Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України

Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до Арбітражного процесуального
кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 147 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Арбітражного процесуального кодексу України
( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6,
ст. 56; 1993 р., N 33, ст. 347; 1995 р., N 14, ст. 90; 1997 р.,
N 25, ст. 171; 2000 р., N 30, ст. 233; 2001 р., N 11, ст. 56) такі
зміни:
1. Статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Доарбітражне врегулювання розбіжностей,
що виникають під час укладення певної
категорії господарських договорів
Спори, що виникають при укладенні господарських договорів,
можуть бути подані на вирішення арбітражного суду".
2. У статті 5:
частину першу викласти в такій редакції:
"Сторони застосовують заходи доарбітражного врегулювання
господарського спору у випадках, передбачених цим Кодексом, а
також за домовленістю між собою, якщо це обумовлено договором";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Спори, що виникають з договору перевезення, договору про
надання послуг зв'язку та договору, заснованому на державному
замовленні, можуть бути передані на вирішення арбітражного суду за
умови додержання сторонами встановленого для даної категорії
спорів порядку їх доарбітражного врегулювання".
У зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати
відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою;
у частині п'ятій слова "Вимоги щодо доарбітражного
врегулювання господарських спорів не поширюються" замінити словами
"Порядок доарбітражного врегулювання господарських спорів не
поширюється".
3. Назву та частину першу статті 11 викласти в такій
редакції:
"Стаття 11. Доарбітражне врегулювання спорів,
що виникають у разі зміни та розірвання
певної категорії господарських договорів
Підприємство чи організація, які вважають за необхідне
змінити чи розірвати договір, зазначений у частині другій статті 5
цього Кодексу, надсилають пропозиції про це другій стороні за
договором".
4. У частині четвертій статті 22 після слів "врегулювання
спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього
Кодексу".
5. У першому реченні частини другої статті 24 після слів
"заходів доарбітражного врегулювання спору" доповнити словами "у
випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
6. У частині першій статті 26 після слів "за умови вжиття
заходів доарбітражного врегулювання спору" доповнити словами "у
випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
7. Частину третю статті 27 виключити.
8. У пункті 6 частини другої статті 54 після слів
"врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених
статтею 5 цього Кодексу".
9. У пункті 1 частини першої статті 57 після слів
"господарського спору" доповнити словами "у випадках, передбачених
статтею 5 цього Кодексу", а слова "протокол розбіжностей і
документи, що підтверджують дату його одержання" виключити.
10. У частині першій статті 63:
у пункті 7 слова "в установленому порядку" замінити словами
"у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу";
пункт 8 виключити.
11. У пункті 2 частини першої статті 65 після слів
"врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених
статтею 5 цього Кодексу".
12. Пункт 3 частини першої статті 80 викласти в такій
редакції:
"3) заявник не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору
у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, і можливість
такого врегулювання втрачена".
13. Пункт 3 частини першої статті 81 викласти в такій
редакції:
"3) позивач не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору
у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, і можливість
такого врегулювання не втрачена".
14. Частину першу статті 104 викласти в такій редакції:
"Про час і місце перевірки рішення, ухвали, постанови
учасники процесу повідомляються письмово. Нез'явлення сторін,
прокурора чи його заступника не є перешкодою для перевірки
рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 травня 2001 року
N 2413-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry