Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про бібліотеки і бібліотечну справу

Про внесення змін до Закону України Про бібліотеки і бібліотечну справу

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про бібліотеки і бібліотечну справу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 39, ст.557 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну
справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 159; 2004 р., N 17-18,
ст. 250; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) такі зміни:
1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні:
бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад
(установа, організація) або структурний підрозділ, що має
упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації
та головним завданням якого є забезпечення інформаційних,
науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб
користувачів бібліотеки;
бібліотека-депозитарій - бібліотека, яка забезпечує постійне
зберігання бібліотечного фонду, сформованого з документів, що
рідко використовуються і мають наукову та/або художню цінність;
бібліотечна послуга - результат діяльності бібліотеки із
задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних
та інших потреб користувачів бібліотеки;
бібліотечна система України - розгалужена мережа бібліотек
різних видів, пов'язаних взаємодією і взаємовикористанням
бібліотечних ресурсів;
бібліотечна справа - галузь інформаційної, культурної та
освітньої діяльності суспільства, спрямована на створення і
розвиток мережі бібліотек, формування, опрацювання, упорядкування
та зберігання бібліотечних фондів, організацію бібліотечного,
інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування
користувачів бібліотеки, підготовку та підвищення кваліфікації
фахівців у галузі бібліотечної справи, наукове та методичне
забезпечення розвитку бібліотечної діяльності;
бібліотечний фонд - упорядковане зібрання документів, що
зберігається в бібліотеці;
бібліотечні ресурси - упорядковані бібліотечні фонди
документів на різних носіях інформації, бази даних, мережні
інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат,
матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі
інформації;
документ - матеріальна форма одержання, зберігання,
використання і поширення інформації, зафіксованої на папері,
магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві;
депонування - форма збирання і розповсюдження рукописних
робіт, переважно наукових;
користувач бібліотеки - фізична чи юридична особа, яка
звернулася до послуг бібліотеки;
міжбібліотечний абонемент - форма бібліотечного
обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних
фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек;
централізована бібліотечна система - об'єднання бібліотек в
єдине структурно-цілісне утворення, куди входить центральна
бібліотека".
2. В абзаці п'ятому частини другої статті 4 слова "на основі
кооперації" виключити.
3. Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
"За призначенням бібліотеки поділяються на:
публічні (загальнодоступні), у тому числі спеціалізовані для
дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами;
спеціальні (академій наук, науково-дослідних установ,
навчальних закладів, підприємств, установ, організацій)".
4. Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
"Національна бібліотека України є провідним культурним,
освітнім, науково-інформаційним державним закладом, що здійснює
функції науково-дослідного, методичного та координаційного центру
з питань бібліотекознавства, бібліографознавства,
документознавства, бере участь у розробленні державної політики в
галузі бібліотечної справи та її реалізації".
5. Частину другу статті 8 виключити.
6. Частину четверту статті 12 виключити.
7. Статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Державна реєстрація бібліотек
Державна реєстрація бібліотек незалежно від форми власності
проводиться за їх місцезнаходженням відповідно до закону".
8. Статтю 16 після частини третьої доповнити новою частиною
такого змісту:
"З метою забезпечення збереження документів та колекцій,
внесених та/або які підлягають внесенню до Державного реєстру
національного культурного надбання, створюються їх страхові копії
у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади у сфері культури".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно
частинами п'ятою - сьомою.
9. Частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
"Комплектування бібліотечних фондів здійснюється шляхом
отримання обов'язкового примірника документів у порядку,
встановленому законом, документів, що випускаються за цільовими
програмами книговидання або закуповуються відповідно до державних
цільових програм, придбання документів за готівковий і
безготівковий рахунки, документообміну, отримання в дарунок,
депонування та з інших джерел".
10. Частину другу статті 24 після абзацу шостого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок
її проведення".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно
абзацами восьмим - одинадцятим.
11. У статті 25 слова "та наглядових" виключити.
12. Частину першу статті 29 викласти в такій редакції:
"Бібліотеки здійснюють господарську діяльність відповідно до
законодавства та їх статутів (положень) з дотриманням вимог щодо
збереження бібліотечних фондів".
13. У статті 30:
1) у частині другій слова "які працюють у селах і селищах"
замінити словами "які працюють у сільській місцевості та селищах
міського типу";
2) останню частину викласти в такій редакції:
"Працівники бібліотек мають право на допомогу на оздоровлення
при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а
також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових
питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, що
встановлюються Кабінетом Міністрів України".
14. Текст статті 31 викласти в такій редакції:
"Держава сприяє розширенню міжнародного співробітництва в
бібліотечній справі.
Основними напрямами міжнародного співробітництва в
бібліотечній справі є:
проведення спільних наукових досліджень;
організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів
та інших заходів;
участь у роботі міжнародних організацій;
документообмін;
спільна видавнича діяльність.
Бібліотеки зі статусом юридичної особи мають право укладати
договори про співробітництво з бібліотеками інших держав
відповідно до законодавства".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
підпункту 2 пункту 13 розділу I та пункту 2 розділу II "Прикінцеві
положення" цього Закону, які набирають чинності з 1 січня
2010 року.

{ Пункт 2 розділу II втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
розробити та привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 травня 2009 року
N 1388-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry