Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }
Про особливості приватизації підприємств,
що належать до сфери управління Міністерства
оборони України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 35, ст.279 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53 }

{ У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в
усіх відмінках замінено словами "центральний орган
виконавчої влади з питань економічної політики" у
відповідному відмінку згідно із Законом N 860-IV
( 860-15 ) від 22.05.2003 }

Цей Закон визначає особливості правового, економічного та
організаційного регулювання приватизації майна підприємств, що
належать до сфери управління Міністерства оборони України, порядок
використання коштів, одержаних від приватизації, та особливості
діяльності приватизованих підприємств, у статутному фонді яких є
державна частка.
Стаття 1. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється на підприємства, що належать до
сфери управління Міністерства оборони України (далі - підприємства
Міністерства оборони України), за винятком казенних підприємств та
підприємств, які включені до переліку об'єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Верховною
Радою України.
Корпоратизація та приватизація підприємств Міністерства
оборони України проводиться відповідно до законів та інших
нормативно-правових актів з питань приватизації та корпоратизації
з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Стаття 2. Мета приватизації
Приватизація підприємств Міністерства оборони України
проводиться як виняток з метою поліпшення їх
фінансово-економічного стану, залучення інвестицій і одержання
додаткових коштів для технічного переоснащення та забезпечення
фінансування діяльності Збройних Сил України, підвищення їх
бойового потенціалу.
Перепрофілювання приватизованих підприємств Міністерства
оборони України здійснюється виключно за рішенням Кабінету
Міністрів України.
Стаття 3. Принципи приватизації
Приватизація підприємств Міністерства оборони України
здійснюється на основі таких принципів:
пріоритет державних інтересів і додержання законності в
процесі приватизації;
визначення Верховною Радою України за поданням Кабінету
Міністрів України переліку підприємств Міністерства оборони
України, які можуть бути приватизовані;
державне регулювання та контроль;
орієнтація виробничої діяльності приватизованих підприємств
на забезпечення потреб оборони та використання майна цих
підприємств виключно за цільовим призначенням;
надання пріоритетного права громадянам України на придбання
акцій та надання пільг щодо придбання акцій членам трудових
колективів підприємств, що приватизуються, військовослужбовцям,
працівникам цих підприємств, які вийшли на пенсію, та прирівняним
до них особам відповідно до законів про приватизацію;
платність відчуження державного майна;
обов'язковість збереження не менш як 51 відсотка акцій у
державній власності та недопущення передачі частки державного
майна в оперативне управління приватним структурам;
додержання антимонопольного законодавства;
збереження визначеного Кабінетом Міністрів України
мобілізаційного резерву та оновлення виробничих потужностей
приватизованих підприємств;
прозорість та застосування конкурентних способів
приватизації;
створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
повне, своєчасне та достовірне інформування громадян про
порядок приватизації об'єктів, їх фінансовий та майновий стан.
Стаття 4. Об'єкт приватизації
Об'єктом приватизації є акції, які належать державі у
статутних фондах відкритих акціонерних товариств, створених у
процесі корпоратизації підприємств Міністерства оборони України.
Стаття 5. Суб'єкти приватизації
Суб'єктами приватизації є:
Фонд державного майна України, його регіональні відділення та
представництва;
Міністерство оборони України;
покупці (їх представники).
Стаття 6. Повноваження Міністерства оборони України
в процесі приватизації
Міністерство оборони України в процесі приватизації
підприємств Міністерства оборони України у межах своєї
компетенції:
виконує повноваження засновника відкритих акціонерних
товариств, що створюються у процесі корпоратизації підприємств
Міністерства оборони України, а також здійснює у процесі
приватизації функції з управління акціями, які належать державі у
статутних фондах відкритих акціонерних товариств;
змінює в процесі корпоратизації організаційну форму
підприємств;
утворює разом з Фондом державного майна України комісії з
корпоратизації.
Стаття 7. Визначення підприємств, що підлягають
корпоратизації та приватизації
На підставі державної програми приватизації Міністерство
оборони України за погодженням з Фондом державного майна України
та центральним органом виконавчої влади з питань економічної
політики визначає перелік підприємств Міністерства оборони
України, що підлягають корпоратизації, та графіки її проведення і
подає їх Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України
вносить перелік підприємств Міністерства оборони України, що
можуть бути приватизовані, на затвердження Верховній Раді України.
Стаття 8. Корпоратизація підприємств
Корпоратизація підприємств Міністерства оборони України
проводиться шляхом їх перетворення у відкриті акціонерні
товариства.
Засновником відкритих акціонерних товариств, що створюються
відповідно до цього Закону, від імені держави є Міністерство
оборони України.
Стаття 9. Комісії з корпоратизації
Персональний склад комісії з корпоратизації підприємств
Міністерства оборони України затверджується Міністерством оборони
України за поданням керівника підприємства.
До складу комісії включаються на паритетних засадах
представники Фонду державного майна України (його регіонального
відділення чи представництва), Міністерства оборони України,
банківської установи, що обслуговує підприємство, профспілкового
комітету чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу.
Повноваження, порядок створення та діяльності комісії з
корпоратизації визначаються Міністерством оборони України за
погодженням з Фондом державного майна України.
На час роботи комісії з корпоратизації за її членами
зберігається місце роботи і середньомісячний заробіток.
Комісія з корпоратизації у двомісячний строк з дня
затвердження її складу подає до Міністерства оборони України акт
оцінки цілісного майнового комплексу підприємства Міністерства
оборони України, що підлягає корпоратизації, проект плану
розміщення акцій і для затвердження проект статуту відкритого
акціонерного товариства, розробленого відповідно до Закону України
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ).
Проект плану розміщення акцій обов'язково має передбачати
збереження у власності держави не менш як 51 відсотка акцій, які
залишаються в управлінні Міністерства оборони України, пільговий
продаж на умовах, визначених Міністерством оборони України, 15
відсотків акцій працівникам підприємства Міністерства оборони
України, працівникам цього підприємства, які вийшли на пенсію, та
прирівняним до них особам відповідно до законодавства про
приватизацію, військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової служби) Збройних Сил України, особам офіцерського складу
та прапорщикам, звільненим з військової служби за віком, станом
здоров'я або у зв'язку із скороченням штату (проведенням
організаційних заходів).
Стаття 10. Прийняття рішення про створення
відкритого акціонерного товариства
Міністерство оборони України разом із Фондом державного майна
України у тижневий строк розглядає та затверджує акт оцінки
вартості цілісного майнового комплексу підприємства Міністерства
оборони України, що підлягає корпоратизації. В місячний строк
Міністерство оборони України приймає рішення про створення
відкритого акціонерного товариства та затверджує його статут.
За дорученням засновника керівник підприємства, що
корпоратизується, у тижневий термін після затвердження статуту
відкритого акціонерного товариства подає до органу, що здійснює
державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності,
документи, необхідні для проведення державної реєстрації. При
цьому плата за державну реєстрацію не справляється.
Стаття 11. Правонаступництво за зобов'язаннями
підприємства, що корпоратизується
З моменту державної реєстрації відкритого акціонерного
товариства активи та пасиви підприємства Міністерства оборони
України, що корпоратизується, переходять до акціонерного
товариства. Акціонерне товариство стає правонаступником прав і
обов'язків корпоратизованого підприємства.
Стаття 12. Порядок приватизації
Після проведення корпоратизації підприємства Міністерства
оборони України та прийняття рішення про його приватизацію
Міністерство оборони України в місячний строк передає Фонду
державного майна України акції, які відповідно до плану розміщення
акцій підлягають продажу.
Фонд державного майна України здійснює продаж акцій
відповідно до законодавства про приватизацію, цього Закону та
плану розміщення акцій.
У разі проведення конкурсу з продажу акцій Фонд державного
майна України утворює комісію у складі представників Фонду
державного майна України, Міністерства оборони України,
центрального органу виконавчої влади з питань економічної
політики, Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету
України, трудового колективу підприємства, що приватизується.
Продаж акцій на конкурсних засадах здійснюється відповідно до
положення, що затверджується Фондом державного майна України,
Антимонопольним комітетом України, Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку. { Частина четверта статті 12 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
Акції, що не були продані з урахуванням вимог частини шостої
статті 9 цього Закону, реалізуються покупцям на конкурсних
засадах. При цьому до умов конкурсу включаються вимоги щодо
забезпечення покупцем технічного переоснащення та поліпшення
фінансово-економічного стану підприємства.
Стаття 13. Розподіл коштів, одержаних від продажу акцій
Кошти, одержані від продажу акцій відкритих акціонерних
товариств, розподіляються таким чином:
98 відсотків зараховуються до Державного бюджету України та
використовуються виключно для потреб оборони відповідно до
кошторису Міністерства оборони України; з них не менше 30
відсотків виділяється на кредитування технічного переоснащення
підприємств, що приватизуються;
2 відсотки спрямовуються на відшкодування витрат, пов'язаних
з приватизацією.
Стаття 14. Спостережна рада відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі корпоратизації
З метою захисту інтересів держави та акціонерів, здійснення
контролю за діяльністю правлінь відкритих акціонерних товариств,
створених в процесі корпоратизації підприємств Міністерства
оборони України, створюється спостережна рада, яка формується з
представників Міністерства оборони України, Фонду державного майна
України, центрального органу виконавчої влади з питань економічної
політики, Міністерства фінансів України, банківських установ, що
обслуговують відповідні акціонерні товариства, трудового колективу
підприємства, що корпоратизується.
Персональний склад спостережної ради відкритого акціонерного
товариства затверджується Міністерством оборони України та
центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики
після затвердження статуту товариства.
Повноваження спостережної ради визначаються положенням про
спостережну раду, що затверджується Міністерством оборони України,
Фондом державного майна України та центральним органом виконавчої
влади з питань економічної політики.
Верховна Рада України щорічно заслуховує звіт Фонду
державного майна України та Міністерства оборони України про хід
корпоратизації та приватизації підприємств Міністерства оборони
України та про їх ефективність.
Стаття 15. Управління акціями, що належать державі
в статутних фондах відкритих акціонерних
товариств
Управління пакетами акцій, що належать державі в статутних
фондах відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
корпоратизації підприємств Міністерства оборони України,
здійснюється уповноваженими особами, які призначаються відповідно
до законодавства на конкурсних засадах Міністерством оборони
України за погодженням з Фондом державного майна України.
Стаття 16. Порядок використання прибутку відкритих
акціонерних товариств
Прибуток відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
корпоратизації підприємств Міністерства оборони України, за
винятком частини прибутку (дивідендів), нарахованої на акції, що
належать державі у статутних фондах відкритих акціонерних
товариств, використовується відповідно до законодавства та
статутів товариств. Частина прибутку (дивіденди), нарахована на
акції, що належать державі у статутних фондах відкритих
акціонерних товариств, перераховується до Державного бюджету
України в 7-денний строк від дня прийняття рішення про розподіл
прибутку. Зазначені кошти використовуються виключно на потреби
оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України.
Міністерство фінансів України та Міністерство оборони України
визначають порядок нарахування частини прибутку (дивідендів) та
здійснюють контроль за правильністю її обчислення і своєчасністю
перерахування до Державного бюджету України.
Стаття 17. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк після набрання чинності цим Законом
підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України
законопроекти, що випливають із цього Закону;
забезпечити підготовку і прийняття нормативно-правових актів,
необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої рішення у відповідність із цим Законом, а також
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади України їх нормативних актів, що
суперечать цьому Закону;
у місячний строк після набрання чинності цим Законом внести
на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до
переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації, стосовно підприємств Міністерства оборони України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 травня 2000 року
N 1741-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry