Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України

Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР,
2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 8, ст.63 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни:
1. У статті 112:
у частині першій цифри "132", "191, 210, 211", "255, 256,
257", "337", "353", "422" виключити;
у частині другій цифри "396" виключити, а після цифр "131"
доповнити цифрами "132", після цифр "259" - цифрами "260", після
цифр "327" - цифрами "337", після цифр "352" - цифрами "353";
у частині третій цифри "255", "260" виключити, а після цифр
"363" доповнити цифрами "422" та реченням такого змісту: "Якщо під
час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422,
будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366,
367, 423, 424, 425, 426 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ), вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або
іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою,
щодо якої ведеться слідство, вони розслідуються слідчими органів
Служби безпеки України, у тому числі й ті, що вчинені службовими
особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно
до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ), та особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій
посад державних службовців, а так само вчинені працівниками
правоохоронних органів";
у другому реченні частини четвертої цифри "191", "255", "364,
366, 367" виключити;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого
змісту:
"У справах про злочини, передбачені статтями 191, 210, 211,
255, 256, 257 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), досудове
слідство провадиться тим органом, який порушив кримінальну справу.
Якщо під час розслідування цих та інших справ будуть встановлені
злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), пов'язані із злочинами,
про які порушено справу, вони розслідуються тим органом, що
порушив справу".
У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно
частинами шостою і сьомою.
2. Частину першу статті 116 доповнити словами "чи за
визначенням прокурора".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Досудове слідство у кримінальних справах про злочини,
передбачені статтями 132, 191, 210, 211, 255, 256, 257, 260, 337,
353, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 396, 422 Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ), які були порушені до набрання
чинності цим Законом і віднесені до підслідності інших органів
досудового слідства, провадиться тими органами, які порушили ці
справи.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2003 року
N 1125-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry