Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про прибутковий податок з громадян

Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про прибутковий податок з громадян

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011, ВВР, 2012, N 24, ст.248 }
Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України
"Про прибутковий податок з громадян"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 30-31, ст.195 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308
- набирає чинності з 01.01.2004
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.77, N 26, ст.281, N 34,
ст. 356; 1996 р., N 9, ст.41, N 45, ст. 234) такі зміни:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
4. Абзаци шостий - десятий пункту 1 статті 14 замінити
абзацами такого змісту: "Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без
створення юридичної особи, мають право самостійно обрати спосіб
оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за
фіксованим розміром податку (далі - фіксований податок) шляхом
придбання патенту за умови, якщо: кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким
громадянином - платником податку, включаючи членів його сім'ї, які
беруть участь у підприємницькій діяльності, не перевищує п'яти; валовий доход такого громадянина від самостійного здійснення
підприємницької діяльності або з використанням найманої праці за
останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання
патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян; громадянин здійснює підприємницьку діяльність з продажу
товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках та є
платником ринкового збору згідно з законодавством. Доходи такого
громадянина, одержані від здійснення інших видів підприємницької
діяльності, оподатковуються у загальному порядку. Не дозволяється застосування фіксованого податку при
здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами. На доходи громадян, одержані від здійснення підприємницької
діяльності, у разі сплати ними фіксованого податку, не поширюються
положення статей 5 та 6 цього Декрету. Фіксований податок сплачується громадянином - платником
податку до відповідного місцевого бюджету за місцем його
проживання. Громадянин за своїм бажанням може придбати патент на
здійснення підприємницької діяльності на всій території України. Документ, що засвідчує сплату фіксованого податку, є
підставою для видачі податковим органом за місцем проживання
громадянина патенту, в якому зазначаються: прізвище та ім'я цього
громадянина; його ідентифікаційний номер; строк дії патенту;
перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником
податку, або членів його сім'ї, які беруть участь у
підприємницькій діяльності; місце здійснення підприємницької
діяльності; назва органу, що видав патент. Форма патенту встановлюється центральним податковим органом
України. Для одержання патенту платник податку подає до податкового
органу заяву, складену в довільній формі, яка повинна містити
інформацію про місце здійснення підприємницької діяльності;
перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником
податку, та їх ідентифікаційні номери або членів його сім'ї, які
беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, і їх
ідентифікаційні номери, а також інформацію про доходи платника
фіксованого податку від здійснення підприємницької діяльності за
останні 12 місяців або про неотримання таких доходів. Податковий орган зобов'язаний видати патент протягом трьох
робочих днів з дня прийняття вказаної заяви від платника податку,
оформленої належним чином. Попередня перевірка достовірності
даних, зазначених у заяві про доходи громадянина від здійснення
підприємницької діяльності, або даних про їх неотримання
податковим органом не здійснюється. Відповідальність за
достовірність таких даних несе платник податку відповідно до
законодавства України. Розміри фіксованого податку встановлюються відповідною
місцевою радою залежно від територіального розташування місця
торгівлі і не можуть бути менше ніж 20 гривень та більше ніж 100
гривень за календарний місяць для громадян, які здійснюють
підприємницьку діяльність самостійно. Для одержання патенту на здійснення підприємницької
діяльності на всій території України фіксований податок
встановлюється у розмірі 100 гривень. У разі, коли платник податку здійснює підприємницьку
діяльність з використанням найманої праці або за участю у
підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого
податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу. У такому
випадку платник фіксованого податку має право самостійно доплатити
50 відсотків суми встановленого фіксованого податку з
розрахунку на кожну додаткову особу та повідомити про це
податковий орган, який зобов'язаний внести відповідні зміни до
патенту в строки, передбачені для його видачі. Доходи громадянина, одержані від здійснення підприємницької
діяльності, що оподатковуються фіксованим податком, не включаються
до складу його сукупного оподатковуваного доходу за підсумками
звітного року, а сплачена сума фіксованого податку є остаточною і
не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань
такого платника податку або осіб, які перебувають з ним у трудових
відносинах, чи членів його сім'ї, які беруть участь у
підприємницькій діяльності. У разі сплати фіксованого податку платник такого податку
звільняється від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат. Платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у
трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у
підприємницькій діяльності, звільняються від сплати нарахувань на
фонд оплати праці, відрахувань та зборів на будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального
користування України, встановлених відповідно до Закону України
"Про джерела фінансування дорожнього господарства України"
( 1562-12 ), податку на промисел, збору до Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення, збору на обов'язкове соціальне
страхування, збору до Фонду України соціального захисту інвалідів,
а також придбання торгового патенту згідно із Законом України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності"
( 98/96-ВР ). Здійснення торговельної діяльності у сфері роздрібної
(дрібнооптової) торгівлі платником фіксованого податку, а також
особами, які перебувають з ним у трудових відносинах, або членами
його сім'ї, які беруть участь у такій діяльності, не потребує
отримання ліцензії. Патент видається на строк від одного до дванадцяти
календарних місяців за вибором платника фіксованого податку. У
разі, коли протягом строку дії патенту відповідною місцевою радою
змінюється розмір фіксованого податку, перерахунок його не
здійснюється. Патент може бути скасований (з його вилученням) за рішенням
керівника податкового органу до закінчення строку його дії в разі,
якщо: за дорученням або від імені платника фіксованого податку
здійснюється торгівля особою, відомості про яку не внесені до
патенту. У цьому випадку громадянин-підприємець позбавляється
права застосовувати фіксовану ставку податку протягом 12
календарних місяців, наступних за місяцем вчинення порушення, та
сплачує штраф у розмірі повної суми фіксованого податку в
розрахунку за місяць за кожну особу, відомості про яку не внесені
до патенту; платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у
трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у
підприємницькій діяльності, здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними
та тютюновими виробами. У цьому випадку громадянин-підприємець
притягається до відповідальності згідно з законодавством України".
( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
застосовується щодо доходів, одержаних з 1 січня 1998 року. Пункти
4 і 5 розділу I, якими вносяться зміни до статей 14 та 21 Декрету
Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян",
та пункт 2 розділу II цього Закону набирають чинності через 30
днів з дня його опублікування.
2. До внесення відповідних змін до порядку здійснення
відрахувань на державне пенсійне страхування
громадянами-підприємцями, що сплачують фіксований податок, 10
відсотків сум цього податку, що надійшли до відповідного місцевого
бюджету, перераховуються до Пенсійного фонду України, а 90
відсотків сум фіксованого податку, що надійшли до місцевого
бюджету, спрямовуються на потреби територіальної громади за
визначеними нею напрямами. ( Щодо тимчасового зупинення дії пункту
2 розділу II додатково див. Закон N 2285-IV ( 2285-15 ) від
23.12.2004 - редакція до 31.03.2005 )
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 лютого 1998 року
N 129/98-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry