Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 5 Закону України Про податок на додану вартість

Про внесення змін до статті 5 Закону України Про податок на додану вартість

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до статті 5 Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.75 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 5 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156 із наступними змінами) такі зміни:
1) у пункті 5.1:
підпункт 5.1.4 викласти в такій редакції:
"5.1.4. поставки товарів спеціального призначення для
інвалідів за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України,
уповноваженому органу державної виконавчої влади, у тому числі
легкових автомобілів для інвалідів, з їх оплатою за рахунок коштів
державного чи місцевих бюджетів, а також операції з їх безоплатної
передачі інвалідам у випадках, визначених законодавством";
в абзаці першому підпункту 5.1.16 слова "або у розпорядження
державних органів або організацій, уповноважених здійснювати їх
збереження або поставку згідно із законодавством" виключити;
у підпункті 5.1.21:
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"Не підлягають звільненню від оподаткування операції з
подання благодійної (у тому числі гуманітарної) допомоги у вигляді
товарів (робіт, послуг), оподатковуваних акцизним збором, цінних
паперів, нематеріальних активів та товарів (робіт, послуг),
призначених для використання у господарській діяльності, у тому
числі при їх ввезенні (імпортуванні) на митну територію України,
крім товарів, які підпадають під дію міжнародних договорів, згода
на укладення яких надана Верховною Радою України";
доповнити абзацом такого змісту:
"Якщо інші закони встановлюють правила оподаткування
благодійної (у тому числі гуманітарної) допомоги, які
відрізняються від правил, встановлених цим підпунктом, то діють
правила цього підпункту";
2) у пункті 5.2:
підпункт 5.2.3 після слів "власного виробництва" доповнити
словами "(крім підакцизної)";
підпункт 5.2.5 після слова "матеріалів" доповнити словами
"крім підакцизних";
3) пункт 5.5 викласти в такій редакції:
"5.5. Звільнення від оподаткування, встановлені цим Законом,
не поширюються на операції з:
поставки товарів у митному режимі імпорту або реімпорту (крім
випадків, зазначених у підпункті 5.1.7 пункту 5.1 та пункті 5.3
цієї статті);
поставки підакцизних товарів (крім легкових автомобілів для
інвалідів згідно з підпунктом 5.1.4 пункту 5.1 та товарів згідно з
пунктом 5.3 цієї статті)";
4) пункт 5.6 виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 грудня 2006 року
N 463-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry