Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки

Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 37, ст.492)

З метою створення належних умов для забезпечення законотворчого процесу у Верховній Раді України сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій, сприяння відкритості у діяльності Верховної Ради України, реалізації конституційних прав громадян в інформаційній сфері Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Програму інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки (далі - Програма), що додається.

2. Керівнику Апарату Верховної Ради України в установленому порядку забезпечити виконання плану заходів щодо реалізації Програми (додаток до Програми).

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ
5 липня 2012 року
№ 5096-VI
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 5 липня 2012 року № 5096-VI

ПРОГРАМА
інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки

Загальна частина

Широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою надання вільного доступу до інформації та знань є базовим принципом інформаційного суспільства, проголошеним Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, визначеним Декларацією принципів та Планом дій Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства (Женева, грудень 2003 року; Туніс, листопад 2005 року), Постановою Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року № 3175-IV "Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні".

Згідно з рекомендаціями Міжпарламентського Союзу, членом якого є Україна, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у роботі національних парламентів має відбуватися відповідно до розробленої ними концепції для:

забезпечення ефективної роботи парламенту, її прозорості та відкритості;

гарантування безпеки інформаційних ресурсів парламенту і конфіденційності інформації про особу;

налагодження діалогу між парламентом, народними депутатами України та громадянами;

поліпшення механізмів звітності парламенту, народних депутатів України перед виборцями;

забезпечення повного доступу громадян до інформації про роботу парламенту;

участі у глобальному інформаційному суспільстві.

Нагальність розроблення і виконання Програми зумовлена необхідністю переходу на принципово новий рівень автоматизації технічних процедур, пов'язаних з діяльністю народних депутатів України, формування актуального парламентського електронного інформаційного ресурсу та ретроспективного оцифровування парламентської документації з метою більш ефективного використання наявних інформаційних ресурсів для реалізації повноважень Верховної Ради України.

Програма розроблена з урахуванням відповідних положень законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про Національну програму інформатизації", "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про телекомунікації", "Про статус народного депутата України", "Про комітети Верховної Ради України", Регламенту Верховної Ради України, Постанови Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року № 3175-IV "Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні", де, зокрема, встановлюються засади створення інформаційних електронних ресурсів та захисту інформації.

Мета і основні завдання Програми

Програма ґрунтується на засадах пріоритетності науково-технічного та інноваційного розвитку держави, у тому числі її інформаційної інфраструктури, що сприятиме збільшенню різноманітності та кількості електронних послуг, впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя та забезпечить максимальний доступ громадян до інформаційних ресурсів і телекомунікаційних послуг.

Метою Програми є досягнення максимально можливої автоматизації інформаційно-організаційних процесів у діяльності депутатського корпусу загалом, у тому числі комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій, а також Апарату Верховної Ради України шляхом створення сучасних систем управління законотворчим процесом та документообігом у парламенті; оперативне інформаційно-аналітичне забезпечення народних депутатів України, помічників-консультантів народних депутатів України, фахівців Апарату Верховної Ради України; створення нової автоматизованої системи обробки вхідних, вихідних, внутрішніх інформаційно-документальних потоків та контролю за виконанням доручень, оперативне формування аналітично-звітної та довідкової документації; технічне удосконалення систем зв'язку для забезпечення оперативності у роботі народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, Апарату Верховної Ради України, у тому числі щодо питань, пов'язаних з діяльністю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інформуванням громадян.

Пріоритетним завданням Програми є створення інтегрованої електронної інформаційно-аналітичної системи "Електронний парламент" (далі - Система) та її центральних підсистем:

"Електронний офіс народного депутата України";

"Електронний комітет";

"Електронна Погоджувальна рада";

"Електронна бібліотека та архів";

"Електронна зала пленарних засідань: система електронного голосування та підрахунку голосів, система стенографування, система ведення аудіо- та відеотрансляцій та архіву пленарних засідань Верховної Ради України";

"Система електронного документообігу і контролю виконання доручень Верховної Ради України";

"Система електронного цифрового підпису";

"Комплексна система захисту інформації в автоматизованих системах Верховної Ради України".

Створення Системи, у тому числі за визначенням Глобального центру інформаційно-комунікаційних технологій у парламенті при Міжпарламентському Союзі, означає, що законодавчий орган набуде більшої ефективності, прозорості, доступності та звітності.

Так, створена Система забезпечить не лише повну автоматизацію етапів законотворчого процесу, а й інформаційну взаємодію Верховної Ради України з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадянами, юридичними особами за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій із застосуванням високих стандартів доступу до інформаційних ресурсів парламенту.

Шляхи впровадження Програми

Розробка та впровадження Системи здійснюватиметься з урахуванням рекомендацій Глобального центру інформаційно-комунікаційних технологій у парламенті при Міжпарламентському Союзі та Департаменті з питань економічних і соціальних справ ООН відповідно до світового досвіду зі створення та впровадження в експлуатацію аналогічних аналітично-інформаційних систем і систем підтримки прийняття рішень у галузі державного управління та законотворення.

Система буде створена шляхом модернізації діючих, розробки і впровадження нових автоматизованих систем, програмно-технічних комплексів і баз даних законодавства та законопроектів, розширення їх можливостей з метою послідовного впровадження технічних систем підтримки прийняття рішень депутатським корпусом у залі пленарних засідань Верховної Ради України, комітетами Верховної Ради України, Погоджувальною радою депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Основу Системи складуть діючі автоматизовані системи Верховної Ради України, перелік яких визначено Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 1 липня 2003 року № 663 "Про перелік автоматизованих систем інформаційно-технологічного забезпечення діяльності Верховної Ради України"; автоматизовані системи, програмно-технічні комплекси і парламентські веб-ресурси, розробка та впровадження яких передбачені планом заходів щодо реалізації Програми (додаток до цієї Програми): інтегрована база даних законотворчого процесу, "Система електронного документообігу і контролю виконання доручень Верховної Ради України", "Система електронного цифрового підпису", "Комплексна система захисту інформації в автоматизованих системах Верховної Ради України", "Електронний офіс народного депутата України" (стаціонарний і мобільний), система підтримки прийняття рішень комітетом ("Електронний комітет"), центр ситуативного аналізу ("Електронна Погоджувальна рада"), "Електронна бібліотека та архів" (мережева збірка парламентської інформації, доступна депутатському корпусу, співробітникам Апарату Верховної Ради України та суспільству), "Електронна зала пленарних засідань", єдиний веб-портал Верховної Ради України та інтегровані до нього веб-сайти Голови Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.

Інтеграція зазначених інформаційних ресурсів до Системи відбуватиметься шляхом максимального використання наявних інженерно-технічної інфраструктури та інформаційно-технологічних рішень, створення сучасних центрів обробки даних та електронних архівів з необхідною глибиною збереження інформації за рахунок:

єдиної програмно-технологічної платформи;

єдиної серверної платформи;

єдиної системи адміністрування, управління та моніторингу;

єдиної комплексної системи захисту інформації;

використання відкритих стандартів.

Система буде створена на базі сучасних засобів обчислювальної техніки, методів та обладнання передачі даних, використання промислових систем керування базами даних.

Для інтеграції сервісів планується розробка єдиного портального рішення - системи, яка в інтегрованому вигляді з використанням сучасних веб-технологій надасть внутрішнім і зовнішнім користувачам доступ до інтерактивних сервісів, що передбачаються до створення, впровадження та роботи у межах інтегрованої електронної інформаційно-аналітичної системи "Електронний парламент".

Технічна складова Системи передбачає використання найбільш продуктивних серверів з пристроями для довготермінового зберігання інформації та спеціалізованої комп'ютерно-телекомунікаційної техніки для встановлення у залі засідань Верховної Ради України, в залах засідань комітетів Верховної Ради України і Погоджувальної ради депутатських фракцій у Верховній Раді України, в службових кабінетах народних депутатів України, у бібліотеці та архіві; спеціалізованого програмного забезпечення для створення, ведення та адміністрування інтегрованої бази даних законотворчого процесу; програмного забезпечення для веб-каталогізації та реферування вітчизняних і зарубіжних інформаційних потоків; спеціалізованих комплексів для сканування документів і обробки (у тому числі розпізнавання, порівняння, застосування штрих-коду, практичного застосування при роботі з базами даних законотворчого процесу тощо) відсканованої інформації; настільних видавничих систем та іншої оргтехніки.

Очікувані результати виконання Програми

Створення Системи надасть сучасні організаційно-інформаційні можливості для реалізації конституційних повноважень Верховної Ради України, сприятиме відкритості у діяльності Верховної Ради України, реалізації конституційних прав громадян, у тому числі в інформаційній сфері.

Основного економічного ефекту від виконання Програми буде досягнуто завдяки створенню цілісного парламентського документального ресурсу та забезпеченню його використання в установленому чинним законодавством порядку.

Планується суттєва економія витрат на придбання паперу і витратних матеріалів на тиражування копій документів, а також економія як мінімум 1 години робочого часу для 1,5 тисячі внутрішніх користувачів та для близько 90 тисяч віддалених користувачів комп'ютерної мережі Верховної Ради України щоденно.

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, що не суперечать законодавству України.


Додаток
до Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки

ПЛАН
заходів щодо реалізації Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки

Автоматизація етапів законотворчого процесу (створення систем планування, створення та управління законопроектами і всіма законодавчими ініціативами)

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Очікуваний результат

1.

Створення інтегрованої бази даних (далі - БД) законотворчого процесу у Верховній Раді України (інтегрованої інформаційно-комунікаційної системи Верховної Ради України та моделі взаємодії між її складовими, моделі інтеграції сервісів БД законотворчого процесу з автоматизованими системами Верховної Ради України: електронною залою пленарних засідань, електронним офісом народного депутата України, електронним комітетом, електронною Погоджувальною радою, електронною бібліотекою, єдиним веб-порталом Верховної Ради України, веб-сайтом Голови Верховної Ради України та веб-сайтами комітетів) із забезпечення реалізації повноважень Верховної Ради України.

2012-2016 рр.

Захищений, відмовостійкий апаратно-програмний комплекс, що забезпечує усунення дублювання інформації; стабільний процес обробки та збереження інформації на централізованій основі; послідовну нормалізацію та створення систем підтримки прийняття рішень у комітетах на основі існуючих комплексів баз даних законодавства та законопроектів.

2.

Розробка та впровадження на сучасних апаратно-програмних засадах "Системи електронного документообігу (СЕДО) та контролю виконання доручень Верховної Ради України" у складі підсистем:
1) "Загальний електронний документообіг";
2) "Реєстрація та контроль проходження законопроектів";
3) "Листи та звернення громадян";
4) "Обробка депутатських запитів та доручень Верховної Ради України";
6) "Кадри";
7) "Законодавство України";
8) "Міжпарламентські зв'язки".

2012-2014 рр.

Поетапне впровадження безпаперової технології обробки вхідних, внутрішніх і вихідних інформаційно-документальних потоків.
Оснащення комп'ютеризованих робочих місць народних депутатів України системами планування, створення і управління законопроектів та всіх законодавчих ініціатив.

3.

Розробка та впровадження системи електронного цифрового підпису в органах Верховної Ради України та структурних підрозділах Апарату Верховної Ради України.

2012-2016 рр.

Поетапне впровадження електронного цифрового підпису у Верховній Раді України.

4.

Розробка технічних регламентів впровадження та функціонування "Системи електронного документообігу та контролю виконання доручень Верховної Ради України" і "Системи електронного цифрового підпису" в органах Верховної Ради України та структурних підрозділах Апарату Верховної Ради України.

2012-2016 рр.

Прийняття типових положень, інструкцій, правил, настанов адміністраторам і користувачам; затвердження технологічної схеми роботи з інформаційно-документальними потоками; створення в складі Управління комп'ютеризованих систем підрозділів з реєстрації користувачів і сертифікації електронних ключів.

5.

Сприяння впровадженню та функціонуванню у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, в обласних, міських і районних радах систем електронного документообігу відповідно до засад і стандартів, розроблених у Верховній Раді України.

2012-2014 рр.

Поетапна інтеграція інформаційно-комунікаційних систем Верховної Ради України з аналогічними системами місцевих органів влади і органів місцевого самоврядування. Забезпечення доступу та інтеграції з провідними базами даних законодавства і дослідницькими ресурсами Міжпарламентського Союзу та Європарламенту.

6.

Створення інтелектуального інструментарію для інформаційно-комп'ютерного супроводу законотворчого процесу - системи оптимізації законотворчого процесу у Верховній Раді України, інформаційних лінгвістичних систем (словників, тезаурусів, систем обробки та аналізу тексту). Розробка інтелектуальної "надбудови" над діючими та проектованими автоматизованими системами Верховної Ради України, системи статистичного аналізу інформаційно-лінгвістичного корпусу законодавчих документів з метою ретроспективного дослідження, поточного програмно-аналітичного моделювання та стратегічного планування законотворчої роботи.

2012-2014 рр.

Концептуальна модель системи оптимізації законотворчого процесу у Верховній Раді України; системи аналізу, лінгвістичних підсистем та природномовних інтерфейсів.
Концептуальна модель комплексу інтелектуальних інструментів для інформаційно-комп'ютерного супроводу законотворчого процесу.
Технічне завдання на розробку системи аналізу, лінгвістичних підсистем та природномовних інтерфейсів.
Дослідний макет програмного забезпечення системи аналізу, лінгвістичних підсистем та природномовних інтерфейсів.
Дво- і багатомовні словники для автоматизованої обробки українського законодавства та законодавства Європейського Союзу.

7.

Розробка, впровадження та удосконалення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах Верховної Ради України, у тому числі політики безпеки інформації, концепції захисту інформаційних ресурсів, порядку виявлення, попередження, оцінювання та прогнозування загроз безпеці державних інформаційних ресурсів, визначення рівня захисту інформації від несанкціонованих дій в інформаційно-телекомунікаційній системі Верховної Ради України.

2012-2016 рр.

Забезпечення захисту інформації.
Реалізація функцій управління: інцидентами, проблемами та конфліктами, конфігураціями, змінами, релізами, потужностями, рівнем ІТ-сервісів та їх безперервністю, доступністю, інформаційною безпекою.

8.

Розробка та погодження з уповноваженими органами виконавчої влади порядку створення та експлуатації сучасних комплексів та засобів захисту інформації у Верховній Раді України, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

2012-2016 рр.

Забезпечення функціонування комплексу оперативних методів автентифікації, контролю доступу та засобів захисту при використанні інформаційних ресурсів.

9.

Розробка та затвердження нормативно-правової бази, що регламентує питання функціонування і розвитку системи "Електронний парламент" та підсистем "Електронний офіс народного депутата України", "Електронний комітет", "Електронна Погоджувальна рада", "Електронна бібліотека і архів", "Електронна зала пленарних засідань", їх апаратно-програмної платформи, політики та системи захисту інформації, "Система електронного документообігу і контролю виконання доручень Верховної Ради України", "Система електронного цифрового підпису", "Комплексна система захисту інформації в автоматизованих системах Верховної Ради України".

2015-2017 рр.

Пакет нормативно-правових актів (у тому числі пропозиції щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України та Положення про Апарат Верховної Ради України) і навчально-методичних матеріалів, що забезпечують перехід на безпаперову технологію законотворчого процесу.

Автоматизація формування баз даних чинного законодавства України

1.

Розвиток систем управління базами даних чинних законів ("Законодавство України в Інтернет" та "Законодавство України в Інтранет").

2012-2014 рр.

Розширення функціональних можливостей БД "Законодавство України".

2.

Створення технологічної бази даних нормативно-правової інформації "Законодавство-4" та "Законодавство-4 (Документообіг)" у складі баз даних:
"Законодавство України";
"Законодавство АР Крим";
"Київське регіональне законодавство".

2012-2016 рр.

Інтеграція БД "Законодавство України" до системи електронного документообігу і контролю виконання доручень Верховної Ради України; підвищення рівня інформаційно-аналітичного забезпечення суб'єктів законотворчого процесу.

Розширення програмно-технічної, мережевої та інженерної інфраструктури законотворчого процесу

1.

Розробка та впровадження електронної зали пленарних засідань у складі: системи електронного голосування та підрахунку голосів, системи стенографування, системи ведення аудіо- та відеотрансляцій і архіву пленарних засідань Верховної Ради України, інформаційних та комунікаційних систем.

2012-2013 рр.

Впровадження програмно-технічного комплексу (ПТК) нового покоління, який повністю відповідатиме нормам Регламенту Верховної Ради України (забезпечення функції персонального голосування), чинним нормативним документам з технічного захисту інформації ( НД ТЗІ), стандартам Єдиної системи програмної документації та Єдиної системи конструкторської документації.

2.

Створення Інтегрованого інформаційного центру для обробки, резервування, копіювання та збереження інформації з системою комплексного безперервного моніторингу за станом захисту інформаційних ресурсів і оперативного реагування на потенційні загрози їх безпеці.

2012-2015 рр.

Введення в промислову експлуатацію сертифікованого центру безпеки інформаційних ресурсів Верховної Ради України; забезпечення високого рівня відмовостійкості та катастрофостійкості автоматизованих систем і мереж.

3.

Створення єдиного портального рішення - системи, яка в інтегрованому вигляді з використанням сучасних веб-технологій надасть внутрішнім і зовнішнім користувачам доступ до інтерактивних сервісів, що передбачаються до створення, впровадження та роботи у межах інтегрованої електронної інформаційно-аналітичної системи "Електронний парламент".

2012-2014 рр.

Інтеграція електронних сервісів Верховної Ради України, що надаються народним депутатам України, персоналу Апарату Верховної Ради України та громадянам, в єдине портальне рішення.

4.

Створення електронного офісу народного депутата України: розробка набору однотипних електронних сервісів, які надають доступ до баз даних, звітів, статистики та аналітики.

2012-2016 рр.

Облаштування в службовому кабінеті народного депутата України електронного офісу та забезпечення мобільним електронним офісом.

5.

Створення "Електронного комітету" - системи підтримки прийняття рішень у залі засідань комітету Верховної Ради України.

2012-2016 рр.

Впровадження систем підтримки прийняття рішень комітетом Верховної Ради України.
Виконання будівельно-монтажних і оздоблювальних робіт у залах засідань комітетів.

6.

Створення "Електронної Погоджувальної ради" - Центру ситуативного аналізу для забезпечення діяльності Верховної Ради України в частині планування та підготовки пленарних засідань.

2012-2014 рр.

Впровадження програмно-технічного комплексу в залі засідань Погоджувальної ради з метою надання допомоги членам Погоджувальної ради у прийнятті рішень, повного та об'єктивного аналізу предметної галузі законотворчого процесу.
Виконання будівельно-монтажних і оздоблювальних робіт у залі засідань Погоджувальної ради.

7.

Створення "Електронної бібліотеки і архіву" - мережевого сховища парламентської інформації, яке збирає, управляє і зберігає для довгострокового використання весь цифровий вміст законотворчого процесу.

2012-2016 рр.

Впровадження програмно-технічного комплексу збору, управління і зберігання для довгострокового використання всього цифрового вмісту законотворчого процесу.
Виконання будівельно-монтажних і оздоблювальних робіт у бібліотечних залах.

8.

Модернізація комп'ютерної мережі, активного мережевого обладнання, інженерно-технічної та мережевої інфраструктури Верховної Ради України.

2012-2017 рр.

Розширення можливостей резервування, копіювання та збереження інформації.
Впровадження захищених каналів зв'язку і передачі даних.

9.

Актуалізація та встановлення ліцензійного системного та прикладного програмного забезпечення і стандартної технічної підтримки до нього.

2012-2017 рр.

Досягнення відповідності апаратних засобів їх програмному забезпеченню; впровадження новітніх технологій у програмному забезпеченні автоматизованих систем Верховної Ради України.

Впровадження парламентських веб-технологій і створення систем підтримки взаємодії Верховної Ради України з громадянами

1.

Впровадження в промислову експлуатацію та супроводження програмного забезпечення веб-порталу Верховної Ради України, веб-сайту Голови Верховної Ради України та веб-сайту комітету.

2012 р.

Вирішення питань структури, дизайну, навігації, пошукових сервісів та мультимедійних параметрів відповідно до рекомендацій Міжпарламентського Союзу; впровадження комплексної системи захисту інформації єдиного веб-порталу Верховної Ради України як складової системи "Електронний парламент".

2.

Створення парламентського веб-порталу "Інтернет-мовлення".

2013-2015 рр.

Забезпечення трансляції парламентської діяльності у мережі Інтернет.

3.

Розробка методичних рекомендацій щодо використання Інтернету під час проведення комунікацій з громадянами та взаємодії з виборцями.

2013-2015 рр.

Забезпечення народних депутатів України інструментарієм роботи з виборцями у рамках системи "Електронний парламент".

4.

Розробка системи оперативного ознайомлення з нормативними актами України через супутниковий канал "Рада" обласних, міських, районних та сільських органів місцевого самоврядування.

2012-2013 рр.

Інформаційно-просвітницька складова системи "Електронний парламент".

5.

Розробка підсистеми комунікації між громадянами та парламентом у вигляді форумів, дискусійних онлайн груп, інтернет-опитування та голосування тощо.

2012-2016 рр.

Забезпечення зворотного зв'язку між громадянами та парламентом, поглиблення діалогу на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Організаційно-правові заходи інформатизації законотворчого процесу

1.

Підготовка та проведення 5-ї Міжнародної конференції з питань створення електронного парламенту спільно з Міжпарламентським Союзом, Міжнародним Телекомунікаційним Союзом, Департаментом ООН з економічних і соціальних питань і Глобальним центром інформаційно-комунікаційних технологій у парламенті при Міжпарламентському Союзі.
Проведення серії "круглих столів", семінарів, відео-конференцій за участю Голови Верховної Ради України, голів комітетів Верховної Ради України, лідерів депутатських фракцій, народних депутатів України та керівництва Апарату Верховної Ради України з питань інформатизації законотворчого процесу.

2012-2014 рр.

Регулярне обговорення питань розвитку інформатизації законотворчого процесу та прийняття відповідних рішень і рекомендацій; координація заходів із створення електронного парламенту в Україні з міжнародними організаціями.

2.

Удосконалення структури та штатного розпису підрозділів Апарату Верховної Ради України, що випливають з нових функцій Верховної Ради України у зв'язку з впровадженням електронного парламенту.

2012-2015 рр.

Нова структура та штатні розписи профільних підрозділів Апарату Верховної Ради України відповідно до нових завдань і функцій забезпечення законотворчого процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

3.

Створення організаційної структури управління та підтримки електронного парламенту України.

2016 р.

Розробка правової та нормативної бази функціонування електронного парламенту України;

створення структурних підрозділів підтримки та безпеки електронного парламенту України.

4.

Організація участі представників комітетів Верховної Ради України і Апарату Верховної Ради України у розробці пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань впровадження механізмів і регламентів надання Верховною Радою України та органами місцевого самоврядування інформаційних послуг юридичним та фізичним особам через Інтернет, зокрема у частині опрацювання звернень і запитів громадян, які подаються з використанням Інтернет та електронного цифрового підпису.

2012-2016 рр.

Розробка пакета нормативно-правових актів з питань розвитку та функціонування системи "Електронний парламент" як складової інформаційного суспільства та суспільства знань.

5.

Підготовка керівних настанов щодо створення національної електронної системи рад усіх рівнів: обласних, районних, міських, селищних і сільських рад.

2012-2014 рр.

Забезпечення місцевих органів влади і органів місцевого самоврядування інструментарієм роботи у рамках системи "Електронний парламент".

6.

Забезпечення регулярної співпраці з Міжпарламентським Союзом, Міжнародним Телекомунікаційним Союзом, Генеральним Директоратом Європейської комісії з питань Інформаційного суспільства, Всесвітнім Форумом ООН з управління Інтернетом, Глобальним центром інформаційно-комунікаційних технологій у парламенті при Міжпарламентському Союзі, дослідницькими комісіями, центрами і робочими групами з питань розвитку інформаційного суспільства.

постійно

Організація участі представників Верховної Ради України в роботі зазначених структур, у підготовці та проведенні міжнародних заходів; обмін досвідом; навчання фахівців.

Постійна участь працівників Апарату Верховної Ради України у міжнародних конференціях, семінарах і заходах з питань створення електронного парламенту, електронної демократії та формування інформаційного суспільства.

7.

Аналіз стану виконання міжнародних договорів та зобов'язань України з питань розвитку інформаційного суспільства.

2012-2017 рр.

Вдосконалення функцій моніторингу виконання міжнародних договорів з питань розвитку інформаційного суспільства.


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry