Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Дисциплінарний статут митної служби України

Про Дисциплінарний статут митної служби України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.712 }
Про Дисциплінарний статут
митної служби України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 42, ст.467 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 14, ст.89
N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 38, ст.502
N 224-VII ( 224-18 ) від 14.05.2013, ВВР, 2014, N 11, ст.132
N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013, ВВР, 2014, N 12, ст.178 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Дисциплінарний статут митної служби України
(додається).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2805-IV

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 6 вересня 2005 року
N 2805-IV
Дисциплінарний статут
митної служби України

Цей Статут визначає суть службової дисципліни, права та
обов'язки посадових осіб митної служби України, яким присвоєно
спеціальні звання (далі - посадові особи митної служби), у тому
числі керівників митних органів, спеціалізованих митних установ та
організацій (далі - митних органів), щодо забезпечення та
додержання дисципліни, а також види та порядок застосування
заохочень і дисциплінарних стягнень.
Регулювання правового становища державних службовців, що
працюють у митних органах, здійснюється з урахуванням вимог Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Службова дисципліна в митній службі України (далі -
службова дисципліна) полягає в безумовному виконанні посадовими
особами митної служби службових обов'язків, а також у реалізації
прав та додержанні обмежень і заборон, установлених законодавством
з питань проходження служби в митних органах, і ґрунтується на
особистій відповідальності за доручену справу та на засадах
єдиноначальності і централізації управління.
2. Посадові особи митної служби особисто виконують покладені
на них службові обов'язки. Делегування своїх обов'язків іншим
посадовим особам митної служби, так само як і виконання службових
обов'язків інших посадових осіб митної служби, у випадках, не
передбачених цим Статутом, Митним кодексом України ( 92-15 ) та
іншими законами України, є порушенням службової дисципліни.
За неправомірні рішення, дії або бездіяльність посадові особи
митної служби несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу
відповідальність згідно із законами.
3. Належний рівень службової дисципліни забезпечується
шляхом:
додержання чинного законодавства у службовій діяльності та
безумовного виконання правил внутрішнього трудового розпорядку
митного органу;
підтримання кожною посадовою особою митної служби високого
рівня своєї кваліфікації;
виховання посадовими особами митної служби у своїх підлеглих
високих професійних і ділових якостей, сумлінного ставлення до
виконання своїх службових обов'язків, поваги до прав і свобод
громадян, їх честі та гідності;
поєднання керівниками методів переконання, виховання і
заохочення із заходами дисциплінарного стягнення щодо підлеглих
посадових осіб митної служби;
поєднання повсякденної вимогливості керівників до підлеглих з
постійним піклуванням про них, виявленням поваги до їх честі та
гідності, забезпеченням соціальної справедливості.
4. Кожна посадова особа митної служби зобов'язана:
додержуватися Конституції України ( 254к/96-ВР ), Митного
кодексу України ( 92-15 ), цього Статуту та інших законів України;
поважно ставитися до громадян, не порушувати їх прав і
свобод, не принижувати їх честі та гідності;
додержуватися вимог та обмежень, встановлених Законом України
"Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ); { Статтю
4 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 )
від 17.05.2012 }
додержуватися порядку та умов проходження служби в митних
органах, не допускати вчинків, не сумісних із статусом посадової
особи митної служби;
у службовій діяльності бути чесним, об'єктивним та
дотримуватись урочистого зобов'язання;
додержуватися норм професійної етики, виявляти повагу до
керівників і один до одного, не вчиняти дій, що можуть призвести
до приниження честі та гідності громадян, втрати незалежності та
об'єктивності під час виконання службових обов'язків;
надійно зберігати службову документацію, зброю, спеціальні
засоби захисту, митне забезпечення та службові посвідчення;
додержуватися правил носіння форменого одягу;
зберігати державну таємницю, конфіденційну, а також іншу
охоронювану законом інформацію, що є власністю держави, фізичних
та юридичних осіб;
сприяти керівникам у зміцненні службової дисципліни в митних
органах;
бути взірцем виконання службових обов'язків, виявляти високий
рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність.
5. Посадові особи митної служби під час виконання службових
обов'язків діють у межах закону та інших нормативно-правових актів
України і підпорядковуються своїм прямим, у тому числі
безпосереднім, керівникам.
Прямими керівниками для посадових осіб митної служби є
безпосередні керівники та керівники вищого рівня, яким
підпорядковані ці особи хоча б тимчасово. Найближчий до підлеглого
прямий керівник є його безпосереднім керівником.
Ніхто інший, крім прямих керівників у випадках, передбачених
законом, не має права втручатися в законну діяльність посадових
осіб митної служби.
6. Прямі керівники у митних органах усіх рівнів можуть давати
розпорядження чи видавати накази, які є обов'язковими для
виконання підлеглими, тільки в межах наданих їм повноважень.
Розпорядження чи наказ, яким ставиться завдання посадовій
особі митної служби, є формою реалізації службових повноважень
прямого керівника, згідно з якими він визначає мету і предмет
завдання, строк його виконання та відповідальну особу, якій
належить його виконати.
Розпорядження можуть даватися як в усній, так і у письмовій
формі. Накази видаються тільки у письмовій формі.
7. Розпорядження чи накази посадові особи митної служби
одержують від прямого і, як правило, безпосереднього керівника. У
разі одержання розпорядження чи наказу від прямого керівника
вищого рівня посадова особа митної служби зобов'язана виконати
його та повідомити про це свого безпосереднього керівника.
8. Скасувати розпорядження чи наказ має право тільки
керівник, що дав відповідне розпорядження чи видав відповідний
наказ, або керівник вищого рівня.
Розпорядження та накази повинні бути законними, зрозумілими і
виконуватися беззаперечно, точно та у визначений строк.
У разі одержання розпорядження чи наказу, які суперечать
закону, посадова особа митної служби зобов'язана невідкладно у
письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала таке
розпорядження або видала наказ, а в разі наполягання на його
виконанні - повідомити керівника вищого рівня.
Розділ II
ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА МИТНОГО ОРГАНУ ІЗ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
9. Керівник митного органу несе персональну відповідальність
за неналежний стан службової дисципліни серед підлеглих.
10. Керівник митного органу користується відповідними
дисциплінарними правами та несе в повному обсязі відповідальність
за прийняті рішення тільки після видання наказу про призначення
його на посаду або тимчасово виконуючим обов'язки відповідного
керівника.
11. З метою забезпечення високого рівня службової дисципліни
керівник митного органу зобов'язаний:
1) створювати умови для виконання підлеглими йому посадовими
особами митної служби своїх службових обов'язків, підвищення ними
рівня кваліфікації та вимагати від цих осіб належного виконання
своїх службових обов'язків;
2) здійснювати контроль за виконанням службових обов'язків
підлеглими йому посадовими особами;
3) під час виконання службових обов'язків керуватися
державними інтересами, суворо додержуватися і забезпечувати
виконання законів, чітко віддавати підлеглим розпорядження та
формулювати накази, перевіряти точність і своєчасність їх
виконання;
4) забезпечувати виконання підлеглими йому посадовими особами
митної служби своїх службових обов'язків, у тому числі шляхом
застосування до них заходів заохочення або дисциплінарних стягнень
та інших заходів виховного впливу у випадках, передбачених
законом;
5) забезпечувати гласність та об'єктивність під час оцінки
службової діяльності підлеглих посадових осіб, присвоєння їм
чергового звання або призначення на більш високу посаду;
6) показувати підлеглим приклад зразкового виконання
службових обов'язків і гідної поведінки на службі;
7) належним чином організовувати роботу підлеглих йому
посадових осіб митної служби, вживати заходів для додержання ними
професійної етики, забезпечувати ефективне виконання завдань, що
поставлені перед митним органом;
8) виховувати в підлеглих посадових осіб сумлінне ставлення
до служби, бережливе ставлення до державного, комунального та
приватного майна, підтримувати їх ініціативу, вживати заходів щодо
скорочення втрат робочого часу та зменшення плинності кадрів;
9) забезпечувати додержання підлеглими йому посадовими
особами режиму секретності, нерозголошення конфіденційної
інформації, що є власністю держави, фізичних та юридичних осіб,
іншої таємниці, охоронюваної законом, збереження зброї та
спеціальних засобів, митного забезпечення, а також предметів і
валютних цінностей, затриманих під час здійснення митного
контролю; { Пункт 9 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012 }
10) організовувати проведення профілактичних заходів з
підлеглими йому посадовими особами щодо запобігання вчиненню ними
дисциплінарних правопорушень, виявляти та своєчасно припиняти такі
правопорушення.
Керівник митного органу може мати інші обов'язки, передбачені
законами та іншими нормативно-правовими актами України.
Розділ III
ВИДИ ЗАОХОЧЕНЬ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
12. Заохочення - важливий засіб впливу на посадових осіб
митної служби і зміцнення службової дисципліни, що реалізується у
формі заходів матеріального та морального стимулювання, які
застосовуються до посадових осіб митної служби за сумлінне
ставлення до своїх службових обов'язків.
13. Посадові особи митної служби у межах прав, наданих цим
Статутом, заохочуються за зразкове виконання покладених на них
службових обов'язків, бездоганну службу, активність та
ініціативність, виявлені під час виконання своїх службових
обов'язків.
За значні трудові досягнення та виявлення самовідданості,
мужності, героїзму і відваги посадові особи митної служби можуть
бути представлені до присвоєння почесних звань та нагородження
державними нагородами.
14. До посадових осіб митної служби можуть бути застосовані
такі види заохочень:
1) оголошення подяки;
2) нагородження грошовою премією;
3) нагородження цінним подарунком, іменним подарунком;
4) нагородження грамотою, почесною грамотою;
5) занесення прізвища до Книги пошани Державної митної служби
або відповідного митного органу;
6) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;
7) нагородження відомчими відзнаками.
15. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі митної справи користується правом
застосування до всіх посадових осіб митної служби будь-яких видів
заохочення.
16. Керівники митних органів мають право застосовувати до
підпорядкованих посадових осіб митної служби такі види заохочень:
1) оголошення подяки;
2) нагородження грошовою премією;
3) нагородження цінним подарунком, іменним подарунком;
4) нагородження грамотою, почесною грамотою;
5) занесення прізвища до Книги пошани відповідного митного
органу;
6) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення.
17. Керівник митного органу вищого рівня має право в межах
своєї компетенції скасовувати заохочення, неправомірно застосоване
до посадової особи митної служби керівником нижчого рівня, який
йому підпорядкований.
18. Заохочення застосовуються на підставі сукупної оцінки
професійних якостей, результатів роботи, ступеня активності,
ініціативності та дисциплінованості посадової особи митної служби.
Подання про нагородження посадових осіб митної служби
відомчими відзнаками, а також представлення їх до присвоєння
почесних звань та нагородження державними нагородами вноситься
керівником митного органу керівникові спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
19. Застосування заохочень оформляється наказами, і відомості
про це заносяться до особової картки посадової особи митної служби
в установленому цим Статутом порядку. Відомості про заохочення,
передбачені пунктами 1, 3-5, 7 статті 14, заносяться до трудової
книжки та доводяться до відома колективу митного органу.
20. Посадовим особам митної служби, що успішно та сумлінно
виконують свої службові обов'язки, надаються переваги у просуванні
по службі.
Розділ IV
ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ ТА ПОРЯДОК
ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
21. Порушення службової дисципліни - протиправне, винне
(умисне чи необережне) діяння (дія чи бездіяльність) посадової
особи митної служби, тобто невиконання урочистого зобов'язання
посадових осіб митної служби, зокрема невиконання або неналежне
виконання нею своїх службових обов'язків, перевищення повноважень,
порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань
проходження служби в митних органах, або вчинення інших дій які
дискредитують не тільки посадову особу митної служби, а й митну
службу України.
22. До діянь, які є порушеннями службової дисципліни,
належать:
1) порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів
України з питань митної справи, державної служби, а також наказів
та розпоряджень безпосередніх та/або прямих керівників;
2) порушення порядку здійснення митного контролю та митного
оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон
України;
3) утрата службового посвідчення, документів, що є підставою
для пропуску предметів через митний кордон України, а також
митного забезпечення, зброї, спеціальних засобів, затриманих або
прийнятих митницею на зберігання предметів; { Пункт 3 статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012 }
4) затримання, вилучення та прийняття на зберігання
предметів, валюти України та іноземної валюти без оформлення і
реєстрації в установленому законодавством порядку відповідних
документів;
5) брутальне або зневажливе ставлення до громадян, приниження
їх честі та гідності під час виконання службових обов'язків,
проведення несанкціонованого особистого огляду громадян;
6) перешкоджання законній діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності, зокрема під час здійснення ними
зовнішньоекономічних операцій;
7) сприяння проникненню, умисне або внаслідок недбалого
ставлення до виконання своїх обов'язків невжиття необхідних
заходів для недопущення несанкціонованого проникнення сторонніх
осіб до зони митного контролю;
8) приховання посадовою особою митної служби фактів її
судимості або подання підроблених документів, необхідних для
працевлаштування в митних органах;
9) недодержання обмежень щодо роботи за сумісництвом або
зайняття підприємницькою діяльністю та інших обмежень,
передбачених законодавством;
10) неподання або подання неправдивих відомостей у декларації
про доходи;
11) інші діяння, визначені як порушення службової дисципліни
законами та іншими нормативно-правовими актами України.
Діяння, визначені цим Статутом як порушення службової
дисципліни, є дисциплінарними правопорушеннями.
23. За вчинення дисциплінарних правопорушень до посадових
осіб митної служби можуть бути застосовані такі види
дисциплінарних стягнень:
1) зауваження;
2) догана;
3) затримання на період до одного року присвоєння чергового
спеціального звання;
4) пониження у спеціальному званні на один ступінь;
5) попередження про неповну службову відповідність;
6) звільнення з митного органу.
24. За вчинення кримінального правопорушення посадова особа
митної служби притягається до кримінальної відповідальності в
установленому законом порядку. { Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245-VII
( 245-18 ) від 16.05.2013 }
25. Обставинами, що виключають можливість застосування
дисциплінарних стягнень, є:
1) відсутність події чи складу дисциплінарного
правопорушення;
2) закінчення шестимісячного строку від дня вчинення
дисциплінарного правопорушення;
3) закінчення місячного строку від дня виявлення
дисциплінарного правопорушення, не рахуючи часу відсторонення
посадової особи митної служби від роботи у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю, перебування її у відпустці чи у відрядженні або
часу проведення службового розслідування (якщо воно проводилося);
4) вчинення дій посадовою особою митної служби у стані
крайньої необхідності або необхідної оборони.
26. Дисциплінарне стягнення не застосовується:
1) у разі відсутності посадової особи митної служби на роботі
у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;
2) під час перебування посадової особи митної служби у
відпустці або відрядженні;
3) під час службового розслідування.
27. Дисциплінарне стягнення має відповідати тяжкості
вчиненого дисциплінарного правопорушення та ступеню вини особи.
При визначенні виду стягнення керівник митного органу повинен
враховувати характер правопорушення, обставини, за яких воно було
вчинене, попередню поведінку посадової особи митної служби, її
ставлення до служби і стаж роботи в митних органах.
28. Звільнення посадової особи митної служби може мати місце
в разі:
1) порушення посадовою особою митної служби вимог законів та
інших нормативно-правових актів України з питань митної справи, що
призвело до заподіяння матеріальних збитків державі,
територіальній громаді, юридичним чи фізичним особам;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо
цієї особи;
3) одноразового грубого порушення, а саме:
за вимагання або отримання подарунків, речей, валюти України,
іноземної валюти у зв'язку з виконанням службових обов'язків як
під час їх виконання, так і в позаслужбовий час; { Абзац другий
пункту 3 статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
за підміну, крадіжку або умисне пошкодження предметів, що
підлягають митному контролю;
за затримання, вилучення та прийняття на зберігання
предметів, валютних цінностей без оформлення в установленому
законом порядку відповідних документів;
за розголошення державної таємниці та конфіденційної
інформації, що є власністю держави, юридичної або фізичної особи,
іншої таємниці, охоронюваної законом, втрату або умисне
пошкодження матеріальних носіїв секретної та конфіденційної
інформації, а також передачу стороннім особам зброї та спеціальних
засобів захисту, митного забезпечення; { Абзац п'ятий пункту 3
статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5316-VI
( 5316-17 ) від 02.10.2012 }
за брутальне або зневажливе ставлення під час виконання
службових обов'язків до громадян, приниження їх честі та гідності;
4) перевищення службових обов'язків, а також здійснення
повноважень, не передбачених законом;
5) сприяння проникненню або умисного невжиття заходів з метою
недопущення несанкціонованого проникнення сторонніх осіб до зони
митного контролю;
6) приховання посадовою особою митної служби фактів її
судимості чи подання підроблених документів, необхідних для
працевлаштування в митних органах;
7) систематичних порушень дисципліни посадовою особою митної
служби;
8) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до
якого посадову особу митної служби притягнуто до відповідальності
за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з
порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади
запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ); { Статтю 28 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 224-VII ( 224-18 ) від 14.05.2013 }
9) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з
безпосереднім підпорядкуванням близькій особі. { Статтю 28 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
У випадку, передбаченому пунктом 8 цієї статті, посадові
особи митної служби підлягають звільненню із служби у триденний
строк з дня отримання митним органом, спеціалізованою митною
установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке
набрало законної сили. { Статтю 28 доповнено частиною другою згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Посадова особа митної служби, яка повідомила про порушення
вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"
( 3206-17 ) іншою посадовою особою, не може бути звільнена з
роботи чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної
відповідальності у зв’язку з таким повідомленням. { Статтю 28 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної
відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом
порядку. { Статтю 28 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
29. Систематичним порушенням службової дисципліни вважається
вчинення посадовою особою митної служби дисциплінарного
правопорушення протягом року від дня застосування до неї
дисциплінарного стягнення, крім зауваження, за попереднє
дисциплінарне правопорушення.
30. За кожне порушення службової дисципліни може бути
застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
У разі вчинення незначного порушення службової дисципліни
прямий керівник може обмежитись усним попередженням підлеглої йому
посадової особи митної служби щодо необхідності суворого
додержання службової дисципліни.
31. З метою з'ясування всіх обставин вчинення посадовою
особою митної служби дисциплінарного правопорушення керівник
митного органу має право призначити службове розслідування.
Порядок проведення службового розслідування ( z0154-11 )
визначається спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи.
Застосуванню дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення
передує обов'язкове службове розслідування.
32. У разі допущення посадовою особою митної служби суттєвих
недоліків у роботі під час виконання службових обов'язків, а також
таких, що виявлені за результатами службового розслідування чи
комплексної перевірки митного органу, може бути проведена
позачергова атестація такої посадової особи.
33. У разі якщо в результаті службового розслідування у
діяннях посадової особи митної служби виявлено ознаки
кримінального правопорушення, керівник митного органу повинен
негайно передати матеріали прокурору або органу досудового
розслідування, а посадову особу відсторонити від виконання
службових обов'язків. { Частина перша статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013 }
Керівник має право відсторонити посадову особу від виконання
службових обов'язків для і на строк проведення службового
розслідування з метою з'ясування наявності чи відсутності в діях
посадової особи факту дисциплінарного правопорушення,
передбаченого статтею 22 цього Статуту.
Посадова особа митної служби, якій повідомлено про підозру у
вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або
пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає
відстороненню від виконання службових повноважень за посадою в
порядку, визначеному законом. { Статтю 33 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013 }
Посадова особа митної служби, стосовно якої складено протокол
про адміністративне корупційне правопорушення, може бути
відсторонена керівником відповідного митного органу,
спеціалізованої митної установи чи організації від виконання
службових повноважень до закінчення розгляду справи судом. { Статтю 33 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
34. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі митної справи користується правом
застосування будь-яких дисциплінарних стягнень, передбачених цим
Статутом, до всіх посадових осіб митної служби, крім пониження у
спеціальному званні державного радника митної служби 1, 2 і 3
рангів, що присвоюються Президентом України.
35. Керівник митного органу має право застосувати такі види
дисциплінарних стягнень:
1) зауваження;
2) догану;
3) попередження про неповну службову відповідність;
4) звільнення з митного органу.
Дисциплінарні стягнення застосовуються керівниками
відповідних митних органів, яким надано право приймати на роботу
та звільняти з роботи посадових осіб митної служби.
36. Керівники митних органів усіх рівнів, які перевищили
надані їм дисциплінарні права чи застосували вид дисциплінарного
стягнення, не передбачений цим Статутом, несуть дисциплінарну
відповідальність, а накладене дисциплінарне стягнення скасовується
керівником, який його застосував, або керівником вищого рівня.
37. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівниками митних
органів безпосередньо після виявлення дисциплінарних
правопорушень, але не пізніше одного місяця від дня виявлення і
шести місяців від дня їх вчинення, не рахуючи обставин, визначених
статтею 26 цього Статуту.
У разі проведення в межах шести місяців з дня вчинення
правопорушення службового розслідування щодо посадової особи
митної служби, яка вчинила дисциплінарне правопорушення, днем його
виявлення вважається день підписання акта службового
розслідування.
Керівник вищого рівня має право в місячний строк скасувати чи
пом'якшити дисциплінарне стягнення, накладене керівником нижчого
рівня, або застосувати більш суворе дисциплінарне стягнення, якщо
встановить, що воно не відповідає тяжкості вчиненого
дисциплінарного правопорушення та ступеню вини.
38. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі, з яким
посадова особа митної служби ознайомлюється під розписку. У разі
відмови посадової особи митної служби від ознайомлення з наказом
під розписку складається відповідний акт.
Відомості про дисциплінарні стягнення заносяться до особової
картки посадової особи митної служби у порядку, встановленому цим
Статутом.
39. Дисциплінарні стягнення діють протягом одного року від
дня їх застосування.
Протягом строку дії дисциплінарних стягнень до посадових осіб
митної служби не застосовуються заходи заохочення, за винятком
дострокового зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення.
40. Застосування до посадових осіб митної служби
дисциплінарних стягнень не звільняє їх від інших видів
відповідальності, передбачених законом.
41. Право зняття дисциплінарного стягнення належить
керівникові, що його застосував, або керівникові вищого рівня.
Керівник митного органу, що застосував до посадової особи
митної служби дисциплінарне стягнення, або керівник вищого рівня
може зняти стягнення до закінчення одного року від дня його
застосування, якщо посадова особа митної служби заслужила це
сумлінним виконанням службових обов'язків та зразковою поведінкою.
Безпосередній керівник може звернутися до керівника вищого
рівня, що застосував дисциплінарне стягнення до підлеглої йому
посадової особи митної служби, з клопотанням про зняття стягнення
не раніше ніж протягом трьох місяців від дня його застосування,
якщо посадова особа митної служби заслужила це сумлінним
виконанням службових обов'язків та зразковою поведінкою.
Дисциплінарне стягнення знімається у випадках, передбачених
частинами другою та третьою цієї статті, шляхом видання
відповідного наказу.
У кожному окремому випадку з посадової особи митної служби
може бути знято тільки одне дисциплінарне стягнення.
42. У разі якщо протягом року після накладення
дисциплінарного стягнення до посадової особи митної служби не було
застосовано інше дисциплінарне стягнення, вона вважається такою,
що не має дисциплінарного стягнення.
Розділ V
ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ
43. У разі якщо посадова особа митної служби не згідна з
рішенням про застосування до неї дисциплінарного стягнення, вона
має право оскаржити його в письмовій формі до керівника вищого
рівня протягом одного місяця від дня ознайомлення з відповідним
наказом та/або до суду в установлений законом строк.
Керівник вищого рівня в разі надходження до нього скарги про
незгоду посадової особи митної служби з рішенням про застосування
до неї дисциплінарного стягнення повинен всебічно та об'єктивно
розглянути скаргу і прийняти відповідне рішення не пізніше 30 днів
після надходження скарги. Про результати перевірки скарги
керівником вищого рівня невідкладно повідомляються посадова особа
митної служби, що подала скаргу, та керівник, рішення якого
оскаржується.
Забороняється надсилати скарги посадових осіб митної служби
про незгоду з рішенням про застосування дисциплінарного стягнення
на розгляд тих осіб, рішення яких оскаржується.
44. Рішення керівника вищого рівня, що розглядав скаргу про
незгоду з рішенням про застосування дисциплінарного стягнення,
посадовою особою митної служби, яка подавала скаргу, може бути
оскаржено до суду.
45. Подання посадовою особою митної служби керівникові вищого
рівня скарги на дії посадової особи нижчого рівня не припиняє
виконання наказу про застосування дисциплінарного стягнення.
Розділ VI
ОБЛІК ЗАОХОЧЕНЬ І ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ
46. Облік заохочень і дисциплінарних стягнень, що
застосовуються до посадових осіб митної служби, ведуть підрозділи
кадрової служби митних органів на підставі відповідних наказів.
Відомості про заохочення та дисциплінарні стягнення,
застосовані до посадових осіб митної служби, заносяться у тижневий
строк до особових карток цих осіб із зазначенням таких даних:
1) хто, коли та на якій підставі застосував заохочення або
дисциплінарне стягнення;
2) номер і дата наказу про застосування дисциплінарного
стягнення, відмітка про ознайомлення з наказом та інформація про
те, чи не оскаржувався посадовою особою митної служби наказ про
застосування дисциплінарного стягнення (а в разі оскарження - яке
рішення прийнято, ким і коли);
3) номер і дата наказу про зняття дисциплінарного стягнення
або відмітка про закінчення строку його дії.
Форма та порядок ведення особових карток посадових осіб
митної служби затверджуються керівником спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry