Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 4 Закону України Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) щодо захисту майнових інтерес...

Про внесення змін до статті 4 Закону України Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) щодо захисту майнових інтерес...

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону № 5080-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 29, ст.337}

Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" щодо захисту майнових інтересів учасників строкових IСI

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 17, ст.149)

Верховна Рада України  постановляє:

I. Внести до статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103; 2009 р., № 16, ст. 218) такі зміни:

1. Частини шосту - дев’яту викласти в такій редакції:

"Строковий IСI створюється на встановлений у регламенті IСI певний строк, після закінчення якого зазначений IСI припиняється, якщо відповідно до вимог частин сьомої - дев’ятої цієї статті не прийнято рішення про подовження строку діяльності такого IСI.

Подовження строку діяльності строкового IСI здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів корпоративного IСI або наглядової ради пайового IСI, а в разі її відсутності - уповноваженого органу компанії з управління активами такого IСI.

У разі прийняття зазначеного рішення корпоративний IСI зобов’язаний здійснити викуп акцій цього IСI в акціонерів, які голосували проти прийняття такого рішення чи не брали участі в голосуванні щодо нього та вимагають викуп належних їм акцій, а компанія з управління активами пайового IСI зобов’язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів цього IСI в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням та вимагають викуп належних їм інвестиційних сертифікатів. Такі акціонери корпоративного IСI та учасники пайового IСI мають право вимагати викуп у них цінних паперів IСI у кількості, що не перевищує кількість цінних паперів, власниками яких вони були на день прийняття рішення про подовження строку діяльності IСI. Порядок обов’язкового викупу цінних паперів IСI встановлюється Комісією.

Подовження строку діяльності строкового IСI здійснюється в порядку, встановленому Комісією. Строк, на який подовжується діяльність строкового IСI згідно з прийнятим рішенням, не може перевищувати строк діяльності такого IСI, встановлений в його регламенті на день реєстрації цього IСI. Кількість рішень про подовження строку діяльності строкового IСI не обмежується".

2. Частину сімнадцяту після слів "фізичних осіб" доповнити словами "і активи якого можуть включати цінні папери, емітовані пов’язаними особами компанії з управління активами такого фонду".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

інститути спільного інвестування, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, мають привести свою діяльність у відповідність із цим Законом;

Кабінету Міністрів України забезпечити приведення у відповідність із цим Законом своїх нормативно-правових актів і нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 травня 2012 року
№ 4854-VI


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry