Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про Державний бюджет України на 1997 рік

Про введення в дію Закону України Про Державний бюджет України на 1997 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про введення в дію Закону України
"Про Державний бюджет України на 1997 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 36, ст.232 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 751/97-ВР від 18.12.97, ВВР, 1998, N 17, ст. 79 )

Стаття 1. Закон України "Про Державний бюджет України на 1997
рік" ( 404/97-ВР ) набирає чинності з 1 січня 1997 року в частині
статей, що відповідають Закону України "Про порядок фінансування
видатків з Державного бюджету України у 1997 році до прийняття
Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік"
( 580/96-ВР ), а решта - з 1 липня 1997 року, при цьому
забороняється Кабінету Міністрів України змінювати суми дотацій
бюджетам Автономної Республіки Крим, областей та м. Севастополя та
коштів, що передаються з бюджетів областей та м. Києва до
Державного бюджету України.
Стаття 2. Кабінету Міністрів України:
у місячний термін подавати Верховній Раді України пропозиції
про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 1997 рік" у разі прийняття Верховною Радою України законодавчих
актів, реалізація яких вимагає таких змін, та своєчасно провадити
взаєморозрахунки між Державним бюджетом України та
республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними,
міськими (міст Києва та Севастополя) бюджетами;
вжити заходів до поетапного запровадження у 1997 році
прийнятої Верховною Радою України вартісної величини межі
малозабезпеченості;
при фінансуванні видатків Державного фонду сприяння
зайнятості населення визначити першочерговість та безумовність
фінансування таких статей витрат, як виплата допомоги по
безробіттю, професійна підготовка та перепідготовка незайнятого
населення і безробітних, утримання державної служби зайнятості;
враховуючи обмеженість асигнувань на погашення заборгованості
бюджетними установами і організаціями, яка виникла в 1996 році,
здійснити проведення погашення такої заборгованості в межах
обсягів, не профінансованих згідно з Державним бюджетом України на
1996 рік, у тому числі і по установах та організаціях Міністерства
оборони України, по заборгованості, що склалася станом на 1 липня
1997 року, а також по компенсації вартості побудованих об'єктів
соціально-культурного призначення на селі в сумі 200 млн. гривень
шляхом її заліку в рахунок заборгованості (недоїмки) по податках і
обов'язкових платежах до Державного бюджету України і місцевих
бюджетів станом на 1 січня 1997 року, за наслідками чого внести
відповідні зміни до показників Державного бюджету України на 1997
рік; ( Абзац п'ятий статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 751/97-ВР від 18.12.97 )
у місячний термін розробити порядок здійснення державної
підтримки виробництва продукції тваринництва та затвердити його за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
видатки на структурну перебудову галузей народного
господарства проводити пропорційно виконанню загальних надходжень
коштів до бюджету;
у десятиденний термін розробити та затвердити механізм
контролю за ціноутворенням при продажу вугілля і визначити
максимальний граничний рівень націнок при реалізації вугілля
споживачам;
збір коштів до Фонду соціального захисту інвалідів
здійснювати відповідно до статей 19 та 20 Закону України "Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 );
у місячний термін розробити механізм погашення заборгованості
по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного
банку згідно із Законом України "Про державні гарантії відновлення
заощаджень громадян України" ( 537/96-ВР ), враховуючи категорії
громадян за віком та станом здоров'я і виходячи з обсягу коштів,
передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 1997
рік", та з 1 вересня 1997 року розпочати виплату компенсації по
знецінених грошових заощадженнях;
у місячний термін підготувати і внести на розгляд Верховної
Ради України проект Закону України про монополію на виробництво і
реалізацію лікеро-горілчаних напоїв та тютюнових виробів;
переглянути розрахунки до показників бюджету м. Севастополя
на 1997 рік у зв'язку з особливостями його формування.

Стаття 3. Установити, що витрати на утримання пологових
будинків передбачаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим
та місцевими радами окремим рядком у відповідних бюджетах та
забезпечуються необхідними асигнуваннями.

Стаття 4. Установити, що Фонд державного майна України має
забезпечити в 1997 році мобілізацію коштів у сумі не менш як 500
млн. гривень від приватизації майна державних підприємств.

Стаття 5. Установити, що видатки на виплату заробітної плати
по розділах "Освіта", "Охорона здоров'я" та "Культура"
фінансуються в повному обсязі, передбаченому у відповідних
бюджетах, незалежно від стану виконання доходів цих бюджетів.

Стаття 6. Установити, що міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
забезпечують упорядкування витрат, що здійснюються за рахунок
бюджетних асигнувань, приведення показників по мережі, штатах та
контингентах установ і закладів у відповідність з розмірами
коштів, передбаченими на їх утримання у 1997 році, не допускаючи
необгрунтованого скорочення мережі закладів освіти, охорони
здоров'я, культури та науки.

Стаття 7. Установити, що кошти на фінансування державних
капітальних вкладень, передбачені в розрахунках до бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,
використовуються виключно за цільовим призначенням.

Стаття 8. Установити, що Кабінет Міністрів України за рахунок
інших доходів державного бюджету фінансує витрати по створенню та
розвитку інфраструктури фондового ринку, згідно з Концепцією,
затвердженою Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1995
року "Про Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку
України" ( 342/95-ВР ), та Постановою Верховної Ради України від
30 жовтня 1996 року "Про порядок введення в дію Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 475/96-ВР ), відповідно з кошторисами, затвердженими Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з
Міністерством фінансів України.

Стаття 9. Кабінету Міністрів України разом з Національним
банком України та профільними комітетами Верховної Ради України в
місячний термін розробити порядок довгострокового пільгового
кредитування будівництва житла для молодих сімей та інших
соціально не захищених категорій громадян згідно зі статтею 4
Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік" та
кредитування установки лічильників теплової енергії і природного
газу вітчизняного виробництва.

Стаття 10. Установити, що в 1997 році порядок використання
надходжень до місцевих бюджетів плати (податку) за землю
визначається місцевими радами.

Стаття 11. Контроль за виконанням Державного бюджету України
на 1997 рік здійснюється згідно з діючим законодавством України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 серпня 1997 року
N 503/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry