порядку денного Верховної Ради України для
розгляду на окремому пленарному засіданні в першочерговому
порядку.
4. Кабінету Міністрів України поінформувати Верховну Раду
України про хід виконання цієї Постанови у вересні 2003 року.
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 787-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry