Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про підсумки парламентських слухань Інформаційна політика України: стан і перспективи

Про підсумки парламентських слухань Інформаційна політика України: стан і перспективи

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про підсумки парламентських слухань
"Інформаційна політика України:
стан і перспективи"

Верховна Рада України відзначає, що проведені відповідно до
її Постанови від 16 лютого 1999 року ( 430-14 ) "Про діяльність
Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади щодо
забезпечення свободи слова, задоволення інформаційних потреб
суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні"
парламентські слухання "Інформаційна політика України: стан і
перспективи" стали помітним практичним заходом як у плані розгляду
і розв'язання назрілих проблем та завдань держави в інформаційній
сфері, так і в плані вдосконалення форм і методів роботи
законодавчого органу України.
Проведення на базі Комітету Верховної Ради України з питань
свободи слова та інформації слухань за міжнародним парламентським
зразком та з використанням традиційного для слухань у Верховній
Раді України засідання за участю громадськості дозволило
сформулювати висновки щодо стану і перспектив утвердження
державної інформаційної політики, забезпечення політичного
плюралізму, свободи слова та демократичних засад інформаційної
діяльності в Україні, вказати на головні напрями і завдання
держави у співпраці з політичними силами та громадськістю в справі
подальшого розвитку інформаційної сфери в Україні.
Найважливішим підсумком парламентських слухань стали
підтвердження правильності і актуальності оцінок та невідкладних
завдань, сформульованих у Постанові Верховної Ради України від 16
лютого 1999 року "Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших
органів державної влади щодо забезпечення свободи слова,
задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку
інформаційної сфери в Україні", і виражена представниками
громадськості, учасниками слухань, готовність до продуктивної
співпраці з органами державної влади у формуванні та проведенні
цілісної державної інформаційної політики, забезпеченні
інформаційного суверенітету України, її національної інформаційної
та духовно-культурної самоідентифікації в світі.
Парламентські слухання підтвердили відсутність
конструктивного реагування Кабінету Міністрів України на визнання
Верховною Радою України його діяльності щодо забезпечення свободи
слова, задоволення інформаційних потреб суспільства і розвитку
інформаційної сфери незадовільною, відзначили подальше погіршення
ситуації в національному інформаційному просторі через
бездіяльність або ігнорування зазначеної Постанови Верховної Ради
України від 16 лютого 1999 року Кабінетом Міністрів України та
іншими органами державної влади, які отримали з цією Постановою
конкретні доручення і завдання.
Глибоке обурення учасників парламентських слухань викликало
чергове демонстративне припинення радіотрансляції засідань
Верховної Ради України і вилучення з її сесійного залу знімальної
техніки Національної телекомпанії України саме в день публічної
частини слухань 12 травня 1999 року.
Виходячи з підсумків парламентських слухань "Інформаційна
політика України: стан і перспективи" і враховуючи їх практичне
значення в системі заходів щодо вдосконалення парламентської
роботи, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Зобов'язати Кабінет Міністрів України, інші органи
державної влади та органи місцевого самоврядування до безумовного,
неухильного виконання Постанови Верховної Ради України від 16
лютого 1999 року "Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших
органів державної влади щодо забезпечення свободи слова,
задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку
інформаційної сфери в Україні".
Зажадати від Кабінету Міністрів України, інших органів
державної влади та органів місцевого самоврядування забезпечити
проведення в життя як першочергових положень зазначеної Постанови
щодо усунення значних недоліків в інформаційній сфері, її
перспективного розвитку.
2. З урахуванням висловлених у ході парламентських слухань
критичних оцінок, зауважень, пропозицій та побажань Кабінету
Міністрів України, іншим органам державної влади та органам
місцевого самоврядування додатково спрямувати зусилля на:
чітке своєчасне виконання статей Державного бюджету України
та місцевих бюджетів щодо фінансування діяльності суб'єктів
інформаційної сфери, реалізації ними державного замовлення,
зокрема, в галузі книговидання і фільмовиробництва, державної
підтримки засобів масової інформації, видавництв і
поліграфпідприємств, кіностудій, закладів культури;
розробку та утвердження на практиці обов'язкових мінімальних
норм фінансового забезпечення державних і комунальних засобів
масової інформації з Державного бюджету України та місцевих
бюджетів;
забезпечення на всіх рівнях обов'язкових відрахувань з
бюджетних надходжень від радіотелевізійної та іншої реклами на
книговидання, фільмовиробництво, розвиток бібліотек і музеїв, інші
невідкладні потреби інформаційної сфери;
цілеспрямоване створення в реально найстисліші строки умов
для звільнення від податку на додану вартість операцій з продажу
матеріалів вітчизняного виробництва та товарів критичного імпорту
для вітчизняних засобів масової інформації, потреб книговидання і
фільмовиробництва та операцій з розповсюдження друкованих
періодичних видань, книжкової продукції, кінопрокату, внесення
відповідних змін до чинних законів України та підготовку з цією
метою нових законодавчих актів;
послідовне зниження до соціально доступного для більшості
населення рівня тарифів на поширення інформаційної продукції і
послуги галузі зв'язку за рахунок її сукупних, сконсолідованих
економічних ресурсів і можливостей, реструктуризації та підвищення
рентабельності, повне дотримання строків перерахунку (не пізніше 5
січня і 5 липня кожного року) редакціям періодичних видань
належних їм сум від передплати;
запровадження нових комп'ютерно-інформаційних систем та
технологій комунікацій зв'язку на підставі всебічної експертної
оцінки їх перспективності, розрахунків економічного і соціального
ефекту, чіткого законодавчого регулювання за вимогами
інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України,
недопущення реалізації суто корисливих інтересів певних юридичних
і фізичних осіб під виглядом використання досягнень
науково-технічного прогресу.
Кабінету Міністрів України забезпечити послідовне розв'язання
цих питань центральними органами виконавчої влади на плановій,
розрахованій на перспективу основі.
3. Зобов'язати Кабінет Міністрів України створити умови для
фактичного забезпечення визначених законами України обов'язкових
квот національної кіновідеопродукції в кінопрокаті і на
телебаченні та граничних рівнів іноземного інвестування
національного телерадіоінформаційного простору та кіновиробництва.
З цією метою створити загальнонаціональний фонд кіно- та
відеопродукції. Забезпечити пільгові умови щодо розповсюдження
національної кіновідеопродукції. Запропонувати Кабінету Міністрів
України прискорити підготовку та внесення на розгляд Верховної
Ради України проектів законів України про державні пріоритети у
галузях культури, мистецтва, інформаційної політики та видавничої
справи, про внесення змін до відповідних законів України, якими
передбачити надання статусу національних окремим видавництвам і
організаціям інформаційної сфери та податкових пільг при виконанні
ними державних замовлень.
Кабінету Міністрів України забезпечити одночасне проведення
дійових заходів, спрямованих на сприяння поширенню інформаційної і
духовно-культурної продукції України в зарубіжних країнах,
підготувати і подати в 1999 році на розгляд Верховної Ради України
відповідний законопроект.
4. Попередити Кабінет Міністрів України про його особливу
конституційну відповідальність за реалізацію вимог пункту 4
Постанови Верховної Ради України від 16 лютого 1999 року "Про
діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів державної
влади щодо забезпечення свободи слова, задоволення інформаційних
потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні" щодо
недопущення приватизації і забезпечення незмінності статусу
підприємств, які включаються до складу державних акціонерних
компаній "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" та
"Українське телебачення і радіомовлення".
Вважати, що Указ Президента України, постанови та
розпорядження Кабінету Міністрів України щодо утворення та
забезпечення діяльності цих компаній, прийняті з порушенням
Конституції України ( 254к/96-ВР ) і ряду законів, з ігноруванням
позиції місцевих державних адміністрацій і органів місцевого
самоврядування, фахових висновків міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, перетворюються в наругу над свободою
слова, інтересами вільного розвитку видавничо-поліграфічної
галузі, телебачення та радіомовлення і не підлягають виконанню.
У зв'язку з цим довести до відома керівників Кабінету
Міністрів України, Державного комітету інформаційної політики
України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України,
Фонду державного майна України, Національного агентства з
управління державними корпоративними правами, державних
акціонерних компаній "Українське видавничо-поліграфічне
об'єднання" та "Українське телебачення і радіомовлення",
телерадіоорганізацій, поліграфічних підприємств і видавництв, що
відповідно до статей 19 і 60 Конституції України ніхто не може
бути примушений робити те, що не передбачено законодавством,
виконувати явно злочинні розпорядження чи накази, а за віддання і
виконання таких розпоряджень чи наказів настає юридична
відповідальність.
5. Запропонувати Кабінету Міністрів України впровадити
практику призначення на посаду та звільнення з посади керівників
регіональних державних телерадіоорганізацій лише за згодою
відповідних місцевих рад.
6. На доповнення пункту 8 Постанови Верховної Ради України
від 16 лютого 1999 року "Про діяльність Кабінету Міністрів
України, інших органів державної влади щодо забезпечення свободи
слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку
інформаційної сфери в Україні" запропонувати Генеральній
прокуратурі України одночасно здійснити перевірку виступів засобів
масової інформації з матеріалами, які принижують права і
національну гідність громадян, розпалюють міжнаціональну
ворожнечу, вжити необхідних заходів для притягнення до
відповідальності осіб, винних у появі таких матеріалів, і для
недопущення подібних виступів у майбутньому.
7. Призначити депутатське розслідування щодо переслідувань
опозиційних засобів масової інформації Державною податковою
адміністрацією України, Генеральною прокуратурою України та
органами виконавчої влади України. Здійснити перевірку заяв та
повідомлень про причетність до таких переслідувань Служби безпеки
України.
Доручити проведення цього розслідування Тимчасовій
спеціальній слідчій комісії Верховної Ради України по вивченню
ситуації в інформаційній сфері, утвореній Постановою Верховної
Ради України від 16 лютого 1999 року "Про діяльність Кабінету
Міністрів України, інших органів державної влади щодо забезпечення
свободи слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та
розвитку інформаційної сфери в Україні" (пункт 2).
Про результати розслідування доповісти Верховній Раді України
до 15 вересня 1999 року.
8. Звернути увагу Президента України та Кабінету Міністрів
України на необхідність послідовного використання ними у своїй
діяльності адресованого їм Звернення Верховної Ради України,
представників громадськості - учасників парламентських слухань
"Інформаційна політика України: стан і перспективи", ухваленого 12
травня 1999 року, конструктивних ідей та рекомендацій цього
Звернення.
9. Комітетам Верховної Ради України вивчити за матеріалами
парламентських слухань, зауваження, пропозиції та рекомендації,
які стосуються державної інформаційної політики, розвитку
інформаційної сфери і суміжних з нею галузей, забезпечити
реалізацію пропозицій та рекомендацій відповідно до профілю і
завдань своєї діяльності.
Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації надіслати Президенту України, Кабінету Міністрів
України, іншим органам державної влади, комітетам Верховної Ради
України вибірку найбільш важливих і змістовних пропозицій та
рекомендацій, висловлених під час слухань.
Кабінету Міністрів України на підставі матеріалів
парламентських слухань внести до 1 вересня 1999 року на розгляд
Верховної Ради України невідкладні законопроекти щодо свободи
слова та інформаційної діяльності і виробити єдиний комплексний
перспективний план подальшої законопроектної роботи, спрямованої
на вдосконалення інформаційного законодавства України, утвердження
в інформаційній сфері верховенства закону і права, забезпечення
свободи слова, державної підтримки засобів масової інформації,
видавничої справи, інформаційної інфрастуктури та соціального
захисту творчих працівників.
Залучити до вироблення та реалізації цього комплексного
перспективного плану заходів Національну спілку журналістів
України, Національну спілку письменників України, інші творчі
спілки та громадські організації.
10. Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації забезпечити організаційно відповідну законопроектну та
роботу щодо приведення у відповідність із законодавством України
статутів національних телевізійної та радіомовної компаній, інших
державних телерадіоорганізацій.
Передбачити у відповідних законопроектах про ці статути
механізми впливу Верховної Ради України як співзасновника
національних телевізійної і радіомовної компаній у призначенні їх
керівників, обов'язкової участі трудових колективів обласних і
регіональних державних телерадіоорганізацій у призначенні
керівників цих телерадіоорганізацій.
Розглянути відповідні законопроекти протягом четвертої сесії
Верховної Ради України чотирнадцятого скликання.
11. Видавництву Верховної Ради України до 1 листопада 1999
року видати окремою книгою збірник матеріалів парламентських
слухань "Інформаційна політика України: стан і перспективи".
12. Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації в січні 2000 року подати Верховній Раді України
аналітичну інформацію про хід виконання цієї Постанови та
пропозиції щодо подальших заходів, які випливатимуть із стану її
виконання.
13. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
заступника Голови Верховної Ради України Медведчука В.В.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 2 червня 1999 року
N 705-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry