Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2004 рік

Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2004 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.104 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 17-18, ст. 250, N 25, ст. 344, N 35, ст. 415, N 36, ст. 436,
ст. 437, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст.89) такі зміни:
1. У статті 1:
у частині другій цифри "72.200.687,6" та "58.551.331,2"
замінити відповідно цифрами "72.215.687,6" та "58.566.331,2";
в абзаці третьому частини третьої цифри "2.200.068,9" та
"927.679,4" замінити відповідно цифрами "2.185.068,9" та
"912.679,4".
2. У статті 36 цифри "2.926.770,8" замінити цифрами
"2.911.770,8".
3. Внести зміни до додатків N 3 і N 4 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) відповідно
до додатків N 1 і N 2 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 грудня 2004 року
N 2236-IV
Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1344-15 ) "Розподіл видатків Державного
бюджету України на 2004 рік"
тис. грн. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом прог- |функ- | показників |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| рамної |ціо- |згідно з програмною| Всього | поточні | з них | капітальні | Всього | поточні | з них | капітальні | класи- |наль- | класифікацією | | |-------------------------| | | |-----------------------| | фікації|ної | видатків та | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | видат- |кла- | кредитування | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ків та |сифі- | державного | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | креди- |кації | бюджету | | | | | | | | | носії | | тування|видат-| | | | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | |го | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | |ту | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЬОГО: 58 566 331,2 50 725 093,8 12 313 815,7 1 206 333,3 7 841 237,4 13 649 356,4 8 730 087,0 1 609 427,1 403 779,4 4 919 269,4 72 215 687,6
3510000 Міністерство 18 801 884,5 16 664 758,3 2 804,2 1 087,9 2 137 126,2 175 150,0 138 400,0 36 750,0 18 977 034,5 фінансів України
(загальнодержавні
видатки)
3511000 Міністерство 18 801 884,5 16 664 758,3 2 804,2 1 087,9 2 137 126,2 175 150,0 138 400,0 36 750,0 18 977 034,5 фінансів України
(загальнодержавні
видатки)
3501280 0133 Платежі на 12 683,9 12 683,9 12 683,9 виконання рішень
закордонних
юрисдикційних
органів, прийнятих
за наслідками
розгляду справ
проти України
6730000 Центральна виборча 508 774,1 502 698,7 4 769,2 50,4 6 075,4 508 774,1 комісія
6731000 Апарат Центральної 508 774,1 502 698,7 4 769,2 50,4 6 075,4 508 774,1 виборчої комісії
6731010 0160 Керівництво та 14 685,9 8 610,5 4 769,2 50,4 6 075,4 14 685,9 управління у сфері
проведення виборів
та референдумів
6731020 0160 Проведення виборів 2 954,4 2 954,4 2 954,4 народних депутатів
України
6731040 0160 Проведення виборів 491 133,8 491 133,8 491 133,8 Президента України
6731050 0160 Створення та
запровадження
Єдиного
державного реєстру
виборців і єдиної
електронної
інформаційної
системи

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
Зміни до додатка N 4 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1344-15 ) "Повернення кредитів до Державного
бюджету України та розподіл надання кредитів
з Державного бюджету України в 2004 році"
тис. грн. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код | Найменування | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього про- |функ- | показників |---------------------------------------+---------------------------------------+--------------------------------------- грамної|ціо- |згідно з програмною| Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом класи- |наль- | класифікацією | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | фікації|ної | видатків та | | | | | | | | | видат- |кла- | кредитування | | | | | | | | | ків та |сифі- |державного бюджету | | | | | | | | | креди- |кації | | | | | | | | | | тування|видат-| | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | |жав- | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | |бюд- | | | | | | | | | | |жету | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЬОГО: 912 679,4 1 272 389,5 2 185 068,9 -1 172 783,5 -592 076,3 -1 764 859,8 -260 104,1 680 313,2 420 209,1
3100000 Міністерство 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 транспорту України
3103000 Державний
департамент
морського і
річкового
транспорту
3103060 0452 Надання кредиту для
виготовлення
бланків морських
(річкових)
ідентифікаційних
документів

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry