Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2005 рік

Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2005 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 7, ст.85 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2005 рік" ( 2285-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
NN 17-19, ст. 267, N 29, ст. 380, N 34, ст. 441; 2006 р., N 4,
ст. 59) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині другій цифри "115.794.610,1" та "92.545.569,9"
замінити відповідно цифрами "117.394.610,1" та "94.145.569,9";
у частині четвертій цифри "9.528.858,3" та "8.573.818,8"
замінити відповідно цифрами "11.128.858,3" та "10.173.818,8";
2) у статті 26 цифри "8.647.947,4" замінити цифрами
"10.247.947,4";
3) внести зміни до додатків N 2 та N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) відповідно до
додатків N 1 та N 2 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 грудня 2005 року
N 3234-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Зміни до додатка N 2 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
( 2285-15 ) "Фінансування Державного бюджету
України на 2005 рік"
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------ Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | фонд | фонд ------------------------------------------------------------------------------ Загальне фінансування 11 128 858,3 10 173 818,8 955 039,5
500000 Надходження від приватизації 10 247 974,4 10 173 818,8 74 128,6 державного майна
501000 Надходження від приватизації 10 223 816,4 10 173 818,8 49 997,6 державного майна (крім
об'єктів, для яких передбачено
окремий розподіл коштів
відповідно до Державної
програми приватизації на
2000-2002 роки) та інших
надходжень, безпосередньо
пов'язаних з процесом
приватизації та кредитування
підприємств

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
( 2285-15 ) "Розподіл видатків Державного
бюджету України на 2005 рік"
(тис. грн.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код | Найменування згідно з | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом прог- |функ- |програмною класифікацією |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| рамної |ціо- |видатків та кредитування | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | класи- |наль- | державного бюджету | | споживання |-------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | фікації|ної | | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | креди- |кації | | | | | | | | | | носії | | тування|видат-| | | | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | |го | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | |ту | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Видатки - всього 94 145 569,9 81 440 182,4 15 475 660,3 1 149 511,0 12 500 387,5 23 249 040,2 13 027 401,8 792 932,2 206 158,6 10 221 638,4 117 394 610,1
6480000 Пенсійний фонд України 17 839 741,4 17 839 741,4 3 961 540,2 3 961 540,2 21 801 281,6
6481000 Пенсійний фонд України 17 839 741,4 17 839 741,4 3 961 540,2 3 961 540,2 21 801 281,6
6481100 1020 Покриття дефіциту коштів 16 344 689,8 16 344 689,8 16 344 689,8 Пенсійного фонду України
для виплати пенсій

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry