Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про виноград та виноградне вино

Про внесення змін до Закону України Про виноград та виноградне вино

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про виноград та виноградне вино"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.451 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про виноград та виноградне вино"
( 2662-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 31,
ст. 419; 2006 р., N 26, ст. 214) такі зміни:
1) у статті 1:
пункт 14 доповнити словами "призначені для виробництва вин та
іншої виноробної продукції";
пункт 16 доповнити словами "і призначені для виробництва
шампанського України та ігристих вин";
пункт 25 виключити;
пункт 26 доповнити реченням такого змісту: "За спеціальними
технічними умовами допускається випуск молодих столових вин, що
виробляються з виноматеріалів окремих сортів винограду або їх
суміші і реалізуються в рік урожаю або не пізніше завершення
процесу бродіння сусла";
пункт 29 викласти в такій редакції:
"29) вино спеціального типу - вино, яке згідно з видовою
назвою за походженням належить до традиційного типу і має особливі
смакові якості, набуті в результаті спеціальної технологічної
обробки виноматеріалів відповідно до свого прототипу, назву якого
воно носить";
у пункті 34 слова "цукромісткими компонентами" замінити
словами "при виробництві столових сухих і шампанських
виноматеріалів";
пункт 35 виключити;
у пункті 37 слова "витримкою вин" замінити словами "витримкою
виноматеріалів";
пункти 38 та 39 викласти в такій редакції:
"38) підприємства вторинного виноробства - підприємства, які
займаються витримкою, дообробкою виноматеріалів та розливом вин
або тільки розливом вин у посуд відповідно до нормативних
документів;
39) коньяки України - міцні алкогольні напої з характерним
букетом і смаком, виготовлені шляхом купажу спиртів коньячних,
отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на
спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше
трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях
з дубовою клепкою. Залежно від строку витримки спиртів коньячних і
їх якості коньяки України поділяються на ординарні, марочні і
колекційні. Коньяки України можуть випускатися під власною
назвою";
2) у статті 5:
у третьому реченні частини першої слова "технологічні умови
та технічні інструкції" замінити словами "технічні умови та
технологічні інструкції";
у частині третій слово "ординарних" виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
"Підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів та
розливом вин у тару відповідно до нормативних документів, можуть у
разі необхідності здійснювати дообробку або обробку виноматеріалів
за технологічними інструкціями";
друге речення частини шостої викласти в такій редакції: "Не
допускаються виготовлення, обробка, витримка та зберігання
виноградних виноматеріалів та вин в одному приміщенні (крім
розливу та експедиції) з напоями плодово-ягідними, вермутами та
іншими ароматизованими напоями";
у частині дванадцятій слова "встановлює Кабінет Міністрів
України" замінити словами "здійснюються у встановленому порядку";
у частині п'ятнадцятій слова "родова назва" замінити словами
"видова назва";
доповнити частиною двадцятою такого змісту:
"Виготовлення етикеток для пляшок та інших елементів
зовнішнього оформлення вин та коньяків України забороняється у
разі відсутності у замовника - виробника виноробної продукції
дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з сільського господарства на виробництво відповідних
категорій і марок виноробної продукції, підтвердженого нотаріально
завіреною копією ліцензії, що додається до контракту на друкування
етикеток";
3) статтю 6 після частини п'ятої доповнити чотирма новими
частинами такого змісту:
"Дозвіл на виготовлення сухих виноматеріалів у несприятливі
для визрівання винограду роки видається безоплатно та діє протягом
сезону переробки винограду. Рішення про видачу або відмову у
видачі дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів приймається
протягом п'яти робочих днів після надання документів спеціально
уповноваженому центральному органу виконавчої влади з сільського
господарства.
Підставами для відмови у видачі дозволу на виготовлення сухих
виноматеріалів у несприятливі для визрівання винограду роки є:
подання неповного пакета документів, визначених у порядку
видачі дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів, затвердженому
Кабінетом Міністрів України;
виявлення в поданих документах недостовірної інформації.
Підставою для анулювання дозволу на виготовлення сухих
виноматеріалів у несприятливі для визрівання винограду роки є
виготовлення сухих виноматеріалів в обсягах, більших ніж
передбачено у дозволі.
Дозвіл на виготовлення сухих виноматеріалів анулюється та
вважається недійсним з моменту прийняття рішення про його
анулювання спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади з сільського господарства".
У зв'язку з цим частини шосту та сьому вважати відповідно
частинами десятою та одинадцятою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 березня 2009 року
N 1103-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry