Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про делегування повноважень державної виконавчої влади головам та очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних і міських Рад

Про делегування повноважень державної виконавчої влади головам та очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних і міських Рад

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 )
Про делегування повноважень державної виконавчої
влади головам та очолюваним ними виконавчим
комітетам сільських, селищних і міських Рад
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 518/96 ( 518/96 ) від 06.07.96 )

Відповідно до статей 47, 51 Конституційного Договору між
Президентом України та Верховною Радою України "Про основні засади
організації та функціонування державної влади та місцевого
самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції
України" ( 1к/95-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Делегувати головам та очолюваним ними виконавчим комітетам
сільських, селищних і міських Рад повноваження державної
виконавчої влади (додаються).
2. Здійснення головами та очолюваними ними виконавчими
комітетами сільських, селищних і міських Рад делегованих
повноважень державної виконавчої влади згідно з законодавством є
обов'язковим, і за їх невиконання або неналежне виконання вони
несуть відповідальність перед Президентом України, Кабінетом
Міністрів України, а також відповідними головами державних
адміністрацій.
3. Кабінету Міністрів України:
- затвердити у місячний строк порядок контролю за здійсненням
головами та виконавчими комітетами міських, районних у містах,
сільських і селищних Рад делегованих їм повноважень державної
виконавчої влади.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 грудня 1995 року
N 1194/95

ДОДАТОК
до Указу Президента України
від 30 грудня 1995 року N 1194/95
ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
державної виконавчої влади головам та очолюваним
ними виконавчим комітетам сільських,
селищних і міських Рад
Голови та очолювані ними виконавчі комітети сільських,
селищних, міських Рад мають такі повноваження державної виконавчої
влади:
1) здійснення контролю за використанням і охороною землі, її
надр, вод, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу,
інших природних ресурсів на відповідній території в межах і в
порядку, встановлених законодавством;
2) реєстрація права власності на землю, права
землекористування та договорів на оренду землі;
3) організація і проведення роботи щодо приватизації земель
відповідно до законодавства;
4) здійснення контролю за додержанням землекористувачами
законодавства з питань землекористування і охорони навколишнього
природного середовища;
5) здійснення контролю за станом квартирного обліку та
додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах
і організаціях усіх форм власності, розташованих на території
відповідних населених пунктів;
6) видача ордерів на заселення житлової площі в будинках
державних, кооперативних і громадських організацій, прийняття
рішення про визнання статусу службових приміщень;
7) ведення обліку громадян, які постійно або тимчасово
проживають на відповідній території;
8) вчинення нотаріальних дій, реєстрація актів громадянського
стану відповідно до законодавства;
9) проведення державної реєстрації місцевих благодійних
фондів;
10) організація та контроль забезпечення об'єктів
соціально-культурного призначення та населення паливом,
електроенергією, газом та іншими енергоносіями;
11) забезпечення захисту прав споживачів;
12) реєстрація місцевих об'єднань громадян, органів
територіальної самоорганізації громадян, які створюються і діють
згідно з законодавством на території відповідних населених
пунктів;
13) забезпечення надання державної допомоги сім'ям з дітьми;
13-1) здійснення повідомної реєстрації колективних
договорів. ( Додаток доповнено пунктом 13-1 згідно з Указом
Президента N 518/96 ( 518/96 ) від 06.07.96 )

Голови та очолювані ними виконавчі комітети міських (міст
обласного підпорядкування) Рад, крім перелічених повноважень:
14) забезпечують здійснення контролю за додержанням
підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності
зобов'язань щодо платежів до державного бюджету;
15) розглядають плани розміщення, спеціалізації та розвитку
підприємств, установ і організацій всіх форм власності, вносять у
разі потреби пропозиції з цих питань до місцевих органів державної
виконавчої влади;
16) погоджують кандидатури для призначення керівників
підприємств, установ і організацій загальнодержавної власності,
розташованих на території відповідних населених пунктів;
17) реєструють підприємства, установи і організації, інші
суб'єкти підприємницької діяльності, видають дозвіл на зайняття
індивідуальною трудовою діяльністю;
18) реєструють статути (положення) закладів освіти, охорони
здоров'я, культури;
19) забезпечують складання необхідних для управління
економічним і соціальним розвитком території балансів трудових
ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива, доходів і
видатків населення;
20) ведуть державний земельний кадастр;
21) контролюють додержання законодавства та виконання заходів
щодо охорони навколишнього природного середовища, організовують у
разі потреби проведення екологічної експертизи, зупиняють
господарську діяльність підприємств, установ і організацій всіх
форм власності, якщо вони порушили законодавство про охорону
навколишнього природного середовища;
22) здійснюють контроль за додержанням проектів будівництва
об'єктів житлово-комунального господарства, вулично-дорожньої
мережі і виробничого призначення; надають дозволи на спорудження
об'єктів, зупиняють будівництво, яке проводиться з порушенням
планів забудови та затверджених проектів і може завдати шкоди
навколишньому природному середовищу;
23) призначають державні приймальні комісії, затверджують
акти про приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
житлово-комунального господарства і вулично-дорожньої мережі, а
також беруть участь у прийманні в експлуатацію інших об'єктів,
розташованих на відповідній території;
24) видають у встановленому порядку забудовникам
архітектурно-планувальні завдання, технічні умови на будівництво,
реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій, дозволи на
проведення цих робіт;
25) забезпечують проведення експертизи проектів конкретних
об'єктів;
26) організовують охорону, реставрацію та використання
пам'яток архітектури і містобудування, природних ландшафтів;
27) приймають рішення про організацію житлово-будівельних і
гаражних кооперативів та стоянок автомобільного транспорту, що
охороняються, здійснюють контроль за їх діяльністю;
28) здійснюють контроль за належною експлуатацією об'єктів
комунального господарства, торгівлі та громадського харчування,
побутового обслуговування, які є у власності підприємств,
організацій, установ усіх форм власності та окремих громадян,
зупиняють їх експлуатацію в разі порушення екологічних, санітарних
правил, інших вимог законодавства, можуть скасовувати в таких
випадках дані їм дозволи на створення та експлуатацію відповідних
об'єктів;
29) організовують прикордонну (прибережну) торгівлю;
30) планують розвиток мережі загальноосвітніх
навчально-виховних та дитячих дошкільних і позашкільних закладів,
виходячи з нормативів забезпеченості у сфері народної освіти;
організовують подання методичної допомоги загальноосвітнім
навчально-виховним закладам;
31) координують діяльність закладів освіти, охорони здоров'я,
культури, фізкультури та спорту, які не належать до комунальної
власності відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
32) вирішують у встановленому законодавством порядку питання
соціального захисту населення, опіки і піклування на території
відповідних населених пунктів; призначають опікунів і
піклувальників, здійснюють контроль за виконанням ними своїх
обов'язків; вирішують питання усиновлення (удочеріння);
33) контролюють подання підприємствами, установами і
організаціями всіх форм власності даних про наявність вільних
робочих місць (посад);
34) організовують інформування населення про потребу
підприємств, установ і організацій всіх форм власності у
працівниках;
35) розробляють та затверджують перспективні та поточні
територіальні програми зайнятості та заходи щодо соціальної
захищеності різних груп населення від безробіття, організовують їх
виконання;
36) організовують проведення оплачуваних громадських робіт
для осіб, зареєстрованих як безробітні;
37) сприяють органам внутрішніх справ у додержанні правил
паспортної системи;
38) керують у межах своєї компетенції роботою органів запису
актів громадського стану та державного архіву;
39) затверджують дільничних інспекторів міліції, контролюють
у межах своєї компетенції їх роботу, роботу державної
автомобільної інспекції, державної пожежної охорони; за
погодженням з органами Міністерства внутрішніх справ України
вирішують питання створення особовому складу належних умов для
служби та відпочинку;
40) забезпечують у межах своєї компетенції виконання положень
Конституції України та законодавства про загальний військовий
обов'язок та цивільну оборону всіма посадовими особами і
громадянами, підприємствами, установами і організаціями всіх форм
власності, сприяють призову громадян на строкову військову чи
альтернативну (невійськову) службу, проведенню учбових зборів і
початкової військової підготовки, військово-патріотичному
вихованню населення; забезпечують виконання законодавства про
пільги і переваги, встановлені для громадян у зв'язку з їх участю
у військових діях, службою у Збройних Силах України, а також для
членів їхніх сімей;
41) створюють на власній матеріально-технічній та фінансовій
базі місцеві дружини охорони громадського порядку;
42) координують роботу з охорони громадського порядку і
боротьби зі злочинністю.

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry