Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про поставки продукції для державних потреб

Про внесення змін до Закону України Про поставки продукції для державних потреб

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014, ВВР,
2014, N 24, ст.883 }
Про внесення змін до Закону України
"Про поставки продукції для державних потреб"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 4, ст.28 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про поставки продукції для
державних потреб" ( 493/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 3, ст. 9) такі зміни:
1. Абзац третій частини першої статті 1 викласти у такій
редакції:
"Державні замовники - Верховна Рада України та інші
центральні органи державної влади України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації, державні організації та установи,
визначені законом про Державний бюджет України, а також державні
організації та установи, уповноважені Кабінетом Міністрів України
укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення".
2. Частину четверту статті 1 після слів "Особливості
відносин, що виникають у зв'язку з" доповнити словами "формуванням
і розміщенням державного замовлення на висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування
засобами масової інформації".
3. Частини першу, другу, четверту та п'яту статті 2 викласти
у такій редакції:
"1. Держава виступає гарантом за зобов'язаннями державних
замовників.
2. З метою організації робіт, пов'язаних з формуванням
державного замовлення, розміщенням поставок продукції для
державних потреб і контролем за їх виконанням, Кабінет Міністрів
України визначає центральні органи виконавчої влади, які
координують роботу державних замовників щодо розміщення поставок
продукції для державних потреб, доводять до державних замовників
збалансовані з фінансовими ресурсами обсяги поставок продукції для
укладення державних контрактів з виконавцями державного
замовлення, якщо інше не встановлено законом.
Аналогічну функцію виконують Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації щодо поставок продукції для забезпечення
виконання регіональних програм";
"4. Державні замовники забезпечуються Кабінетом Міністрів
України фінансовими ресурсами в обсягах, необхідних для повної
оплати державного замовлення, якщо інше не передбачено законом, і
є відповідальними за задоволення державних потреб у відповідній
продукції.
5. Контроль за виконанням поставок продукції для державних
потреб здійснюють державні замовники та органи виконавчої влади,
зазначені у частині другій статті 2 цього Закону".
4. У тексті Закону слова "Уряд Автономної Республіки Крим"
замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим" у
відповідному відмінку.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 грудня 1999 року
N 1329-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry