Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про основні напрями бюджетної політики на 2000 рік (бюджетна резолюція)

Про основні напрями бюджетної політики на 2000 рік (бюджетна резолюція)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про основні напрями бюджетної політики на 2000 рік
(бюджетна резолюція)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 35, ст.304 )

Виходячи з аналізу виконання Державного бюджету України в
1995, 1996, 1997, 1998 роках та за п'ять місяців 1999 року,
враховуючи значення бюджету як ключового інструменту державної
економічної політики та діючи на підставі статті 95 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та статей 7 та 26 Закону України "Про
бюджетну систему України" ( 512-12 ), Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити основні напрями бюджетної політики на 2000 рік
(додаються).
2. Кабінету Міністрів України подати до Верховної Ради
України проект Закону України про Державний бюджет України на 2000
рік з урахуванням схвалених основних напрямів бюджетної
політики на 2000 рік.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 1 липня 1999 року
N 795-XIV

Схвалено
Постановою Верховної Ради України
від 1 липня 1999 року N 795-XIV

ОСНОВНІ НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2000 РІК
(БЮДЖЕТНА РЕЗОЛЮЦІЯ)

Положення бюджетної резолюції
Економіка України продовжує зазнавати істотного спаду, що
призводить до подальшого погіршення життєвого рівня населення.
Валовий внутрішній продукт (далі - ВВП) за підсумками 1998 року
скоротився у порівнянних цінах на 1,7 відсотка до ВВП 1997 року, а
протягом перших чотирьох місяців поточного року - на 4,5 відсотка
до відповідного періоду минулого року. Обсяг промислової продукції
протягом перших п'яти місяців 1999 року скоротився на 2,7 відсотка
порівняно з аналогічним періодом 1998 року, а
сільськогосподарської продукції 1998 року - на 8,3 відсотка
порівняно з 1997 роком. Надходження до бюджету також скорочуються
- в першому кварталі поточного року доходи зведеного бюджету
зменшилися в реальному вимірі порівняно з аналогічним періодом
минулого року на 127 млн. гривень.
Всі попередні спроби зупинити економічний спад виявилися
неефективними, а тому, враховуючи негативні уроки попередніх
реформ, Верховна Рада України проголошує необхідність розробки
нової комплексної програми подолання економічної кризи. Ключовими
компонентами цієї програми мають бути узгоджена та комплексна
реалізація податкової, бюджетної, адміністративної, дерегуляційної
реформ, а також реформ соціального сектора, впровадження новітніх
досягнень науки і техніки в практику господарювання,
грошово-кредитної політики, зорієнтовані на приведення процентної
ставки за кредит у відповідність з середньою нормою прибутку у
виробничій сфері.
Необхідною умовою зупинення економічного спаду вітчизняної
економіки є відновлення і розвиток власного виробництва,
підвищення життєвого рівня населення, збалансування бюджету та
впровадження суворої фінансової дисципліни на всіх рівнях
залучення і використання бюджетних ресурсів. Першим кроком
реалізації цієї програми має стати розробка реальних основ проекту
Державного бюджету України на 2000 рік та їх успішна практична
реалізація. Схваливши бюджетну резолюцію на 2000 рік, Верховна
Рада України встановлює основні напрями бюджетної політики, що
мають відповідати зазначеним довгостроковим економічним цілям.
Кабінету Міністрів України врахувати ці напрями при розробці
бюджету на 2000 рік. З питань, які не можуть бути реалізовані у
2000 році, подати Верховній Раді України необхідні обгрунтування.
Реалізація положень бюджетної резолюції повинна сприяти
економічному та соціальному відродженню українського суспільства,
підвищенню та поліпшенню життєвого рівня населення.

Розділ 1
ГОЛОВНІ НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2000 РІК
1.1. Розроблення системи заходів щодо відновлення та розвитку
вітчизняного виробництва та створення для цього необхідних умов
через бюджетну систему із забезпеченням дії ринкових відносин
державного регулювання економічних процесів в питаннях
інноваційної, інвестиційної, науково-технічної, податкової,
банківської, грошово-кредитної політики, визначення контрактів і
державних замовлень, реформування власності, формування витрат,
ціноутворення, продуктивної зайнятості, соціального захисту і
доходів населення, промислової політики, включаючи політику в
агропромисловому комплексі, зовнішньоекономічної діяльності та
інших сторін господарювання.
1.2. Закладення основи якісного зростання ВВП на основі
досягнень науки і техніки, створення сприятливого інвестиційного
клімату та концентрації інтелектуальних та матеріальних ресурсів
на впровадженні прогресивних технологій.
1.3. Перерозподіл ВВП у 2000 році через зведений бюджет на
рівні 28-30 відсотків (без урахування Пенсійного фонду України та
Фонду соціального страхування). Приріст доходів держави має
відбутися за рахунок неподаткових надходжень, розширення
податкової бази та зменшення податкового тиску.
1.4. Започаткування державної реєстрації законопроектів і
законів, які формують доходну та видаткову частини бюджету, із
зазначенням вартості кожного законопроекту або закону на поточний
та планові періоди та врахуванням конкретних макроекономічних
показників на відповідні періоди.
1.5. Реформування податкової системи з метою зменшення
податкового тиску.
1.6. Здійснення реальних кроків на шляху до докорінного
поліпшення управління державною власністю з метою залучення
додаткових доходів до бюджету.
1.7. Консолідація коштів усіх державних цільових фондів (крім
Пенсійного фонду України) та позабюджетних фондів міністерств і
відомств у складі бюджету.
1.8. Пріоритетність бюджетних асигнувань на соціальні видатки
та відповідність видатків пріоритетам, встановленим у бюджеті.
1.9. Повне погашення заборгованості станом на 1 січня 2000
року по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ та
організацій, по виплатах на соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. В бюджеті
Пенсійного фонду України, який розглянути одночасно з проектом
Закону України про Державний бюджет України на 2000 рік,
передбачити повне погашення заборгованості по виплаті пенсій,
особливо в сільській місцевості.
1.10. Поступове підвищення купівельної спроможності населення
та збільшення рівня його зайнятості.
1.11. Концентрація державних фінансових ресурсів та
ліквідація необгрунтованого розпорошення їх по найважливіших
напрямах економічного розвитку.
1.12. Забезпечення формування видаткової частини бюджетів
усіх рівнів на основі нормативів бюджетної забезпеченості.
1.13. Всебічна економія бюджетних ресурсів.
1.14. Здійснення розподілу бюджетних ресурсів між Державним
бюджетом України та місцевими бюджетами відповідно до розмежування
видаткових повноважень між державою та місцевим самоврядуванням.
1.15. Дієвий контроль за виконанням місцевих бюджетів,
особливо обласного рівня, відповідно до вимог Конституції України
( 254к/96-ВР ).
1.16. Розмежування в бюджетах усіх рівнів поточних видатків
та видатків розвитку з визначенням джерел, за рахунок яких вони
мають формуватися.
1.17. Планування бюджету на 2000 рік з профіцитом
забороняється.
1.18. Чітке визначення структури та обсягу державних боргових
зобов'язань (з урахуванням заборгованості бюджетів минулих
періодів), розробка і втілення програми їх поступового скорочення.
1.19. Поступова відмова від бартеру та ліквідація
взаємозаліків як засобу розрахунку з бюджетами усіх рівнів,
запровадження вільного обігу векселів та їх обліку банками.
1.20. Поступова відмова від практики закріплення конкретних
видатків за конкретними джерелами доходів.
1.21. Забезпечення прозорості бюджету шляхом деталізації
видатків відповідно до статті 26 Закону України "Про бюджетну
систему України" ( 512-12 ).
1.22. Зменшення впливу суб'єктивних факторів на процес
планування та виконання бюджету.
1.23. Недопущення бюджетної дискримінації щодо окремих
бюджетів місцевого самоврядування, окремих функцій, розпорядників
та соціальних груп.
1.24. Підвищення фінансової дисципліни шляхом завершення
переходу до казначейського виконання Державного бюджету України.
1.25. Суттєве скорочення, не менш як на 40 відсотків, витрат
на державне управління, включаючи Адміністрацію Президента
України, Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України.
1.26. Визначення відносин з Пенсійним фондом України з метою
ліквідації заборгованості по виплатах пенсій та допомог.
1.27. Прийняття законів чи інших нормативно-правових актів,
якими передбачається виділення додаткових видатків чи зменшення
доходів Державного бюджету України на 2000 рік, лише після
визначення реальних джерел покриття таких видатків та внесення
відповідних змін до Закону України про Державний бюджет України на
2000 рік.
1.28. Підпорядкування грошово-кредитної політики
Національного банку України нагальним потребам відродження
економіки та виконання Державного бюджету України, радикальному
оздоровленню фінансової системи.

Розділ 2
РОЗРОБКА ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ НА 2000 РІК ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ
НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ
Зменшення податкового тиску на економіку є невідкладним
завданням. Його вирішенню мають сприяти:
2.1. Розробка та втілення комплексної реформи податкової
системи в Україні.
2.2. Перегляд необгрунтованих пільг, наданих Кабінетом
Міністрів України платникам у попередні роки.
2.3. Зменшення розмірів податкових пені та штрафів.
2.4. Зменшення для суб'єктів підприємницької діяльності
незалежно від форм власності розміру збору до Державного
інноваційного фонду (з 1 до 0,5 відсотка від обсягу реалізації
продукції (робіт, послуг).
2.5. Запровадження механізму внесення платниками платежів
безпосередньо на рахунки державного та місцевих бюджетів, з
виключенням можливості акумулювання цих коштів на інших рахунках.
2.6. Створення нових спеціалізованих позабюджетних фондів
міністерствами і відомствами, а також утвореними ними підрозділами
з правом юридичної особи на основі підзаконних актів заборонено.
2.7. Припинення практики затримки чи неповернення взагалі сум
податку на додану вартість господарюючим суб'єктам, яким з бюджету
повинен відшкодовуватися цей податок відповідно до Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ).
2.8. Забезпечення чіткого дотримання частини другої статті 7
Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) та частини
четвертої статті 28 Закону України "Про бюджетну систему України"
( 512-12 ) щодо неможливості встановлювати нові, змінювати чи
скасовувати існуючі податки, збори, інші обов'язкові платежі,
вносити зміни до чинного законодавства Законом України про
Державний бюджет України, відмовившись від практики введення
Законом України про Державний бюджет України нових обов'язкових
платежів та їх ставок для суб'єктів підприємницької діяльності
окремих галузей економіки.
2.9. Збереження нульової ставки податку на додану вартість на
газ, вугілля, електроенергію.
З метою залучення додаткових коштів до доходної частини
бюджету Кабінету Міністрів України:
2.10. Вжити заходів для забезпечення повноти і своєчасності
надходження загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових
платежів) до бюджету та державних цільових фондів;
2.11. Подати розрахунки щодо залучення до Державного бюджету
України частини прибутку (дивідендів) підприємств (включаючи
підприємства - монополісти), які повністю або частково перебувають
у державній власності. Розрахунки мають бути подані окремо по
кожному підприємству. Орієнтовні надходження по цій статті
оцінюються в 500 млн. гривень.
2.12. Всебічно проаналізувати ефективність
фінансово-господарської діяльності всіх приватизованих об'єктів і
на основі цього аналізу розглянути питання стосовно доцільності
тимчасового зупинення приватизації та визначитися щодо подальшої
стратегії її проведення.
2.13. Передбачити зарахування у повному обсязі до доходної
частини бюджету загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових
платежів), а також штрафів, фінансових санкцій та нарахувань,
коштів усіх позабюджетних фондів, у тому числі коштів, отриманих
від фінансово-господарської діяльності органів державної влади.
Орієнтовний обсяг спеціальних коштів міністерств і відомств, що
має бути залучений до доходної частини бюджету, може становити
наступного року близько 2 млрд. гривень.
2.14. З метою захисту економічних інтересів України та
забезпечення рівноправної конкуренції між суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності подати пропозиції про скасування
пільг по сплаті ввізного мита. Зокрема, переглянути пільги щодо
ввезення в Україну готової продукції, виготовленої з давальницької
сировини українського замовника (20 млн. грн.), акцизного збору по
товарах, що ввозяться в Україну підприємствами - виробниками
підакцизних товарів (67 млн. грн.), пільги при здійсненні
зовнішньоекономічних операцій підприємствами з іноземними
інвестиціями, посилити контроль за сплатою митних платежів, не
допускати контрабанди. Орієнтовні додаткові надходження тільки по
цьому пункту оцінюються в обсязі 936 млн. гривень.
2.15. Встановити обсяг відрахувань від плати за транзит газу,
нафти та аміаку через територію України, а також рентної плати за
газ, нафту, що видобуваються в Україні на рівні, не меншому за
планові показники 1999 року.
2.16. Перелік товарів критичного імпорту, що підлягають
звільненню від сплати податку на додану вартість відповідно до
Закону України N 624-XIV ( 624-14 ) "Про внесення змін до статті
11 Закону України "Про податок на додану вартість", доцільно
обмежити порівняно з переліком таких товарів, визначених
Постановою Кабінету Міністрів України N 1080 ( 1080-99-п ) від
18 червня 1999 року. Зробити інвентаризацію критичного імпорту на
сільськогосподарську та іншу техніку з метою державної підтримки
вітчизняних виробників техніки, яка може вироблятися в Україні.
2.17. Розглянути можливість та подати обгрунтування щодо
можливості підвищення ставок ввізного мита на імпортовану
сільськогосподарську продукцію (цукор, картопля, овочі, олія,
масло, м'ясопродукти тощо), яка може вироблятися в Україні.
2.18. Подати разом з проектом Закону України про Державний
бюджет України на 2000 рік перелік номенклатури товарів, що
перебувають на зберіганні у державному матеріальному резерві, та
їх вартість у цінах 1999 року. У разі необхідності провести
інвентаризацію та переоцінку цих товарів. Подати також повний
перелік підприємств та організацій, що мають дебіторську
заборгованість перед Державним комітетом України по матеріальних
резервах, структуру заборгованості, а також динаміку її погашення
в 1999 році та 2000 році; перелік товарів, реалізованих Державним
комітетом України по матеріальних резервах в 1998-1999 роках, та
ціни їх реалізації. На базі цих розрахунків подати розрахунки
обсягу очікуваних надходжень у 2000 році по статті "Надходження
від продажу державних запасів товарів". Мінімальні надходження по
цій статті наступного року оцінюються в 400 млн. гривень.
2.19. Включити до проекту Закону України про Державний бюджет
України на 2000 рік норму, згідно з якою у разі неповернення
позичальником кредиту, що був узятий під гарантії Уряду, держава
після повернення кредиту за рахунок коштів державного бюджету стає
правонаступником кредитора з автоматичною пролонгацією кредиту на
цю суму (або тієї частки, яка не була повернена) зі ставкою по
кредиту на рівні не нижче ставки рефінансування Національного
банку України в національній валюті.
2.20. Подати перелік господарюючих суб'єктів - боржників по
бюджетних позичках та запозиченнях, отриманих ними під гарантії
Уряду, з графіком повернення цих боргів. На основі цього надати
розрахунки надходжень по статті "Надходження коштів у рахунок
погашення заборгованості, яка виникла внаслідок невиконання
юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та
обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених
державою або під державні гарантії". Орієнтовні надходження по цій
статті оцінюються в обсязі 300 млн. гривень.
2.21. Заборонити Кабінету Міністрів України надавати державні
гарантії щодо іноземних кредитів господарюючим суб'єктам у 2000
році.
2.22. Ввести повну державну монополію на виробництво та
продаж алкоголю та тютюнової продукції, купівлю-продаж
енергоносіїв та оплату їх транзитного транспортування через
територію України, а також зовнішню торгівлю.
2.23. Запровадити державний контроль за ринком енергоносіїв
та оплатою їх транзитного транспортування через територію України.
2.24. Розробити проект Закону України про податок на рухоме
та нерухоме майно, що є предметом розкоші.
2.25. Подати порівняльний аналіз ставок платежів за
використання природних ресурсів, акцизного збору та ввізного мита,
що справляються в Україні та в інших державах. На базі цього
аналізу подати пропозиції щодо мобілізації до бюджету додаткових
коштів по цих платежах.
2.26. Подати повний перелік ліцензій та сертифікатів, що
надаються в Україні, з наведенням їх вартості та
нормативно-правових актів, якими вони були запроваджені. Перелік
має супроводжуватися порівняльним аналізом з практикою
ліцензування та сертифікації, що діє в інших державах, та
розрахунками щодо надходжень до бюджету з цих джерел.
2.27. Подати аналіз реалізації надлишкового озброєння за
останні три роки, його номенклатури та обсягів. Провести незалежну
цінову експертизу реалізованого озброєння та подати вичерпний
перелік боржників, що не розрахувалися з державним бюджетом за
придбане надлишкове озброєння. Подати перелік надлишкового
озброєння, що планується до реалізації в 2000 році.
2.28. Передбачити зарахування до доходів Державного бюджету
України нарахованих відсотків за зберігання бюджетних валютних
коштів у банках, у тому числі враховуючи доходи від розміщення
золотовалютних резервів держави. Ввести в практику розміщення
золотовалютних резервів на тендерній основі у банках, рейтинг яких
за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає
вимогам до першокласних банків не нижче категорії А.
2.29. Встановити, що кошти Фонду соціального страхування
зараховуються до Державного бюджету України по доходах і видатках
із збереженням цільового використання цих коштів.
2.30. Визначити порядок списання та реструктуризації боргів
господарюючих суб'єктів до бюджетів та цільових фондів із
врахуванням зауважень та пропозицій органів місцевого
самоврядування, до бюджетів яких повинна бути сплачена податкова
недоїмка.
2.31. Встановити, що суми адміністративних штрафів,
накладених на керівників та інших посадових осіб підприємств,
установ і організацій, зараховуються, починаючи з 2000 року, до
відповідних бюджетів у повному обсязі.
2.32. Ефективно застосовувати заходи кримінальної,
адміністративної відповідальності та економічні важелі для
боротьби з "тіньовою" економікою та для повернення валютних коштів
вітчизняних господарюючих суб'єктів з іноземних рахунків, вжити
реальних заходів до повернення в Україну незаконно вивезених
коштів.
2.33. Включити до складу бюджету окремим рядком обсяг доходів
від проведення державних лотерей, виділивши окремо доходи від
проведення спортивних лотерей.
2.34. Здійснювати залучення коштів до Дорожнього фонду
України відповідно до Закону України "Про джерела фінансування
дорожнього господарства" ( 1562-12 ) (в редакції Закону України
( 724/97-ВР ) від 16 грудня 1997 року) з урахуванням змін,
внесених до законодавства з питань фінансування дорожнього
господарства у 1999 році.
2.35. Розглянути можливість та внести на розгляд Верховної
Ради України відповідні пропозиції стосовно запровадження
ліцензування діяльності щодо проведення:
а) недержавних лотерей;
б) рекламних, комерційно-розважальних заходів із
використанням підвищених телефонних тарифів;
в) комерційної екскурсійної діяльності.
2.36. Внести до Верховної Ради України пропозиції щодо зміни
ставок прибуткового податку та податку на майно з громадян з метою
введення прогресивної шкали оподаткування суми, що перевищує
подвійну середню заробітну плату по народному господарству.
2.37. Визначити порядок створення спеціального Державного
фонду поводження з радіоактивними відходами відповідно до вимог
статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними
відходами" ( 255/95-ВР ).
Державній податковій адміністрації України:
2.38. Посилити контроль за дотриманням податкового
законодавства та правил здійснення підприємницької діяльності,
забезпечити підвищення сплачуваності податків та обмеження ухилень
від оподаткування, спрямувати зусилля на зміцнення матеріальної
бази та підвищення результативності діяльності органів, що
забезпечують мобілізацію коштів до бюджету.
2.39. Розглянути доцільність подальшого застосування
механізму податкової застави. У разі продовження застосування
механізму примусового стягнення коштів з боржників перед бюджетом
запропонувати дієвіші засоби посилення його ефективності.
2.40. Розробити програму сплати до бюджету в 2000 році
податкової недоїмки з метою мобілізації додаткових надходжень до
бюджету.
2.41. Встановити постійний контроль за надходженням до
бюджету орендної плати за землю, яка знаходиться в державній та
комунальній власності, відповідно до Закону України "Про плату за
землю" ( 2535-12 ).
2.42. Подати пропозиції щодо доцільності створення відділів
адміністрування місцевих податків і зборів подвійного
підпорядкування (Державній податковій адміністрації України і
органам місцевого самоврядування).
Державній митній службі України:
2.43. Вдосконалити механізм реалізації товарних запасів, що
знаходяться під митним контролем на території України понад
нормативні строки, та залучити кошти, одержані від їх реалізації,
а також від реалізації конфіскату та безхазяйного майна до
Державного бюджету України.
Головному управлінню Державного казначейства України:
2.44. Перейти до казначейської реєстрації та управління
зобов'язаннями розпорядників коштів з метою забезпечення контролю
за припиненням несанкціонованого зростання кредиторської
заборгованості бюджетних установ.
2.45. Узагальнити зобов'язання бюджетних установ та
підготувати пропозиції щодо реструктуризації простроченої
заборгованості та надання її зафіксованому залишку статусу
державних зобов'язань.
2.46. Подати інформацію щодо структури простроченої
кредиторської заборгованості бюджетних установ перед
господарюючими суб'єктами та фізичними особами у розрізі періодів
її виникнення, розмежування основної суми боргу та фінансових
санкцій, а також внести зміни до існуючих форм звітності з метою
реального відображення руху та стану прийнятих зобов'язань у
1999-2000 роках.

Розділ 3
РОЗРОБКА ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ НА 2000 РІК
Стратегія щодо формування видатків
3.1. Пріоритетом видаткової частини бюджету мають бути
видатки на освіту, охорону здоров'я, науку, фізичне виховання,
видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому
числі витрати на підтримання мінімального рівня доходів населення.
3.2. Фінансування поточних видатків по заробітній платі
працівників бюджетних установ і організацій та інших соціальних
виплатах, що фінансуються з бюджету, має здійснюватися у повному
обсязі, при повному погашенні заборгованості, що виникла в
попередні роки.
3.3. Формування видаткової частини бюджету на основі
затверджених державних програм з метою досягнення конкретних
результатів та підвищення ефективності використання бюджетних
ресурсів. В порядку експерименту Кабінету Міністрів України
розробити та подати разом із законопроектом про Державний бюджет
України на 2000 рік пропозиції щодо фінансування освіти, охорони
здоров'я, фізичної культури і спорту, науки, фундаментальних
досліджень та сприяння науково-технічному прогресу на програмній
основі.
3.4. Фінансування медичного обслуговування населення та
освіти у розмірі, що забезпечував би виконання вимог Конституції
України ( 254к/96-ВР ) стосовно прав громадян на безоплатне
медичне обслуговування та освіту, а також забезпечення достатнього
рівня фінансування фізичної культури та спорту, з урахуванням
видатків на харчування, передбачених кошторисами спортивних
організацій.
3.5. Продовження роботи по погашенню заборгованості держави
по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного
банку та колишнього Укрдержстраху, а також державних цінних
паперів колишнього СРСР, що діяли на території України. Виділення
окремим рядком суми заощаджень, що може бути використана
громадянами для розрахунків по заборгованості за
житлово-комунальні послуги та послуги, які надаються закладами
охорони здоров'я та освіти, тощо.
3.6. Вирішення житлових проблем громадян, а також проведення
активної демографічної політики.
3.7. Забезпечення зайнятості населення, розробка та
фінансування програми створення нових робочих місць, передусім для
молоді та звільнюваних у запас військовослужбовців і працівників
правоохоронних органів.
3.8. Встановлення загального фонду оплати праці працівників
органів державної влади з урахуванням необхідності подальшого
суттєвого скорочення їх чисельності в ході адміністративної
реформи.
3.9. Капітальні видатки в галузі промисловості, енергетики,
паливно-енергетичного комплексу та сільського господарства повинні
забезпечувати їх структурну перебудову та позитивні зрушення у
напрямі зростання обсягів виробництва та зайнятості населення.
3.10. Загальне скорочення видатків на утримання силових
структур з урахуванням необхідності забезпечення надійної
обороноздатності та безпеки країни, охорони її кордонів,
сформування і розвитку ефективно діючого оборонно-промислового
комплексу, вдосконалення форм і методів соціального захисту
військовослужбовців та членів їх сімей, а також громадян, які
звільняються з лав Збройних Сил України та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань.
3.11. Виділення коштів на формування державного замовлення на
закупівлю на конкурсній основі енергетичного вугілля проектної
калорійності, транспортних засобів, сільськогосподарської та іншої
продукції вітчизняних товаровиробників, а також на виробництво
оборонної продукції.
3.12. Припинення фінансування з бюджетів усіх рівнів
громадських організацій та бізнесових структур, крім фінансування
програм молодіжних та дитячих громадських організацій згідно з
законодавством.
3.13. Визначення розміру заборгованості бюджетів усіх рівнів
за минулі роки, в тому числі по виплаті заробітної плати, та
створення реєстру бюджетних боргів, подання на розгляд Верховної
Ради України графіка їх погашення.
3.14. Закупівля товарів та обладнання, здійснення робіт та
надання послуг за рахунок бюджетних коштів має відбуватися
виключно на тендерній основі.
3.15. Не передбачати до 2001 року фінансування нового
капітального будівництва та реконструкції адміністративних споруд
та споруд для проведення спортивних та видовищних заходів, крім
спортивних споруд і навчально-спортивних баз олімпійської
підготовки, на яких ведеться реконструкція.
3.16. Прозорість бюджету має бути досягнута шляхом
деталізації видатків, які мають бути розписані у разі, якщо вони
становлять понад 0,1 відсотка від загального обсягу річних
видатків Державного бюджету України.
3.17. Визначення головних розпорядників коштів Державного
бюджету України з метою забезпечення чіткого контролю з боку
держави за використанням бюджетних коштів. Даний перелік доповнити
обласними державними адміністраціями.
3.18. Деталізація у видатковій частині Державного бюджету
України витрат на внески України до бюджетів міжнародних
організацій по кожній організації окремо з визначенням конкретного
головного розпорядника бюджетних коштів. Узагальнення та подання
разом з проектом Державного бюджету України інформації щодо
зарубіжних фінансових активів України у вигляді часток у статутних
фондах і придбаних пакетів акцій міжнародних фінансових
організацій та банківських установ.
3.19. Організація роботи щодо визначення доцільності
перебування України в окремих міжнародних організаціях і
підтвердження обов'язковості участі України у цих організаціях
згідно з Конституцією України. Розпочати, із залученням
Міністерства закордонних справ України, роботу стосовно вирішення
питання про списання заборгованості України по операціях ООН з
підтримання миру в сумі 179,3 млн. доларів США.
3.20. Забезпечення цільового спрямування коштів від зборів за
спеціальне використання природних ресурсів на відтворення та
підтримання природних ресурсів у належному стані.
3.21. Забезпечення фінансування державних екологічних програм
з виділенням відповідних видатків окремим рядком в проекті Закону
України про Державний бюджет України на 2000 рік, у тому числі
видатків на буріння артезіанських свердловин у південних та
східних областях України, Автономній Республіці Крим, районах
екологічних катастроф.
3.22. Передбачити в проекті Закону України про Державний
бюджет України на 2000 рік збереження Фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення.
3.23. Визначити додатково обсяги та джерела фінансування
повного погашення заборгованості станом на 1 січня 2000 року по
видатках на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Державне управління
3.24. Удосконалення порядку планування видатків на утримання
бюджетних установ і організацій, не допускаючи при цьому створення
нових міністерств та відомств без перегляду переліку вже існуючих.
3.25. Скорочення видатків, не менш як на 40 відсотків, на
утримання органів державної влади на основі реалізації заходів
щодо удосконалення їх структури, зменшення нераціональних
господарських витрат, якісного поліпшення кадрового забезпечення,
чіткого визначення та розподілу функцій, підвищення кінцевої
ефективної діяльності апарату державного управління із залученням
частини спеціальних та інших позабюджетних коштів міністерств та
відомств.
3.26. Фінансування всіх органів державної влади виключно за
рахунок видатків, визначених Законом України про Державний бюджет
України на 2000 рік.
Судова влада
3.27. Забезпечення згідно з статтею 130 Конституції України
фінансування та належних умов для функціонування судів та
діяльності суддів.
3.28. Суди України фінансуються виключно за рахунок коштів
Державного бюджету України. Видатки Державного бюджету України на
забезпечення діяльності судів України не можуть бути зменшеними
протягом фінансового року.
3.29. Пропозиції щодо розміру витрат Державного бюджету
України на утримання Верховного Суду України, Конституційного Суду
України, Вищого арбітражного суду України подаються Кабінету
Міністрів України головами цих судів, а інших судів України -
керівниками уповноважених на це органів.
Фундаментальні дослідження та сприяння
науково-технічному прогресу
3.30. Верховна Рада України проголошує пріоритетність
бюджетного фінансування науки відповідно до Закону України "Про
наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ).
3.31. Передбачити в проекті Державного бюджету України на
2000 рік:
- скорочення кількості головних розпорядників коштів по
розділу "Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному
прогресу";
- збільшення обсягів видатків на фінансування
загальнодержавних програм науково-технічного розвитку України до
25 відсотків загального обсягу фінансування по зазначеному
розділу;
- використання коштів, що надходять до Державного
інноваційного фонду, в повному обсязі на інноваційну діяльність.
3.32. Кабінету Міністрів України:
при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет
України на 2000 рік передбачати виділення бюджетних коштів на
фінансування конкретних наукових розробок, відобразивши їх в
додатку до проекту Державного бюджету України на 2000 рік із
зазначенням відповідальних міністерств і відомств;
разом з міністерствами і відомствами України сформувати
державне замовлення на 2000 рік на підготовку спеціалістів з вищою
освітою та наукових кадрів через аспірантуру за визначеними
спеціальностями і передбачити в проекті Державного бюджету України
необхідне для цих цілей фінансування;
у 2000 році запровадити порядок асигнування бюджетних коштів
на наукові дослідження на основі обгрунтування очікуваної
результативності наукових програм та програмно-цільових методів
фінансування науки;
переглянути перелік державних науково-технічних програм, що
фінансуються з Державного бюджету України, з метою скорочення
програм неактуальної тематики.
Національна оборона
3.33. Забезпечити фінансування видатків на національну
оборону на рівні не нижче, ніж передбачалося Законом України "Про
Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ), збільшивши на 20
відсотків порівняно з бюджетом 1999 року видатки на фінансування
нових розробок і закупівлю зброї. З цією метою Кабінету Міністрів
України передбачити:
проведення заліку частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів
господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до
Державного бюджету України станом на 1 січня 2000 року в рахунок
погашення фактичної заборгованості Збройних Сил України, Служби
безпеки України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та Міністерства внутрішніх справ України
станом на 1 січня 2000 року, а також залік частини заборгованості
(недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах
(обов'язкових платежах) до Державного бюджету України за 2000 рік
за отримані продовольство, речове майно, озброєння, військову
техніку, енергоносії, за виконані роботи та надані послуги для
Збройних Сил України понад асигнування, передбачені цим Законом,
але не вище обсягів мінімально необхідної потреби;
погашення заборгованості по виплаті заробітної плати,
грошового забезпечення та інших соціальних виплатах за минулі
роки;
погашення заборгованості Міністерства оборони України за
отриману продукцію, енергоносії, надані послуги та виконані роботи
за минулі роки з урахуванням інфляційних процесів;
надати право Міністерству оборони України проводити
розрахунки з підприємствами, науково-дослідними установами та
організаціями за виконані роботи та надані послуги шляхом передачі
виконавцям робіт частини зразків військового майна без попередньої
оплати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
надати право Міністерству оборони України використовувати на
потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства кошти, що
надійдуть від реалізації надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за
виконані роботи та надані послуги, передачі в оренду основних
фондів та іншого майна Збройних Сил України;
забезпечити пріоритетне фінансування програм удосконалення
бойової готовності Військово-Повітряних Сил та Сил Протиповітряної
оборони України, діяльність яких є найважливішим фактором
обороноздатності держави;
передбачити видатки на реалізацію заходів, визначених
Державною програмою будівництва та розвитку Збройних Сил України
на період до 2005 року;
враховуючи нестабільність ситуації в Європі, здійснювати
фінансування національної оборони на рівні, що гарантує безпеку
держави, недоторканність її рубежів, приділивши особливу увагу
забезпеченню Збройних Сил України сучасними засобами ведення
війни;
звільнення від сплати земельного податку за земельні ділянки,
зайняті військовими частинами, військовими навчальними закладами,
науково-дослідними установами, які утримуються за рахунок бюджету
та надані для Збройних Сил України та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань, а також підприємства
Міністерства оборони України.
Правоохоронна діяльність і забезпечення
безпеки держави
3.34. Встановлення та підтримка правопорядку, гарантія
дотримання прав і свобод громадян визнаються основними завданнями
державотворення. З цією метою Кабінету Міністрів України в проекті
Закону України про Державний бюджет України на 2000 рік
передбачити:
погашення заборгованості правоохоронних органів за минулі
роки за отриману продукцію, енергоносії, надані послуги та
виконані роботи;
механізм проведення заліку частини заборгованості (недоїмки)
суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових
платежах) до Державного бюджету України станом на 1 січня 2000
року в рахунок погашення фактичної заборгованості правоохоронних
органів, аналогічний механізму, передбаченому статтею 43 Закону
України "Про Державний бюджет України на 1999 рік".
Освіта
3.35. Верховна Рада України проголошує пріоритетність
видатків на загальну середню освіту. З цією метою Кабінету
Міністрів України при розробці проекту Закону України про
Державний бюджет України на 2000 рік:
забезпечити фінансування видатків на освіту відповідно до
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), але не нижче 15,6
відсотка від загальних видатків зведеного бюджету України;
встановити для формування місцевих бюджетів орієнтовний
норматив видатків на фінансування закладів загальної середньої
освіти виходячи із розрахунку на одного учня з обов'язковим
застосуванням коефіцієнта залежності від надання освітніх послуг у
міській чи сільській місцевості;
встановити орієнтовний норматив видатків на фінансування
закладів дошкільної освіти виходячи із розрахунку на одну дитину.
Охорона здоров'я
3.36. Верховна Рада України проголошує пріоритетність
бюджетного фінансування охорони здоров'я. З цією метою Кабінету
Міністрів України при розробці проекту Закону України про
Державний бюджет України на 2000 рік:
забезпечити фінансування видатків на охорону здоров'я на
рівні не нижче 16,1 відсотка від загальних видатків зведеного
бюджету України;
встановити для місцевих бюджетів орієнтовний норматив
видатків на фінансування охорони здоров'я виходячи із розрахунку
92,7 гривні на душу населення;
розпочати процес передачі медичних закладів широкого профілю,
що належать міністерствам і відомствам та фінансуються з
Державного бюджету України, на баланс органів місцевого
самоврядування за місцезнаходженням цих закладів;
з метою недопущення зниження державних соціальних гарантій у
сфері охорони здоров'я затвердити до 1 вересня 1999 року
гарантований державою рівень надання безоплатної медико-санітарної
допомоги, чітко визначити перелік видів медичної допомоги, послуг,
що входять до нього;
визначити стандарти обсягів та якості подання медичної
допомоги з орієнтацією їх на обгрунтоване максимально можливе
використання лікарських засобів та медичної техніки вітчизняного
виробництва;
сприяти розвитку медичного страхування;
поступово запроваджувати тарифікацію медичних послуг.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
3.37. Кабінету Міністрів України при розробці проекту Закону
України про Державний бюджет України на 2000 рік:
забезпечити фінансування видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення на рівні не нижче 16 відсотків від
загальних видатків зведеного бюджету;
забезпечити реалізацію гарантованих Конституцією України
економічних та соціальних прав громадян, зміст та обсяг яких
відповідно до статті 22 Конституції України не можуть бути звужені
при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів;
вжити заходів до повного погашення заборгованості по виплаті
заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат;
передбачити кошти на проведення індексації грошових доходів
населення відповідно до Закону України "Про індексацію грошових
доходів населення" ( 1282-12 );
з метою реалізації конституційного права на достатній
життєвий рівень врахувати встановлені законами України на 2000 рік
розмір мінімальної заробітної плати і величину вартості межі
малозабезпеченості;
забезпечити фінансування державних заходів по облаштуванню та
інтеграції національних меншин та депортованих народів, які
повертаються в Україну, в обсягах, не менших ніж у 1999 році, а
також фінансування спеціальних програм національно-культурного
розвитку корінних народів і національних меншин, заходів щодо
мовних та національно-культурних потреб українців, які проживають
за межами України;
вишукати можливості фінансування потреб на соціальний захист
та соціальне забезпечення у повному обсязі або додатково визначити
перелік окремих норм законів та інших нормативно-правових актів,
фінансування яких доцільно обмежити в 2000 році.
подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про
внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
стосовно перерахування 75 відсотків сум пенсій, призначених
пенсіонерам, які перебувають у будинках-інтернатах для престарілих
та інвалідів, до цих будинків-інтернатів та спрямування цих коштів
на утримання таких пенсіонерів;
передбачити кошти, з урахуванням фінансових можливостей, на
фінансування:
а) соціального захисту малозабезпечених, неповнолітніх,
багатодітних, молодих, студентських та функціонально неспроможних
сімей;
б) підтримки нових форм сімейного виховання дітей-сиріт і
дітей, які залишились без піклування батьків, у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях, поліпшення демографічної
ситуації;
в) становлення та розвитку молоді (зайнятість молоді,
соціальна підтримка творчої молоді, розвиток молодіжного
підприємництва, профілактика антигромадських проявів серед
молоді);
г) пільгового довгострокового кредитування для молодих сімей
та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла;
д) соціальної підтримки та забезпечення прав жінок,
заохочення материнства;
е) соціально-правового захисту дітей, боротьби з
бродяжництвом та жебракуванням, організації оздоровлення та
відпочинку дітей;
є) виховної роботи з дітьми, підлітками та молоддю.
3.38. Реформування системи соціального захисту населення
України зосередити на такому пріоритетному напрямі, як створення
організаційно-правових передумов для реалізації страхових засад у
системі соціального захисту, за такими видами:
а) пенсійне страхування;
б) страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими народженням дитини та похованням;
в) медичне страхування;
г) страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
д) страхування на випадок безробіття.
3.39. Розроблення механізму складення соціального бюджету як
важливого інструменту соціальної політики, а саме:
а) скасування соціально невиправданих і економічно
необгрунтованих пільг;
б) запровадження принципу адресності в наданні всіх видів
соціальної допомоги і пільг;
в) забезпечення своєчасності розрахунків за соціальними
виплатами;
г) систематизація законодавства з питань соціального захисту
на базі єдиного кодифікованого акта.
Культура і мистецтво
3.40. Кабінету Міністрів України при розробці проекту Закону
України про Державний бюджет України на 2000 рік:
сконцентрувати кошти на підтримку об'єктів, внесених до
списку світової культурної та природної спадщини і зарахованих до
Державного реєстру національного культурного надбання, визначити
порядок бюджетного фінансування об'єктів національного надбання;
передбачити кошти для модернізації бібліотечної мережі для
забезпечення доступності бібліотечних фондів для всіх громадян
України;
передбачити, що Національна парламентська бібліотека
фінансується через Управління справами Верховної Ради України;
визначити для формування місцевих бюджетів розмір мінімальних
видатків на фінансування культури виходячи із розрахунку 7,4
гривні на душу населення.
Сільське господарство
3.41. Національному банку України і Кабінету Міністрів
України здійснювати прийнятну кредитну політику для радикального
фінансового оздоровлення підприємств аграрного сектора.
3.42. Кабінету Міністрів України при розробці проекту Закону
України про Державний бюджет України на 2000 рік:
врахувати визначений Законом України "Про пріоритетність
соціального розвитку села та агропромислового комплексу в
народному господарстві" ( 400-12 ) обсяг витрат для фінансування
державних централізованих капіталовкладень, що мають
спрямовуватись на зміцнення матеріально-технічної бази соціальної
сфери села та агропромислового комплексу, а також передбачити
кошти для забезпечення передачі об'єктів соціальної інфраструктури
в сільській місцевості з балансу господарств у комунальну
власність;
подати разом із проектом Закону України про Державний бюджет
України на 2000 рік програму відродження агропромислового
комплексу України із зазначенням обсягів та джерел необхідного
фінансування;
запровадити в 2000 році закупівлю сільськогосподарської
продукції для державних потреб на конкурсних засадах;
заборонити в 2000 році бюджетним установам закупівлю за
бюджетні кошти продуктів харчування імпортного виробництва, якщо
аналогічні виробляються в Україні;
передбачити кошти на фінансування державної програми
створення вітчизняної сільськогосподарської техніки;
передбачити механізм відшкодування сільськогосподарським
господарствам витрат на будівництво об'єктів соціально-культурної
сфери у сільській місцевості;
передбачити кошти на завершення земельної реформи та
фінансування заходів щодо охорони земель, підвищення родючості
грунтів і ведення землеустрою.
Промисловість і енергетика та
паливно-енергетичний комплекс
3.43. Пріоритетним напрямом бюджетної політики є нарощування
інвестицій у державний сектор економіки для сприяння загальному
економічному зростанню та забезпечення фінансування
паливно-енергетичного комплексу, експортноспроможних та
високоліквідних галузей промисловості. З цією метою Кабінету
Міністрів України при розробці проекту Закону України про
Державний бюджет України на 2000 рік:
забезпечити концентрацію бюджетних коштів, виділених на
підтримку народного господарства, на фінансування пріоритетних
програм структурної перебудови економіки, передбачити кошти на
продовження структурної перебудови вугільної галузі;
запровадити державне замовлення на закупівлю на конкурсній
основі енергетичного вугілля з виділенням цих видатків окремим
рядком;
забезпечити в повному обсязі фінансування оплати
енергоносіїв, спожитих бюджетними установами та організаціями, та
оплату компенсації підприємствам паливно-енергетичного комплексу
пільг і субсидій, наданих населенню відповідно до законів України.
Транспорт і зв'язок
3.44. Для загального економічного зростання розвиток
транспорту і зв'язку є пріоритетним напрямом бюджетної політики. З
цією метою Кабінету Міністрів України при розробці проекту Закону
України про Державний бюджет України на 2000 рік:
визначити, що видатки на транспорт і зв'язок мають
забезпечувати зростаючі державні потреби, особливо у
зовнішньоекономічних перевезеннях;
забезпечити фінансування придбання та оновлення рухомого
складу залізничного транспорту;
забезпечити в повному обсязі відшкодування підприємствам
транспорту і зв'язку витрат по оплаті пільг, наданих населенню
відповідно до законів України.
Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом
населення
3.45. Кабінету Міністрів України при розробці проекту Закону
України про Державний бюджет України на 2000 рік:
забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом
населення, не нижче рівня 1997 року, з урахуванням рівня інфляції
у 1998-2000 роках;
передбачити механізм і джерело наповнення Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення, аналогічні визначеним
у Законі України "Про Державний бюджет України на 1999 рік".

Розділ 4
ГРАНИЧНИЙ РОЗМІР ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ
Кабінету Міністрів України:
подати пропозиції щодо визначення обгрунтованого розміру
дефіциту бюджету з додержанням економічно безпечних умов і обсягів
використання неемісійних джерел фінансування;
припинити фінансування дефіциту Державного бюджету України
шляхом продажу державних цінних паперів (ОВДП);
провести роботу щодо можливості реструктуризації зовнішніх та
внутрішніх боргів до 2010 року;
планування бюджету з профіцитом не допускається.

Розділ 5
ЗОВНІШНІЙ ТА ВНУТРІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ
5.1. Кабінету Міністрів України разом з проектом бюджету на
2000 рік:
внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про
структуру, джерела та строки погашення державного внутрішнього
боргу та державного зовнішнього боргу, їх граничні розміри станом
на 1 січня 2001 року та план обслуговування;
надати розрахунки обгрунтування обсягу державного
внутрішнього боргу та державного зовнішнього боргу із обов'язковим
зазначенням умов їх обслуговування;
деталізувати видатки на фінансування державного боргу, як
внутрішнього, так і зовнішнього, щодо сум, які більше 0,1 відсотка
від загального обсягу річних видатків;
надати програму залучення коштів на внутрішньому і
зовнішньому ринках, у тому числі за рахунок емісії цінних паперів.
При цьому перейти виключно до довгострокових державних запозичень
(не менше ніж на рік) за ставками, не вищими від звичайних для цих
ринків; зовнішні запозичення залучати у виробничу сферу
промисловості та агропромислового комплексу; здійснити економічні
заходи щодо обмеження доходності державних цінних паперів.
5.2. У Державному бюджеті України на 2000 рік передбачити
кошти для управління державним боргом з метою зменшення державного
боргу та поліпшення його структури.

Розділ 6
ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД НАСЕЛЕННЯМ
6.1. Кабінету Міністрів України при розробці проекту Закону
України про Державний бюджет України на 2000 рік забезпечити
фінансування видатків на погашення заборгованості, що виникла у
попередні роки по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних
установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних
виплатах, із зазначенням конкретного графіка її погашення.
6.2. Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної
Ради України проект Державної програми відновлення заощаджень
громадян України, визначених Законом України "Про державні
гарантії відновлення заощаджень громадян України" ( 537/96-ВР ) із
врахуванням пропозицій народних депутатів України.

Розділ 7
ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ БЮДЖЕТУ
7.1. Кабінету Міністрів України передбачити у проекті
Державного бюджету України на 2000 рік такий перелік захищених
статей за економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (у тому числі
погашення заборгованості за минулі періоди);
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
трансферти місцевим бюджетам;
трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та
соціальним забезпеченням.
7.2. Витрати на підготовку і участь національних збірних
команд в Олімпійських і Параолімпійських іграх 2000 року та інших
офіційних змаганнях різного рівня, як виняток, визначити в проекті
Державного бюджету України на 2000 рік як першочергові.

Розділ 8
ФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У 2000 РОЦІ
8.1. Принципи формування місцевих бюджетів на 2000 рік:
достатність доходів - вартість повноважень, делегованих
державою органам місцевого самоврядування, має відповідати обсягу
закріплених за ними бюджетних ресурсів;
об'єктивна обгрунтованість та прозорість показників їх
планування, що визначатимуть видаткові та доходні повноваження
місцевих бюджетів, а також засади трансфертної політики;
бюджетне планування здійснювати на основі бюджетних
нормативів. При визначенні видаткових повноважень органів
місцевого самоврядування в основу розрахунків міжбюджетних
відносин при плануванні проекту Закону України про Державний
бюджет України на 2000 рік покласти мінімальні нормативи
бюджетного забезпечення на душу населення (по освіті - у
розрахунку на одного учня). Нормативи повинні враховувати вартість
надання основних соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів
(освіта, охорона здоров'я, соціальний захист та забезпечення) у
розрахунку на душу населення. Одночасно повинні бути подані
коригуючі коефіціенти, які відображають відмінності у вартості
надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів різними
категоріями територіальних громад, у тому числі залежно від того,
надаються ці послуги в сільській чи міській місцевості.
8.2. Обсяг видатків місцевих бюджетів у сукупних видатках
зведеного бюджету
8.2.1. Встановити, що при розподілі бюджетних ресурсів між
Державним бюджетом України та бюджетами місцевого самоврядування
обсяг останніх у видатковій частині зведеного бюджету України не
може бути меншим 40 відсотків видатків зведеного бюджету.
8.3. Видаткові повноваження
8.3.1. Формування державного та місцевих бюджетів має
здійснюватися згідно з переліком власних і делегованих повноважень
бюджетів усіх рівнів. Кабінету Міністрів України в проекті Закону
України про Державний бюджет України на 2000 рік встановити чітке
розмежування повноважень між державним бюджетом, обласними
бюджетами та бюджетами міст і районів виходячи з таких пропозицій:
8.3.2. Видатки на виконання повноважень держави, які
фінансуються виключно за рахунок коштів державного бюджету і не
підлягають делегуванню місцевому самоврядуванню:
8.3.2.1. Державне управління:
а) фінансування законодавчої влади;
б) фінансування виконавчої влади (крім органів місцевого
самоврядування);
в) утримання Президента України та його апарату;
г) утримання фінансових і фіскальних органів;
д) загальне планування та статистичні служби;
е) інші видатки на державне управління;
8.3.2.2. Судова влада;
8.3.2.3. Міжнародна діяльність;
8.3.2.4. Фундаментальні дослідження і сприяння
науково-технічному прогресу;
8.3.2.5. Національна оборона;
8.3.2.6. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки
держави:
а) органи внутрішніх справ;
б) внутрішні війська;
в) прокуратура;
г) кримінально-виправна система;
д) прикордонні війська;
е) Національна гвардія України;
є) Головне управління державного зв'язку;
ж) управління державної охорони;
з) адресно-довідкові служби;
и) Служба безпеки України;
8.3.2.7. Освіта:
а) професійно-технічна освіта;
б) вища освіта, крім закладів освіти I-II рівнів акредитації,
які перебувають у комунальній власності;
в) післядипломна освіта;
8.3.2.8. Охорона здоров'я:
а) клініки науково-дослідних інститутів;
б) прикладні дослідження та експериментальні розробки в
галузі охорони здоров'я;
в) санітарно-епідеміологічні служби;
г) медико-соціальні експертні комісії;
8.3.2.9. Соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) виплата спеціальних пенсій;
б) грошова допомога біженцям;
в) виплати регресних позовів для шахтарів;
г) будинки-інтернати для малолітніх інвалідів;
д) дотація Фонду України соціального захисту інвалідів;
е) заходи, пов'язані з поверненням кримськотатарського народу
та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані;
є) видатки, пов'язані з поверненням депортованих німців до
регіонів України;
ж) фінансування пунктів тимчасового утримання біженців;
з) державна підтримка громадських організацій інвалідів і
ветеранів;
8.3.2.10. Житлово-комунальне господарство:
а) берегоукріплювальні роботи;
б) капітальний ремонт відомчого житлового фонду державних
установ;
8.3.2.11. Культура і мистецтво:
а) всеукраїнські творчі спілки;
б) національні театри;
в) національні філармонії;
г) видатки на заходи, передбачені державними програмами
розвитку культури і мистецтва;
д) національні бібліотеки;
е) музеї і виставки національного значення;
є) заповідники національного значення;
ж) кінематографія;
з) державні архівні установи;
и) державні премії України;
8.3.2.12. Засоби масової інформації:
а) телебачення і радіомовлення державної власності;
б) офіційні державні періодичні видання;
в) державні видавництва;
8.3.2.13. Фізична культура і спорт:
а) утримання національних збірних команд;
б) підготовка і участь національних збірних команд в
Олімпійських та Параолімпійських іграх;
в) фінансування інвалідного спорту;
г) утримання бази олімпійських видів спорту;
8.3.2.14. Промисловість та енергетика;
8.3.2.15. Будівництво;
8.3.2.16. Сільське господарство, лісове господарство,
рибальство та мисливство;
8.3.2.17. Транспорт, дорожнє господарство (крім експлуатації
доріг місцевого значення), зв'язок, телекомунікації та
інформатика;
8.3.2.18. Державні проекти багатоцільового розвитку;
8.3.2.19. Діяльність, пов'язана з формуванням загальної
економічної політики, управлінням у галузі стандартизації,
гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом;
8.3.2.20. Організація та управління діяльністю, пов'язаною з
виробництвом і практичною реалізацією загальної політики в галузі
праці;
8.3.2.21. Платежі по кредитних угодах, укладених під гарантію
Кабінету Міністрів України;
8.3.2.22. Видатки, пов'язані з проведенням експортних
операцій, що здійснюються за державним контрактом;
8.3.2.23. Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи;
8.3.2.24. Охорона навколишнього природного середовища та
ядерна безпека;
8.3.2.25. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха;
8.3.2.26. Поповнення державних запасів і резервів;
8.3.2.27. Обслуговування державного внутрішнього та
зовнішнього боргу;
8.3.2.28. Державні цільові фонди;
8.3.2.29. Проведення загальнодержавних виборів та
референдумів.
8.3.3. До державних делегованих повноважень належать:
8.3.3.1. Фінансування органів управління:
а) компенсації органам місцевого самоврядування за виконання
делегованих державних повноважень;
б) технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом
бюджетних установ;
в) централізовані бухгалтерії системи освіти, охорони
здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення;
г) групи по централізованому господарському обслуговуванню
системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та
соціального забезпечення;
д) утримання апарату управління фізкультурно-спортивних
організацій;
8.3.3.2. Забезпечення пожежної охорони;
8.3.3.3. Утримання медичних витверезників, інспекцій у
справах неповнолітніх, приймальників-розподільників та притулків
для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників;
8.3.3.4. Освіта:
а) дошкільна освіта;
б) загальна середня освіта;
в) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної
допомоги та реабілітації;
г) позашкільна освіта;
д) заклади науково-методичного забезпечення системи освіти та
підвищення кваліфікації кадрів;
е) вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, які
перебувають у комунальній власності;
8.3.3.5. Охорона здоров'я:
а) лікарні широкого профілю;
б) спеціалізовані медичні заклади (крім клінік
науково-дослідних інститутів);
в) поліклініки та амбулаторії;
г) спеціалізовані поліклініки;
д) загальні та спеціалізовані стоматологічні поліклініки;
е) фельдшерсько-акушерські пункти;
8.3.3.6. Соціальний захист та соціальне забезпечення (за
винятком виплати спеціальних пенсій, виплат та компенсацій
реабілітованим, біженцям та депортованим, а також фінансування
будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів та інших соціальних
закладів, які утримуються безпосередньо за рахунок державного
бюджету);
8.3.3.7. Житлово-комунальне господарство:
- дотація житлово-комунальному господарству;
8.3.3.8. Культура і мистецтво:
- театри, філармонії, бібліотеки, музеї, виставки,
заповідники, палаци і будинки культури, клуби, школи естетичного
виховання дітей та інші заклади місцевого значення;
8.3.3.9. Фізична культура і спорт:
а) утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл;
б) фінансова підтримка спортивних споруд;
в) утримання рятувальних станцій на водах;
г) утримання гірських рятувальних служб.
8.3.4. До власних повноважень органів самоврядування
належить:
8.3.4.1. Утримання органів місцевого самоврядування;
8.3.4.2. Житлово-комунальне господарство:
а) житлово-експлуатаційне господарство;
б) капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади;
в) теплові мережі;
г) водопровідно-каналізаційне господарство;
д) благоустрій міст, селищ, сіл;
е) видатки на впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води, електричної, теплової енергії та
природного газу для бюджетних установ;
є) збір та вивезення сміття і відходів;
ж) утримання інших бюджетних установ житлово-комунального
господарства;
8.3.4.3. Фізична культура і спорт:
- утримання місцевих спортивних команд і проведення
навчально-тренувальних зборів і змагань;
8.3.4.4. Утримання місцевих музичних колективів і ансамблів,
інших закладів мистецтва та заходи місцевого значення;
8.3.4.5. Типове проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури місцевого значення;
8.3.4.6. Культурні заходи місцевого значення;
8.3.4.7. Експлуатація доріг місцевого значення;
8.3.4.8. Фінансування інших видатків, затверджених радою
відповідного рівня, крім видатків, що фінансуються виключно за
рахунок державного бюджету.
8.4. Формування видаткової частини місцевих бюджетів
8.4.1. Кабінету Міністрів України та органам місцевого
самоврядування при визначенні обсягу видатків місцевих бюджетів за
основними напрямами делегованих повноважень враховувати
узагальнені нормативи бюджетної забезпеченості в розрахунку на
душу населення щодо таких видатків:
охорона здоров'я;
освіта;
соціальний захист;
компенсації органам самоврядування за виконання делегованих
повноважень;
культура;
фізична культура та спорт;
сільське господарство, лісове господарство, рибальство та
мисливство (для обласних бюджетів).
------------------------------------------------------------------ Нормативи |Охорона |Освіта|Соціальний|Органи|Куль-|Спорт|с/г, (грн./чол.) |здоров'я| | захист |управ-|тура | |ліс. | | | |ління | | |госп., | | | | | | |риб., | | | | | | |мисл. -------------+--------+------+----------+------+-----+-----+------ Міста/райони | 74 | 67,3 | 51,2 | 4,75 | 5,5 | 1,1 | 0 -------------+--------+------+----------+------+-----+-----+------ Обласні | 18,10 | 7,0 | 3,2 | 0,25 | 1,9 |0,75 | 2,0 бюджети | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Сумою вищезазначених нормативів є загальний норматив
бюджетної забезпеченості для обласних бюджетів і бюджетів міст
обласного значення та районів при виконанні делегованих
повноважень.
8.4.2. Виходячи з кількості населення в містах кожний
норматив бюджетної забезпеченості коригується коефіцієнтами. Для
обласних бюджетів коригуючі коефіцієнти не застосовуються.
Пропонуються такі коригуючі коефіцієнти:
------------------------------------------------------------------ Коригуючі |Охорона |Освіта |Соці- |Органи |Куль- |Спорт коефіцієнти |здоров'я| |альний |управ- |тура | | | |захист |ління | | ------------------+--------+-------+-------+-------+------+------- | | | | | | Райони | 0,845 | 1,026 | 0,733 | 1,023 | 1,072| 0,541 ------------------+--------+-------+-------+-------+------+------- Міста | | | | | | з населенням: | | | | | | | | | | | | менше 40 тис. чол | 0,989 | 1,033 | 1,045 | 1,429 | 1,223| 1,223 ------------------+--------+-------+-------+-------+------+------- 40-100 тис. чол. | 1,125 | 0,978 | 1,073 | 0,929 | 0,957| 1,507 ------------------+--------+-------+-------+-------+------+------- 100-300 тис. чол. | 1,243 | 1,002 | 1,155 | 0,983 | 0,972| 1,628 ------------------+--------+-------+-------+-------+------+------- 300-800 тис.чол. | 1,173 | 0,958 | 1,295 | 0,969 | 0,828| 1,315 ------------------+--------+-------+-------+-------+------+------- понад 800 тис. | | | | | | чол. | 1,070 | 0,895 | 1,353 | 0,983 | 0,630| 1,182 ------------------+--------+-------+-------+-------+------+------- м. Київ | 1,032 | 1,112 | 1,371 | 0,891 | 1,656| 1,432 ------------------+--------+-------+-------+-------+------+------- м. Севастополь | 1,134 | 1,129 | 1,046 | 0,891 | 1,060| 1,426 ------------------------------------------------------------------
8.4.3. Надати право обласним державним адміністраціям при
розрахунку мінімальних видатків на виконання делегованих
повноважень для бюджетів міст відповідної величини та районів
враховувати існуючу мережу бюджетних закладів та статистику
користування соціальними послугами мешканцями, які проживають в
інших адміністративних одиницях. Видатки, розраховані згідно з
нормативами з урахуванням коригуючих коефіцієнтів для конкретних
міст і районів, можуть перерозподілятися на користь інших міст та
районів у випадку, якщо існуюча мережа бюджетних установ не
забезпечує достатнього рівня надання зазначених соціальних послуг
і це підтверджується відповідними обгрунтуваннями.
8.4.4. Забороняється планування в місцевих бюджетах видатків
на:
а) оборону та національну безпеку;
б) судову владу;
в) фінансування правоохоронних органів;
г) міжнародну діяльність, крім програм зв'язків Єврорегіонів
та між порідненими містами;
д) допомогу політичним партіям, рухам та іншим організаціям,
які прямо чи опосередковано беруть участь у виборчих кампаніях
будь-якого рівня.
8.5. Формування доходної частини місцевих бюджетів
8.5.1. Визначення прогнозного показника доходів бюджетів
областей на 2000 рік здійснюється із врахуванням їх власної
доходної спроможності. Показником, що визначає цю спроможність, є
коефіцієнт відносної податкоспроможності.
8.5.2. Коефіцієнт відносної податкоспроможності області є
відношенням сукупних надходжень від загальнодержавних податків та
зборів, що зібрані на території області (усереднені за
результатами виконання бюджетів за 1997, 1998 та перше півріччя
1999 років) без урахування надходжень до цільових фондів, податку
на додану вартість, плати за землю, доходів, що стягуються
органами Митної служби України, надходжень від приватизації,
місцевих податків і зборів, дивідендів від акцій в акціонерних
товариствах, доходів від операцій з капіталом у розрахунку на душу
населення до відповідного показника по Україні.
8.5.3. Кабінету Міністрів України при прогнозуванні доходів
бюджетів областей на 2000 рік визначити очікуваний усереднений
показник по загальнодержавних податках, що закріплюються за
місцевими бюджетами, за винятком перерахованих у підпункті 8.5.8,
у розрахунку на душу населення та застосувати до нього коефіцієнт
відносної податкоспроможності кожної області. Добуток отриманого
результату на кількість населення області є прогнозним обсягом
доходів бюджету області на 2000 рік.
8.5.4. Визначення обсягу планових доходів для міст та районів
проводиться відповідно до методики, викладеної у підпунктах 8.5.1
-8.5.3 цього розділу.
8.5.5. В подальшому, з метою заінтересованості органів
місцевого самоврядування та областей у нарощуванні власної
податкової бази, індекс податкоспроможності може бути закріплений
на довготривалій основі.
8.5.6. Передбачити зарахування до бюджетів місцевого
самоврядування у повному обсязі прибуткового податку з громадян.
Податок на прибуток підприємств є регульованим: до бюджетів
областей з низьким індексом відносної податкоспроможності -
зараховується у повному обсязі, до бюджетів інших областей -
підлягає регулюванню. 20 відсотків акцизного збору з вітчизняних
товарів підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів, 80 - до
державного бюджету.
8.5.7. У межах області для районів та міст обласного значення
прибутковий податок з громадян і податок на прибуток підприємств
зараховуються в повному обсязі, акцизний збір з вітчизняних
товарів - у розмірі 20 відсотків, для міст обласного значення та
районів, які є донорами, прибутковий податок з громадян
зараховується у розмірі не менше 50 відсотків (за винятком міст
обласного значення, в яких надходження від прибуткового податку з
громадян перевищують мінімальний обсяг бюджету делегованих
повноважень, обчислений на основі нормативів бюджетної
забезпеченості з урахуванням мережі).
8.5.8. Встановити, що надходження від місцевих податків та
зборів і плати за землю зараховуються до бюджетів міст обласного
значення та районів у повному обсязі, не враховуються при
обрахуванні доходів, що спрямовуються на виконання делегованих
повноважень і використовуються для фінансування виконання власних
повноважень місцевого самоврядування.
8.5.9. Не допускати при плануванні бюджетів усіх рівнів
надання трансфертів бюджетам областей, міст та районів при
можливості формування їх доходної частини нормативами відрахувань
від загальнодержавних податків і зборів.
8.6. Перегляд практики формування обласних бюджетів
8.6.1. Встановити, що протягом 2000 року з обласних бюджетів
фінансуються такі делеговані повноваження:
8.6.1.1. Освіта:
а) заклади науково-методичного забезпечення системи освіти та
підвищення кваліфікації кадрів;
б) обласні заклади позашкільної освіти;
в) вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, які
перебувають у комунальній власності;
г) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної
допомоги та реабілітації;
8.6.1.2. Охорона здоров'я:
а) спеціалізовані медичні заклади (крім клінік
науково-дослідних інститутів);
б) спеціалізовані стоматологічні поліклініки;
8.6.1.3. Соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) дитячі заклади - інтернати;
б) навчання та трудове влаштування інвалідів;
в) будинки-інтернати для престарілих і інвалідів;
8.6.1.4. Культура і мистецтво:
а) бібліотеки обласного значення;
б) музеї та виставки обласного значення;
в) заповідники;
г) палаци культури обласного значення;
д) філармонії;
е) обласні театри;
8.6.1.5. Фізична культура і спорт:
- державна підтримка громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості.
8.7. Порядок надання трансфертів місцевим бюджетам
8.7.1. Трансферт, належний області, розраховується як різниця
між обсягом видатків, обрахованих відповідно до визначених
нормативів, та обсягом прогнозних власних доходів, обчислених із
застосуванням індексу відносної податкоспроможності.
8.7.2. Утворити у складі Державного бюджету України фонд
дотацій. Розподіл цього фонду між областями, які не покривають
свою потребу у доходах за рахунок загальнодержавних податків,
зборів, що стягуються на їх території, відбувається згідно з
нормативами відрахувань.
8.7.3. Трансферти обласним, районним та міським бюджетам
(міст обласного підпорядкування) повинні надаватися безпосередньо
з транзитного рахунку обласного відділення Державного казначейства
України. Зберегти на 2000 рік і вдосконалити з урахуванням
пропозицій регіонів механізм надання дотацій, передбачений статтею
48 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік"
( 378-14 ). При цьому щоденні нормативи відрахувань від коштів, що
надходять на транзитний рахунок обласного відділення Державного
казначейства України, встановлюються обласною радою пропорційно
запланованим обсягам трансфертів до обласного бюджету та бюджетам
дотаційних міст обласного значення та районам.
8.7.4. Державним обласним адміністраціям до 1 серпня
поточного року провести експертні розрахунки доходної та
видаткової частин обласних бюджетів, бюджетів міст і районів з
урахуванням визначених нормативів та коригуючих коефіцієнтів, а
також розрахувати доходну частину бюджетів відповідно до методики,
визначеної цією бюджетною резолюцією. До 1 серпня цього року
надати свої розрахунки і пропозиції до Міністерства фінансів
України і Верховної Ради України.

Розділ 9
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ
ТА ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ У 2000 РОЦІ
9.1. Кабінету Міністрів України:
подати разом з проектом Закону України про Державний бюджет
України на 2000 рік бюджет Пенсійного фонду України, який не
включається до складу доходів і видатків Державного бюджету
України;
завершити розмежування джерел виплати пенсій та інших
соціальних виплат між Державним бюджетом України та Пенсійним
фондом України, передбачивши фінансування з Державного бюджету
України видатків на виплату:
а) пенсій, підвищених відповідно до Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 );
б) пенсій, призначених відповідно до законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), "Про статус суддів" ( 2862-12 ),
"Про судову експертизу" ( 4038-12 ), "Про прокуратуру"
( 1789-12 );
в) соціальних пенсій;
г) надбавок до пенсій на дітей і по догляду за одинокими та
інвалідами згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 );
д) надбавок відповідно до законів України "Про донорство
крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ), "Про реабілітацію жертв
політичних репресій в Україні" ( 962-12 ), "Про статус гірських
населених пунктів" ( 56/95-ВР );
е) допомоги по догляду за дитиною.
Визначити порядок і механізм фінансування зазначених
соціальних виплат без використання послуг Пенсійного фонду
України.
9.2. З метою скорочення адміністративних видатків та
зменшення видатків з Державного бюджету України передати функції
органів соціального захисту населення з призначення та оформлення
документів на виплату пенсій органам Пенсійного фонду України.
9.3. Забезпечити вирівнювання заборгованості з пенсійних
виплат між містом і селом, промисловими і непромисловими
регіонами, за яким 50 відсотків збору на обов'язкове пенсійне
страхування централізується і перерозподіляється між регіонами
прямо пропорційно терміну заборгованості.

Розділ 10
ДОРУЧЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА
НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ
10.1. Кабінету Міністрів України подати до Верховної Ради
України разом з проектом Закону України про Державний бюджет
України на 2000 рік:
- основні прогнозні макропоказники економічного і соціального
розвитку України на 2000 рік із визначенням показників обсягу
валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, зведеного балансу
фінансових ресурсів, балансу доходів і витрат населення,
платіжного балансу, валютного плану та інших показників;
- перелік загальнодержавних програм, що пропонуються до
фінансування у наступному бюджетному періоді;
- повний перелік законів України, які передбачають витрати за
рахунок бюджету та обсяги їх фінансування, з обгрунтуванням
розрахунків цих витрат та визначенням рівня бюджету, за рахунок
якого вони фінансуються відповідно до закону і з якого рівня
бюджету пропонується їх фінансувати у наступному бюджетному
періоді;
- пропозиції щодо зупинення чинності законів України (статей,
частин, пунктів), дію яких доцільно зупинити у зв'язку з
обмеженістю бюджетних ресурсів на наступний бюджетний період;
- вичерпний перелік делегованих державою органам місцевого
самоврядування повноважень на наступний бюджетний період із
розрахунком їх вартості;
- прогноз доходів та видатків зведеного бюджету України;
- обгрунтування та аналітичні розрахунки доходів та видатків
Державного бюджету України;
- прогноз щодо дефіциту Державного бюджету України;
- дані щодо граничного розміру державного боргу України із
зазначенням обсягу, який підлягає погашенню та обслуговуванню у
2000 році з визначенням юридичних осіб - кредиторів;
- проекти кошторисів доходів та видатків державних
підприємств-монополістів;
- результати фінансової діяльності підприємств-монополістів,
що перебувають у державній власності;
- аналітичні розрахунки та обгрунтування взаємовідносин між
Державним бюджетом України та бюджетами місцевого самоврядування в
наступному бюджетному періоді;
- проекти законів України, які необхідно внести на розгляд
Верховної Ради України для реалізації положень цієї бюджетної
резолюції;
- проекти законів України щодо розв'язання платіжної кризи та
вдосконалення системи заохочення платників податків у розрахунках
з бюджетом в грошовій формі;
- перелік заходів щодо посилення контролю за стягненням
митних зборів та обмеження контрабанди на митну територію України;
- кошториси (фактичні за 1998 рік, за вісім місяців 1999 року
та планові на 2000 рік) органів державної влади із зазначенням
переліку джерел і обсягів доходів, що формуються за рахунок
спеціальних та інших позабюджетних коштів;
- пропозиції щодо вдосконалення структури внутрішнього боргу
України з детальним визначенням дійсної заборгованості держави
перед юридичними особами та громадянами;
- методику обрахування мінімальних норм бюджетного
забезпечення по делегованих повноваженнях у розрахунку на душу
населення;
- контингенти і нормативи відрахувань від загальнодержавних
податків, зборів, надходження від яких направляються на виконання
делегованих повноважень бюджетами областей, а також обгрунтування
цих розрахунків;
- методику обрахунку трансфертів регіонам;
- подати пропозиції щодо утворення спільної
парламентсько-урядової комісії з метою комплексного дослідження
створених спеціальних (вільних) економічних зон, узагальнення
досвіду їх діяльності та вирішення питання щодо доцільності
організації таких форм економічної діяльності. На період до
оприлюднення висновків цієї комісії запровадити мораторій на
створення нових спеціальних (вільних) економічних зон.
10.2. Національному банку України до 15 вересня цього року
подати до Верховної Ради України проект Основ грошово-кредитної
політики на 2000 рік та проект кошторису Національного банку
України на 2000 рік.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry