Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку

Про внесення змін до Закону України Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 4, ст. 20 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 12, ст.81) такі зміни:
1. Частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
"Персонал ядерних установок, джерел іонізуючого
випромінювання, а також державні інспектори з нагляду за ядерною
та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних установках мають
право на соціально-економічну компенсацію негативного впливу
іонізуючого випромінювання на їхнє здоров'я відповідно до
законодавства України".
2. Частину першу статті 15 викласти в такій редакції:
"Персонал ядерних установок, джерел іонізуючого
випромінювання, а також державні інспектори з нагляду за ядерною
та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних установках
підлягають обов'язковому страхуванню від ризику негативного впливу
іонізуючого випромінювання на їхнє здоров'я за рахунок коштів
ліцензіатів".
3. Статтю 25 після частини сьомої доповнити частиною восьмою
такого змісту:
"Державним інспекторам з нагляду за ядерною та радіаційною
безпекою безпосередньо на ядерних установках, які несуть
відповідальність за повноту, достатність та обгрунтованість своїх
вимог щодо ядерної та радіаційної безпеки цих установок, заробітна
плата встановлюється на рівні заробітної плати відповідних
категорій працівників ядерних установок".
У зв'язку з цим частини восьму, дев'яту, десяту вважати
відповідно частинами дев'ятою, десятою, одинадцятою.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 листопада 1996 року
N 526/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry