Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній справі в тваринництві

Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній справі в тваринництві

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо запровадження ліцензування певних видів
господарської діяльності у племінній справі
в тваринництві
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 23, ст.145 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

2. У Законі України "Про племінну справу у тваринництві"
( 3691-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7,
ст. 37):
1) в абзаці четвертому статті 5 слова "фізичні особи"
замінити словами "фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності";
2) абзац другий частини першої статті 7 викласти у такій
редакції:
"провадити певні види господарської діяльності у племінній
справі в тваринництві відповідно до законодавства";
3) у статті 9:
частину першу викласти у такій редакції:
"Господарська діяльність у племінній справі в тваринництві,
пов'язана з виробництвом, зберіганням і реалізацією племінних
(генетичних) ресурсів, проведенням генетичної експертизи
походження та аномалій тварин, підлягає ліцензуванню відповідно до
законодавства";
частину другу виключити;
4) у частині першій статті 14 слова "які мають дозвіл на
виконання цих робіт" виключити;
5) абзац одинадцятий статті 17 виключити;
6) у частині першій статті 19:
в абзаці третьому слова "фізичних осіб" замінити словами
"фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності";
в абзаці четвертому слова "та фізичним особам" замінити
словами "особам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької
діяльності";
7) пункт 4 розділу VII "Прикінцеві положення" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення
законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів
у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 546-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry