Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про формування місцевих органів влади і самоврядування

Про формування місцевих органів влади і самоврядування

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
Про формування місцевих органів
влади і самоврядування

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 22, ст.144 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3918-XII ( 3918-12 ) від 03.02.94, ВВР, 1994, N 22, ст.145 )
( В редакції Закону
N 64/94-ВР від 28.06.94, ВВР, 1994, N 26, ст. 217 )

Стаття 1. Органами місцевого самоврядування в Україні є
сільські, селищні, районні, міські, районні у містах і обласні
Ради. Вони наділяються власною компетенцією, в межах якої діють
самостійно. Голови сільських, селищних, районних, міських, районних у
містах і обласних Рад та очолювані ними виконавчі комітети у
порядку і в межах, визначених законом, здійснюють делеговані їм
повноваження державної виконавчої влади.
Стаття 2. Ради складаються з депутатів, які обираються
строком на чотири роки. Кількісний склад Рад визначається самими Радами відповідно до
Закону України "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних,
районних, міських, районних у містах, обласних Рад" ( 3996-12 ).
Стаття 3. Голова сільської, селищної, міської, районної і
обласної Ради обирається безпосередньо населенням. Голова Ради за
посадою очолює виконавчий комітет відповідної Ради. Заступник голови Ради обирається Радою з числа депутатів цієї
Ради за поданням її голови і за посадою входить до складу
виконавчого комітету Ради, в разі відсутності голови Ради здійснює
його повноваження. Кількісний склад виконавчого комітету визначає Рада на
пленарному засіданні. Персональний склад виконавчого комітету
пропонується головою відповідної Ради і затверджується Радою. До
складу виконавчого комітету не можуть входити депутати відповідної
Ради.
Стаття 4. Голови сільських, селищних, районних, міських,
районних у містах і обласних Рад та очолювані ними виконавчі
комітети підзвітні і підконтрольні відповідним Радам. З питань
здійснення делегованих їм повноважень державної виконавчої влади
вони підпорядковані Кабінету Міністрів України, а також голові і
виконавчому комітету Ради вищого рівня.
Стаття 5. Повноваження сільської, селищної, районної,
міської, районної у місті, обласної Ради, а також Верховної Ради
Республіки Крим можуть бути достроково припинені в разі, якщо
вона: - порушила Конституцію України ( 888-09 ) і закони України та
не приводить своє рішення у відповідність з ними; - прийняла рішення, спрямоване на порушення територіальної
цілісності України, самочинну зміну її державно-територіального
устрою; - не може протягом двох місяців провести пленарне засідання
чи утворити свої виконавчі органи. Рішення Рад, які суперечать законодавству або прийняті з
порушенням передбаченої законом процедури, скасовуються: - обласних, районних, міських (міст республіканського і
обласного підпорядкування), районних у містах Рад - Верховною
Радою України; - міських (міст районного підпорядкування), селищних і
сільських Рад - місцевою Радою вищого рівня. Рішення про дострокове припинення повноважень Ради і
призначення нових виборів цієї Ради приймає Верховна Рада України.
Стаття 6. У разі порушення головою місцевої Ради, її
виконавчим комітетом Конституції та законів України, інших актів
законодавчої і виконавчої влади повноваження голови Ради, її
виконавчого комітету можуть бути припинені достроково рішенням
Верховної Ради України за поданням Президента України, Кабінету
Міністрів України, відповідної Ради або Ради вищого рівня. Повноваження голови сільської, селищної, районної, міської,
районної у місті, обласної Ради припиняються достроково в інших
випадках, передбачених законодавством України.
Стаття 7. Органи місцевої влади і самоврядування Республіки
Крим формуються і діють на основі Конституції України ( 888-09 ),
цього та інших законів України, Конституції і законів Республіки
Крим, які повинні відповідати Конституції і законам України.
Стаття 8. Після виборів депутатів, голів сільських, селищних,
районних, міських, районних у містах і обласних Рад та формування
виконавчих комітетів Рад втрачає чинність Закон України "Про
Представника Президента України" ( 2167-12 ), а повноваження
обласних, Київської і Севастопольської міських, районних, районних
у містах Києві і Севастополі місцевих державних адміністрацій,
передбачені цим Законом, передаються головам і виконавчим
комітетам відповідних Рад. У разі, коли до складу Ради не обрано встановленої законом
кількості депутатів або не обрано голову Ради, Рада попереднього
скликання, її голова, виконавчий комітет, місцева державна
адміністрація здійснюють свої повноваження до обрання нового
складу Ради, голови Ради та сформування виконавчого органу Ради
нового скликання.
Стаття 9. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного
опублікування. Положення Закону України "Про місцеві Ради народних
депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ),
інших законодавчих актів, які регулюють діяльність місцевих
органів влади і самоврядування, діють у частині, що не суперечить
цьому Закону.
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 лютого 1994 року
N 3917-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry