Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення...

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо скасування талона до посвідчення водія
та вдосконалення регулювання відносин у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 38, ст.382 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) в абзаці другому частини третьої статті 122 слова "або
громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин"
виключити;
2) в абзаці першому частини першої статті 126 слова "талона
до нього" виключити;
3) у статті 221 слова та цифри "частинами третьою та
четвертою статті 122" замінити словами та цифрами "частиною
четвертою статті 122";
4) у статті 222:
у частині першій слова та цифри "частини перша і друга статті
122" замінити словами та цифрами "частини перша, друга і третя
статті 122";
у пункті 3 частини другої слова та цифри "частинами першою і
другою статті 122" замінити словами та цифрами "частинами першою,
другою і третьою статті 122";
5) у частині першій статті 235-1 слова та цифри "частинами
першою і другою статті 122" замінити словами та цифрами "частинами
першою, другою і третьою статті 122";
6) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слово
та цифри "стаття 122-2" замінити словом та цифрами "статті 122-2,
122-4, 122-5".
2. У першому реченні частини дев'ятої статті 15 Закону
України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2009 р., N 10-11, ст. 137)
слова "і талоном до посвідчення водія транспортного засобу"
виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 березня 2011 року
N 3163-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry