Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік та деяких інших законів України

Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік та деяких інших законів України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
та деяких інших законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст.32 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про Державний бюджет України на
2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 10-11, ст. 86, N 25, ст. 177, N 26, ст. 189, N 33-34, ст. 267):
1) у статті 1:
у частині першій цифри "52.959.040,4" та "41.916.465"
замінити відповідно цифрами "53.139.040,4" та "42.096.465";
у частині другій цифри "54.993.965,6" та "42.826.465"
замінити відповідно цифрами "55.773.965,6" та "43.606.465";
у частині третій цифри "2.034.925,2" та "910.000" замінити
відповідно цифрами "2.634.925,2" та "1.510.000";
2) статтю 10-1 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного згідно
із Законом України від 22 травня 2003 року "Про ввезення в Україну
цукру-сирцю тростинного у 2003 році" ( 868-15 ) здійснюється за
плату в розмірі не менше 59 євро за одну тонну виключно через
аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України";
3) у статті 11 цифри "8.588.474,8" замінити цифрами
"8.700.974,8";
4) доповнити статтями 72-12, 72-13 та 72-14 такого змісту:
"Стаття 72-12. Установити, що кошти загального фонду
Державного бюджету України за бюджетною програмою "Накопичення
(приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного
матеріального резерву" в сумі 400 000 тис. гривень спрямовуються
Державним комітетом України з державного матеріального резерву
виключно на закупівлю на аукціонах зернових культур, вирощених
українськими товаровиробниками. Кабінету Міністрів України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету в
місячний термін визначити порядок використання зазначених коштів.
Дозволити Державному комітету України з державного
матеріального резерву здійснити реалізацію 200 тис. тонн зернових
культур із незнижуваного запасу з наступним їх відновленням.
Стаття 72-13. Установити, що кошти загального фонду
Державного бюджету України за бюджетною програмою "Здійснення
заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському
господарстві та розвитку аграрного ринку" в сумі 360.000 тис.
гривень спрямовуються Міністерством аграрної політики України на
компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам за посіяне
зерно в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 72-14. Кабінету Міністрів України в повному обсязі
забезпечити запровадження у 2003 році казначейського
обслуговування місцевих бюджетів за видатками";
5) у додатку N 1 слова і цифри замінити словами і цифрами
відповідно до додатка N 1 до цього Закону;
6) у додатку N 2 слова і цифри замінити словами і цифрами
відповідно до додатка N 2 до цього Закону;
7) у додатку N 3 слова і цифри замінити словами і цифрами
відповідно до додатка N 3 до цього Закону.
2. Абзац перший пункту 1 розділу XV "Прикінцеві положення"
Закону України від 22 травня 2003 року "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( 849-15 ) та деяких інших законодавчих актів" доповнити такими
словами "розділу XIV, який вводиться в дію з 1 жовтня 2003 року".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 липня 2003 року
N 1068-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2003 рік" та деяких інших
законів України"
Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Доходи Державного бюджету України на 2003 рік"
(тис. грн.) ----------------------------------------------------------------------- Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний |згідно з бюджетною | | фонд | фонд |класифікацією | | | ----------------------------------------------------------------------- 100000 Податкові надходження 34 292 413,1 32 430 421,7 1 861 991,4 150000 Податки на міжнародну 3 135 454,1 3 015 891,0 119 563,1 торгівлю та зовнішні
операції 150400 Інші надходження від 168 000,0 168 000,0
зовнішньоекономічної
діяльності 200000 Неподаткові надходження 15 623 102,4 7 133 131,3 8 489 971,1 210000 Доходи від власності та 5 953 190,0 5 417 520,0 535 670,0 підприємницької
діяльності 210100 Частина прибутку 420 000,0 420 000,0
(доходу) державних
підприємств, що
вилучається до бюджету
Разом доходів (без
урахування міжбюджетних
трансфертів) 50 740 128,4 39 697 553,0 11 042 575,4
ВСЬОГО ДОХОДІВ 53 139 040,4 42 096 465,0 11 042 575,4

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2003 рік" та деяких інших
законів України"
Зміни до додатка N 2 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Фінансування Державного бюджету України на 2003 рік"
(тис. грн.) ----------------------------------------------------------------------- Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | фонд | фонд ----------------------------------------------------------------------- Загальне фінансування 2 634 925,2 1 510 000,0 1 124 925,2
500000 Зовнішнє фінансування 1 184 090,6 289 389,3 894 701,3
501000 Довгострокові 1 710 170,6 815 469,3 894 701,3 зобов'язання
501100 випуск 7 298 371,4 5 868 000,1 1 430 371,3

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2003 рік" та деяких інших
законів України"
Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2003 рік"
(тис. грн.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код |Найменування згідно| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: про- |функ- | з програмною |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| грамної|ціо- | класифікацією | Всього | поточні | з них: | капітальні | Всього | поточні | з них: | капітальні | класи- |наль- |видатків державного| | |-------------------------| | | |-----------------------| | фікації|ної | бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ків |сифі- | | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | держав-|кації | | | | | | | | | | носії | | ного |видат-| | | | | | | | | | | | бюджету|ків | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1800000 Міністерство 288 352,4 224 713,0 52 800,7 6 791,3 63 639,4 39 338,2 31 429,3 10 930,8 1 656,4 7 908,9 327 690,6 культури і мистецтв
України
1801000 Апарат Міністерства 257 638,4 209 578,9 46 851,2 5 709,9 48 059,5 38 459,6 30 599,9 10 622,2 1 629,8 7 859,7 296 098,0 культури і мистецтв
України
1801180 0829 Заходи щодо 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 зміцнення
матеріально-
технічної бази
закладів
культури системи
Міністерства
культури і мистецтв
України
в тому числі 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 реконструкція
стадіону в
м. Вінниця
2800000 Міністерство 2 034 371,1 1 897 950,0 360 409,8 30 278,1 13 421,1 507 836,2 413 142,3 83 012,3 36 969,5 138 193,9 2 542 207,3 аграрної політики
України
2801000 Апарат Міністерства 1 596 228,1 1 560 925,1 195 307,6 15 177,8 7 303,0 354 498,2 291 003,2 49 224,4 28 499,0 88 295,0 1 950 726,3 аграрної політики
України
2801440 421 Здійснення заходів 716 000,0 716 000,0 716 000,0 з подолання
наслідків
стихійного лиха в
сільському
господарстві та
розвитку аграрного
ринку
3500000 Міністерство 4 338 274,2 4 235 053,8 203 396,4 10 282,9 102 584,0 289 953,1 9 528,5 3 297,9 267,8 94 104,6 4 628 227,3 фінансів України
3504000 Державне 208 239,2 157 491,5 75 276,0 4 448,6 50 747,7 9 042,0 500,0 0,0 0,0 8 542,0 217 281,2 казначейство
України
3504010 0112 Керівництво та 201 739,2 155 661,5 75 276,0 4 448,6 46 077,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201 739,2 управління
казначейським
обслуговуванням
бюджету
5120000 Державний комітет 421 641,1 13 305,3 5 398,6 2 616,6 8 335,8 385 993,8 86 837,0 2 701,3 2 492,5 299 156,8 807 634,9 України з
державного
матеріального
резерву
5121000 Апарат Державного 421 641,1 13 305,3 5 398,6 2 616,6 8 335,8 385 993,8 86 837,0 2 701,3 2 492,5 299 156,8 807 634,9 комітету з
державного
матеріального
резерву
5121040 0220 Накопичення 410 000,0 1 700,0 0,0 0,0 8 300,0 355 050,0 59 175,3 0,0 0,0 295 874,7 765 050,0 (приріст) та
зберігання
матеріальних
цінностей
державного
матеріального
резерву
5420000 Державний комітет 131 555,5 110 978,4 22 939,1 2 705,8 20 577,1 11 119,7 8 732,3 2 552,5 1 035,9 2 387,4 142 675,2 України з питань
фізичної культури
і спорту
5421000 Апарат Державного 39 319,4 26 733,3 11 993,2 2 696,5 12 586,1 11 119,7 8 732,3 2 552,5 1 035,9 2 387,4 50 439,1 комітету України з
питань фізичної
культури і спорту
5421100 0810 Розвиток 14 000,0 1 450,0 0,0 0,0 12 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 матеріально-
технічної бази
спорту вищих
досягнень
в тому числі 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 реконструкція
стадіону в
м. Вінниця
Всього 43 606 465,0 39 621 902,2 9 899 128,3 1 111 132,7 3 871 221,9 12 167 500,6 8 495 203,7 1 325 021,1 353 476,6 2 698 330,0 55 773 965,6

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry