Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Земельного кодексу України

Про внесення змін до Земельного кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Земельного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст.57 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Земельного кодексу України ( 2768-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі
зміни:
1. У статті 123:
1) частину другу викласти в такій редакції:
"2. Умови і строки розроблення проектів відведення земельних
ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем
цих робіт відповідно до типового договору. Форма типового
договору, нормативи та строки розробки проектів відведення
земельних ділянок визначаються Кабінетом Міністрів України";
2) частину четверту після слова "додаються" доповнити словами
"матеріали, передбачені частиною п'ятнадцятою статті 151 цього
Кодексу";
3) частину дев'яту викласти в такій редакції:
"9. Відмову органів місцевого самоврядування або органів
виконавчої влади у наданні земельної ділянки в користування або
залишення клопотання без розгляду в установлений строк може бути
оскаржено в судовому порядку. Рішення про відмову у наданні
земельної ділянки в користування має містити мотивовані пояснення
з посиланням на відповідні положення нормативно-правових актів,
затвердженої містобудівної документації та документації із
землеустрою".
2. У статті 151:
1) частини другу та сьому викласти в такій редакції:
"2. Вибір земельних ділянок для розміщення об'єктів
проводиться юридичними особами, зацікавленими у їх відведенні.
Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування
зобов'язані в порядку, визначеному законодавством України,
надавати інформацію юридичним особам, зацікавленим у відведенні
земельних ділянок, щодо можливих варіантів розміщення об'єктів
відповідно до затвердженої містобудівної документації та
документації із землеустрою. Порядок вибору земельних ділянок для
розміщення об'єктів встановлюється Кабінетом Міністрів України";
"7. Відповідна сільська, селищна, міська рада чи місцева
державна адміністрація згідно із своїми повноваженнями розглядає
клопотання і в п'ятиденний строк з дня реєстрації направляє його
разом з матеріалами, передбаченими частиною п'ятнадцятою цієї
статті, на розгляд органів земельних ресурсів, природоохоронних і
санітарно-епідеміологічних органів, органів містобудування і
архітектури та охорони культурної спадщини. Зазначені органи
протягом двох тижнів з дня одержання клопотання надають свої
висновки відповідній сільській, селищній, міській раді чи місцевій
державній адміністрації, які з урахуванням одержаних висновків
протягом десяти днів приймають рішення про погодження місця
розташування того об'єкта, під який мають право самостійно
вилучати земельну ділянку, або мотивоване рішення про відмову";
2) частину восьму виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що
випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2003 року
N 1119-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry