Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статей 172, 173 і 229 Цивільного процесуального кодексу України

Про внесення змін до статей 172, 173 і 229 Цивільного процесуального кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )
Про внесення змін до статей 172, 173 і 229
Цивільного процесуального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.105 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Цивільного процесуального кодексу України
( 1501-06, 1502-06 ) такі зміни:
1. Статтю 172 викласти в такій редакції:
"Стаття 172. Наслідки неявки в судове засідання особи,
яка бере участь у справі
Суд відкладає розгляд справи у разі неявки в судове засідання
однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у
справі, щодо яких немає відомостей про вручення їм повісток.
Суд може відкласти розгляд справи у разі неявки в судове
засідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, що беруть
участь у справі, які повідомлені у встановленому порядку про час і
місце судового засідання, з причин, визнаних судом поважними.
У разі повторної неявки в судове засідання, незалежно від
причин, позивача або відповідача, яким повідомлено у встановленому
порядку про час і місце судового засідання, суд розглядає справу
за наявності у справі достатніх матеріалів про права та
взаємовідносини сторін. У разі, якщо суд визнає потрібним, щоб
сторона, яка не з'явилась, дала особисті пояснення, він відкладає
розгляд справи. Викликати позивача або відповідача для особистих
пояснень можна і тоді, коли у справі беруть участь їх
представники.
У разі неявки в судове засідання позивача без поважних причин
за викликом суду відповідно до частини третьої цієї статті або
його повторної неявки за викликом суду незалежно від причин суд
залишає заяву без розгляду (пункт 4 статті 229 цього Кодексу).
У разі неявки в судове засідання відповідача за викликом суду
відповідно до частини третьої цієї статті суд розглядає справу на
підставі наявних у справі матеріалів.
У разі неявки в судове засідання без поважних причин осіб, що
беруть участь у справі (крім позивача, прокурора, адвоката),
відсутність яких потягла за собою відкладення розгляду справи, суд
має право накласти на них, а також на службову особу підприємства,
установи або організації, з вини якої не було забезпечено явку
представника в судове засідання, штраф у розмірі до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Про неявку в судове засідання прокурора або адвоката суд
повідомляє відповідно вищестоящого прокурора чи в колегію
адвокатів".
2. Статтю 173 виключити.
3. Пункт 4 статті 229 викласти в такій редакції:
"4) у випадку неявки в судове засідання позивача за викликом
суду без поважних причин або повторної неявки позивача за викликом
суду незалежно від причин (стаття 172 цього Кодексу)".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 травня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 лютого 2000 року
N 1464-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry