Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1998-2000 роки

Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1998-2000 роки

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність у зв'язку із закінченням
строку його дії на підставі Постанови ВР
N 3075-IV ( 3075-15 ) від 04.11.2005, ВВР, 2006,
N 2-3, ст.51 )
Про затвердження Завдань Національної програми
інформатизації на 1998 - 2000 роки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.183 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Завдання Національної програми інформатизації
на 1998 - 2000 роки (додається).
2. Встановити обсяги фінансування з Державного бюджету
України на 1998 рік 15 млн. гривень.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 лютого 1998 року
N 76/98-ВР
Затверджено
Законом України "Про затвердження Завдань
Національної програми інформатизації на
1998-2000 роки"
від 4 лютого 1998 року N 76/98-ВР
Завдання Національної програми інформатизації
на 1998 - 2000 роки
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. гривень) | | | |————————————————————————————————————————————————————————| | | Термін | Всього | У тому числі | Завдання | Орієнтовні |виконання|—————————————————+——————————————————————————————————————| Очікувані результати | державні | |Держав- | Інші | НДДКР* |Капітальні вкладення| | замовники | | ний |джерела |—————————————————+————————————————————| | | | бюджет | |Держав- | Інші | Державний| Інші | | | | | | ний |джерела | бюджет | джерела | | | | | | бюджет | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Розроблення політики та організаційно-правове забезпечення інформатизації
Розробити пакет НАІ**, 1998-2000 900 600 300 Законодавчі та нормативно-правові акти законодавчих та Секретаріат у сфері інформатизації щодо: нормативно-правових Верховної національних інформаційних актів у сфері Ради ресурсів; інформатизації. України, 1998 600 400 200 доступу громадськості до державної Мін'юст (за інформації та інших джерел; окремою 1999 200 200 міжнародного інформаційного обміну; програмою), діяльності у сфері Національна 2000 100 100 інформатизації; академія захисту інформаційного простору, наук авторських прав і особистої інформації; інформаційної інфраструктури в цілому; нормативно-правового, методичного, інформаційного та організаційного забезпечення формування та виконання Національної програми інформатизації.
Розробити Держстандарт, 1998-2000 1600 600 1000 Основоположні державні стандарти; основоположні державні НАІ, програма стандартизації засобів стандарти засобів Міносвіти, інформатизації; інформатизації та Національна 1998 500 200 300 локалізація програмних інформаційно-телекому- академія продуктів. нікаційних наук 1999 600 200 400 систем, гармонізовані
з міжнародними 2000 500 200 300 стандартами.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— * Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.
** Національне агентство з питань інформатизації при Президенті України.
Розробити і впровадити Держстандарт, 1998-2000 1300 600 550 110 750 490 Система державної сертифікації систему державної НАІ, засобів інформатизації, сертифікації засобів Міносвіти, інформаційно-телекомунікаційних інформатизації та Міннауки, 1998 500 260 150 110 350 150 систем та їх нормативно-методичне інформаційно-телекому- Національна забезпечення. нікаційних систем у академія 1999 400 170 200 200 170 рамках державної наук
системи сертифікації 2000 400 170 200 200 170 УкрСЕПРО.
Формування національної інфраструктури інформатизації
Розроблення та Держкомзв'яз- 1998-2000 12400 10820 3400 4530 9000 6290 Оптимальна розвиток ку, НАІ, телекомунікаційна телекомунікаційної Мінпромполі- інфраструктура; інфраструктури. тики, 1998 2000 2380 500 1150 1500 1230 система лазерного та Мінінформ супутникового зв'язку та 1999 6000 4220 1500 1690 4500 2530 передачі комп'ютерної інформації; 2000 4400 4220 1400 1690 3000 2530 Національна система комп'ютерного телемовлення наземних та космічних каналів зв'язку.
Створити національну НАІ, 1998-2000 5919 1000 2950 600 2969 400 Система інформаційних ресурсів систему інформаційних Секретаріат органів державної влади; ресурсів. Верховної Державний реєстр інформаційних Ради 1998 2919 200 1450 120 1469 80 ресурсів; України, база даних населення України; Держкомстат, 1999 2000 400 1000 240 1000 160 електронний земельний кадастр; Держкомгідро- електронні кадастри населених мет, Мінпром- 2000 1000 400 500 240 500 160 пунктів; політики, база даних науково-технічної Міннауки, інформації; Міносвіти, державний реєстр Держстандарт, нормативно-правових актів; Мінюст, Національна система баз обласні даних з різних галузей держадмініс- виробництва, науки, освіти, трації, культури, інтегрована в Національна міжнародні та національні академія інформаційні мережі; наук електронний інформаційний бібліотечний ресурс; система інформаційних послуг; банк даних міждержавних стандартів, термінологічних стандартів та науково-технічної термінології, повнотекстовий банк даних державних стандартів; Національний банк комп'ютерної інформації; Національна відкрита система створення та розповсюдження електронної преси.
Створити Мінпромполі- 1998-2000 7700 12700 2700 2820 5000 9880 Діючі зразки та прототипи конкурентоспроможні тики, конкурентоспроможних засоби інформатизації Міносвіти, засобів та систем з високим та інформаційні Укргеодез- 1998 1500 5440 500 2410 1000 3030 рівнем машинного інтелекту технології. картографія, в класах: Національна 1999 2200 3630 700 205 1500 3425 високопродуктивних академія оброблювачів інформації з наук 2000 4000 3630 1500 205 2500 3425 макроконвеєрною та нейромережевою архітектурою, проблемно- орієнтованих робочих станцій та комп'ютерів, інтелектуальних терміналів та інтерфейсів, таймерних засобів інформатизації; нейрокомп'ютери та нейромережеві технології; налагодження серійного виробництва електронних карток; замкнутий технологічний цикл вітчизняного виробництва сучасних компакт-дисків та DVD-дисків; методичне і програмне забезпечення проектування і розроблення комп'ютерних систем організаційного управління; програмно-технологічні засоби підтримки методології експертного прийняття рішень; інструментальні засоби програмно-цільового управління державними програмами; програмне забезпечення інформаційно-аналітичної обробки текстових, фактографічних та статистичних даних; електронні засоби застосування державних стандартів і нормативно-методичних документів для комп'ютерних систем; конкурентоспроможні інформаційні технології розпізнавання графічних документів і рукописних текстів; формування аналітичних електронних оглядів і довідок; засоби інтелектуалізації широкого застосування; системні геоінформаційні технології для картографії, геології, підтримки земельного кадастру та кадастрів населених пунктів; технології для інтелектуальних робототехнічних комплексів, які функціонують в умовах агресивних середовищ.
Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони
Інформатизація НАІ, 1998-2000 4000 4300 1000 1470 3000 2830 Локальні та глобальні діяльності органів Держкомзв'яз- комп'ютерні мережі для державної влади, ку, Мін'юст, органів державної влади; включаючи місцеві. МВС, 1998 1500 1300 500 470 1000 830 система електронного Міноборони, документообігу; Держкомсек- 1999 2000 1500 500 500 1500 1000 засоби накопичення, ретів, зберігання та аналізу великих Секретаріат 2000 500 1500 500 500 1000 обсягів інформації про стан Верховної соціально-економічних процесів Ради в Україні з метою забезпечення України, інформаційно-аналітичної Держком- підтримки прийняття статистики, рішень органами державної Мінпромполі- влади; тики, інформаційно-аналітична система Міннауки, Верховної Ради України, Кабінету Держкомкор- Міністрів України та Адміністрації дон, Президента України; Генпрокура- перша черга інтегрованої тура, інформаційно-аналітичної системи Верховний правоохоронних органів Суд, України; Держмитслуж- державна автоматизована система ба, Служба паспортного контролю; безпеки, програмно-апаратний комплекс МНС, інформаційно-аналітичної МЗЕЗторг, системи з питань надзвичайних Головдерж- ситуацій; служба автоматизована система державного Міноборони, експортного контролю України; обласні єдина державна комп'ютерна держадміні- система "Кадри"; страції інформаційно-аналітичні системи митного контролю; інформаційно-аналітичні центри адміністративно- територіальних одиниць.
Створити систему Держкомсек- 1998-2000 2750 3000 650 1500 2100 1500 Нормативні документи з усіх забезпечення ретів, НАІ, аспектів використання засобів інформаційної Міноборони, обчислювальної техніки для безпеки. Мінпромпо- 1998 750 1000 250 500 500 500 оброблення та зберігання літики, інформації обмеженого доступу; Служба 1999 1000 1000 200 500 800 500 комплекс державних стандартів безпеки, з документування, супроводження, Мінінформ, 2000 1000 1000 200 500 800 500 використання, сертифікаційних Національна випробувань програмно- академія апаратних засобів захисту наук інформації; методика техніко-економічного обгрунтування потрібного рівня захищеності інформації програмними засобами; високонадійні криптографічні методи захисту інформації; банк комп'ютерних вірусів та антивірусних програм, засобів діагностики, локалізації і профілактики вірусів; методи і програмні засоби захисту інформації, у тому числі контролю за цілісністю інформації та регенерації цієї інформації; нові технології захисту інформації з використанням спектральних методів.
Створити систему Мінпромполі- 1998-2000 Система інформаційно-аналітичного інформаційно-аналітич- тики, забезпечення діяльності ного забезпечення Держком- військово-промислового військово-промислового статистики, комплексу. комплексу (за Національна
галузевою програмою). академія
наук
Створити систему Міноборони, 1998-2000 Інформаційно-телекомунікаційна інформаційно-аналітич- Мінпромпо- мережа Генерального штабу ного забезпечення літики, Збройних Сил України, видів Збройних Сил України Держком- Збройних Сил та оперативного (за галузевою програ- зв'язку командування; мою). базовий зразок локальної інформаційно-обчислювальної мережі для органів управління Збройних Сил України; системний проект Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України.

Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку
Створити та впровадити Мінекономі- 1998-2000 3750 1250 2500 Математичні моделі в центральних органах ки, НАІ, соціально-економічного розвитку виконавчої влади та Мінпром- країни, її пріоритетних галузей та обласних політики, 1998 750 250 500 адміністративно-територіальних держадміністраціях Держком- одиниць; систему підтримки статистики, 1999 1500 500 1000 системи прогнозування прийняття рішень з обласні соціально-економічного розвитку; проблем стратегії держадмі- методологія та інформаційні макроекономічного ністрації, 2000 1500 500 1000 системи і засоби підтримки розвитку країни і Фонд торгівлі; розвитку ринку. державного інтегрована система баз майна, Мін- даних і знань. агропром,
Мінтранс,
Мін'юст,
Міннауки

Інформатизація пріоритетних галузей економіки
Створити систему Мінагропром 1998-2000 3100 1100 2000 Програмно-апаратні комплекси інформаційно-аналітич- підтримки консультаційних ного забезпечення 1998 100 100 послуг для сільськогосподарських агропромислового товаровиробників різних комплексу. 1999 1500 500 1000 форм власності.
2000 1500 500 1000
Створити систему Держкоменер- 1998-2000 3100 3000 1100 1500 2000 1500 Автоматизована інформаційна інформаційно-аналітич- гозбережен- система контролю за витратами ного забезпечення ня, Держком- електроенергії, енергоносіїв; енергетичного геології, 1998 100 1000 100 500 500 експертно-аналітична система комплексу. Мінпромполі- для прийняття рішень з тики, 1999 1500 1000 500 500 1000 500 проблем енергозбереження. Держком-
статистики, 2000 1500 1000 500 500 1000 500 Міненерго,
Мінвуглепром,
Держнафтогаз-
пром
Створити систему Мінпромполі- 1998-2000 Система інформаційно-аналітичного інформаційно-аналітич- тики, забезпечення розвитку ного забезпечення Держком- машинобудівного комплексу. машинобудівного статистики
комплексу (за
галузевою програмою).
Створити систему Мінтранс, 1998-2000 3100 920 1100 120 2000 800 Система інформаційно- інформаційно-аналітич- Держком- аналітичного забезпечення ного забезпечення статистики, прогнозування транспортних транспортного Національна 1998 100 220 100 120 100 вантажних потоків через комплексу. академія кордони України; наук 1999 1500 350 500 1000 350 інформаційно-довідкова система надання населенню 2000 1500 350 500 1000 350 транспортних послуг.
Інформатизація фінансової та грошової системи, державного фінансово-економічного контролю
Створити систему Мінфін, НАІ, 1998-2000 3861 1411 2450 Автоматизовані системи інформаційно-аналітич- Національний фінансових розрахунків на ного забезпечення банк, рівні центрального апарату фінансової системи. Держком- 1998 781 331 450 Мінфіну, обласних, місцевих статистики, і районних фінансових Державна 1999 2080 580 1500 органів; податкова комп'ютеризована система в адміністра- 2000 1000 500 500 Державному казначействі; ція, Держ- інформаційно-аналітична митслужба, система підтримки діяльності Мінпромполі- Державної контрольно-ревізійної тики служби в Україні.
Створити систему Національний Система управління грошовим інформаційно-аналітич- банк, обігом; ного забезпечення Мін'юст, система розрахунків у реальному грошової системи (за Мінфін, часі для виконання великих окремою програмою). Державне та термінових платежів; казначейство, система безготівкових Державна розрахунків за товари та податкова послуги; адміністра- електронний реєстр застав ція майна; електронна система Центрального депозитарію державних цінних паперів; система інформаційно-аналітичної взаємодії Національного банку, Мінфіну, Державної податкової адміністрації та Державного казначейства.
Створити систему Державна 1998-2000 2500 1000 1500 Державний реєстр фізичних інформаційно-аналітич- податкова та юридичних осіб-платників ного забезпечення адміністра- податків; Державної податкової ція, 1998 500 200 300 система прогнозу та адміністрації. Мінпромполі- контролю податкових зборів; тики, Мінфін, 1999 1000 400 600 класифікатори, уніфіковані НАІ, Мін'юст системи документообігу з питань оподаткування. 2000 1000 400 600
Створити Рахункова 1998-2000 4500 2050 2450 Інформаційно-аналітична інформаційно-аналітич- палата система забезпечення ну систему Рахункової діяльності Рахункової палати 1998 500 250 250 палати.
1999 1000 800 200
2000 3000 1000 2000
Інформатизація соціальної сфери
Створити систему МОЗ, НАІ 1998-2000 1900 900 1000 Створити єдину інформаційно-аналітич- структуровану інформаційну ного забезпечення систему обліку стану охорони здоров'я. 1998 100 100 здоров'я громадян України на основі автоматизованої 1999 800 400 400 реєстрації пацієнтів в лікувальних установах, 2000 1000 400 600 збору даних профілактичних обстежень з метою подальшого використання в статистичних, аналітичних та експертних системах; на основі комп'ютерних мереж, що обєднують великі лікувальні та наукові заклади, створити систему дистанційного консультування та діагностики.
Створити систему Міністерство 1998-2000 Інформаційно-довідкова система інформаційно-аналітич- праці та ринку праці; ної підтримки установ соціальної локальні обчислювальні мережі соціального захисту політики установ соціального захисту та населення (за об'єднання їх в єдину галузевою програмою). інформаційно-обчислювальну мережу; єдина автоматизова інформаційна система з охорони праці.
Інформатизація в галузі екології та використання природних ресурсів
Створити та впровадити Мінекобез- 1998-2000 Комп'ютерні системи екологічного систему моніторингу та пеки, моніторингу та прогнозування прогнозування Держводгосп, довкілля, оцінки ризику забруднення Мінекономіки еколого-економічних конфліктів, навколишнього прогнозування наслідків середовища (за техногенного впливу і галузевою програмою). природних катастроф; програмно-апаратні засоби для управління різними видами виробничої діяльності з метою раціонального використання ресурсів, збереження та оздоровлення навколишнього середовища.
Інформатизація науки, освіти і культури
Створити комп'ютерну Міносвіти, 1998-2000 8700 2600 2500 1400 6200 1200 Комп'ютерна мережа закладів інформаційну мережу Міннауки, освіти, науки та культури; освіти, науки і Національна автоматизовані системи та культури. академія 1998 1700 1200 500 670 1200 530 програмно-апаратні засоби наук, безперервного багатоступеневого Держкомзв'я- 1999 4000 700 1000 365 3000 335 дистанційного навчання з зку, НАІ, використанням можливостей Головдерж- 2000 3000 700 1000 365 2000 335 INTERNET та інших мереж. служба
Створити систему Мінкультури, 1998-2000 Національна система інформаційно-аналітич- Держкоммісто- комп'ютерної лексикографії. ного забезпечення у будування,
сфері культури (за Міносвіти
галузевою програмою).
Міжнародне співробітництво
Створити систему МЗС, НАІ, 1998-2000 1700 900 800 Інформаційно-аналітична система інформаційно-аналітич- Держ- забезпечення формування і ного забезпечення комзв'язку, координації співробітництва, співробітництва у МЗЕЗторг, 1998 100 100 доступу до міжнародних галузі інформатизації. Міносвіти інформаційних масивів та 1999 600 400 200 баз даних; національний домен глобальної 2000 1000 400 600 мережі, відкритий для міжнародних відносин; пакет законодавчих актів для інтеграції у світову інформаційну структуру; співробітництво з міжнародними організаціями.
————————————————————————————————————————————————————————— Всього 72780 38940 25761 14050 47019 24890 у тому числі
1998 рік 15000 13000 5981 6050 9019 6950
1999 рік 29880 12970 10080 4000 19800 8970
2000 рік 27900 12970 9700 4000 18200 8970

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry