Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

Про внесення змін до Закону України Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про запровадження єдиного збору,
який справляється у пунктах пропуску
через державний кордон України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 50, ст.260 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Закону України "Про запровадження єдиного
збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон
України" ( 1212-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 51, ст. 454), виклавши його в такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про єдиний збір, який справляється у пунктах
пропуску через державний кордон України
Стаття 1. Єдиний збір встановлюється щодо транспортних
засобів вітчизняних та іноземних власників, визначених у статті 5
цього Закону, які перетинають державний кордон України, і
справляється за здійснення у пунктах пропуску через державний
кордон України відповідно до законодавства України митного при
транзиті вантажів і транспортних засобів, санітарного,
ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного
контролю вантажів і транспортних засобів, за проїзд транспортних
засобів автомобільними дорогами України та за проїзд автомобільних
транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів
загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних
параметрів.
Єдиний збір справляється одноразово залежно від режиму
переміщення (ввезення, транзит) за єдиним платіжним документом в
залежності від виду, місткості або загальної маси транспортних
засобів.
Стаття 2. Ставки єдиного збору встановлюються цим Законом у
євро та не можуть змінюватися протягом бюджетного року.
Єдиний збір справляється у національній валюті України за
офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день
сплати цього збору.
Порядок справляння єдиного збору визначається Кабінетом
Міністрів України.
Забороняється справляти у пунктах пропуску через державний
кордон України збори, не передбачені цим Законом.
Єдиний збір не може перевищувати вартість витрат, пов'язаних
із здійсненням митного при транзиті вантажів і транспортних
засобів, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного,
радіологічного та екологічного контролю вантажів і транспортних
засобів, та витрат, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг.
Контроль у частині відповідності ставок зборів фактичним
витратам на здійснення усіх видів контролю вантажів і транспортних
засобів, зазначених у цьому Законі, здійснюється Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 3. Єдиний збір перераховується до Державного бюджету
України у повному обсязі.
Стаття 4. Координація діяльності органів державної влади,
пов'язаної із забезпеченням справляння єдиного збору, здійснюється
центральним органом митної служби України.
Координація діяльності державних контролюючих органів із
справляння єдиного збору безпосередньо у пунктах пропуску через
державний кордон України здійснюється відповідними митними
органами України.
Стаття 5. Ставки єдиного збору за здійснення у пунктах
пропуску через державний кордон України контролю вантажів і
транспортних засобів, плата за проїзд транспортних засобів
автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду) та
додаткова плата за кожен кілометр проїзду автомобільних
транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів,
загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів
встановлюються у таких розмірах:
--------------------------------------------------------------- Вид | Місткість або | Ставка єдиного збору транспортного | загальна маса | за одиницю транспортного засобу | транспортного | засобу в євро | засобу з вантажем | ---------------+-------------------+--------------------------- | | за проведення | за проїзд | | контролю | автомо- | | | більними | | | дорогами | | | за кожен | | | кілометр | | | проїзду ---------------+-------------------+---------------+----------- 1. Автобуси |Від 10 до 30 місць | 2 | 0,02 |включно | | |-------------------+---------------+----------- |Понад 30 місць | 5 | 0,02 ---------------+-------------------+---------------+----------- 2. Вантажні |До 20 тонн включно | 5 | 0,02 автомобілі | | | з/або без | | | причепів та | | | тягачі з/або | | | без напів- | | | причепів | | | |-------------------+---------------+----------- |Понад 20 до 40 тонн| 10 | 0,02 |включно | | ---------------+-------------------+---------------+----------- 3. Велико- |Понад 40 до 44 тонн| 10 | 0,1 вагові авто- |включно | | транспортні | | | засоби | | | |-------------------+---------------+----------- |Понад 44 до 52 тонн| 10 | 0,2 |включно | | |-------------------+---------------+----------- |від 52 до 60 тонн | 10 | 0,27 |включно | | |-------------------+---------------+----------- |понад 60 тонн (за | 10 | 0,78 |кожні наступні | | |10 тонн) | | ---------------+-------------------+---------------+----------- 4. Велико- |До 5 % включно | - | 0,05 вагові авто- | | | транспортні | | | засоби з пере- | | | вищенням | | | осьових | | | навантажень | | | |-------------------+---------------+----------- |Понад 5 % до 10 % | - | 0,1 |включно | | |-------------------+---------------+----------- |Понад 10 % до 20 % | - | 0,27 |включно | | |-------------------+---------------+----------- |Понад 20 % за кожні| - | 0,15 |наступні 5 % | | ---------------+-------------------+---------------+----------- 5. Велико- |За кожний параметр | - | 0,03 габаритні авто-| | | транспортні | | | засоби з | | | перевищенням | | | встановлених | | | параметрів | | | ширини, висоти,| | | довжини | | | ---------------+-------------------+---------------+----------- 6. Залізничний | | 2 | - вагон, | | | контейнер | | | _______________|___________________|_______________|______________

Стаття 6. Для автомобільних транспортних засобів та
контейнерів, які перетинають державний кордон України без
вантажів, ставка єдиного збору за здійснення визначеного цим
Законом контролю встановлюється у розмірі 20 відсотків ставки,
визначеної у статті 5 цього Закону для відповідного автомобільного
транспортного засобу та контейнеру. При цьому плата за проїзд
автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду), у
тому числі за перевищення встановлених розмірів загальної маси,
осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, справляється
повністю.
У разі перетинання державного кордону України залізничними
вагонами без вантажів єдиний збір не справляється.
Єдиний збір з транспортних засобів не справляється у випадку
транзиту вантажу, що не підлягає пропуску через митний кордон
України та перевантажується на інший транспортний засіб у зоні
митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом в'їзду
та виїзду цього вантажу.
Стаття 7. З перевізників-нерезидентів, діяльність яких
здійснюється на підставі міжнародних договорів України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, єдиний збір
справляється відповідно до цих договорів.
Стаття 8. З перевізників-резидентів, які сплатили податок з
власників транспортних засобів згідно із Законом України "Про
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів" ( 1963-12 ), плата за проїзд автомобільними дорогами
України справляється лише у разі перевищення встановлених розмірів
загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних
параметрів.
Стаття 9. Допустимі розміри осьових навантажень та (або)
габаритних параметрів автомобільних транспортних засобів, за
перевищення яких встановлюється додаткова плата, визначаються
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 10. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його
опублікування.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в
частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом 45 днів з дня
опублікування цього Закону:
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність з цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність з цим Законом".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 липня 2001 року
N 2659-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry