Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про колективне сільськогосподарське підприємство

Про внесення змін до Закону України Про колективне сільськогосподарське підприємство

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про колективне сільськогосподарське підприємство"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 50, ст.280 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про колективне
сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.272) такі зміни:
1. Частину другу статті 4 після слів "принципи формування
спільної власності і права членів щодо неї" доповнити словами
"порядок розподілу прибутку, отриманого від операцій із цінними
паперами".
2. Статтю 13 доповнити частинами третьою і четвертою такого
змісту:
"Підприємство бере участь у приватизації переробних,
агросервісних та інших державних підприємств. Для здійснення представницької діяльності з цінними паперами
підприємство створює довірчі товариства, які діють у межах
повноважень, наданих загальними зборами або зборами уповноважених
відповідно до чинного законодавства України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 жовтня 1996 року
N 456/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry