Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік щодо виплати заробітної плати шахтарям

Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік щодо виплати заробітної плати шахтарям

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо виплати заробітної плати шахтарям
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 21, ст.192 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429, N 44, ст. 468, ст. 474,
N 45, ст. 483; 2012 р., N 1, ст. 1, N 5, ст. 32) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "299.197.007,3" і "253.213.520,8"
замінити відповідно цифрами "300.253.007,3" і "254.269.520,8";
у частині другій цифри "337.639.112,6" і "291.479.582,1"
замінити відповідно цифрами "338.695.112,6" і "292.535.582,1";
2) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до
додатків N 1 і N 2 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 вересня 2011 року
N 3768-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо виплати заробітної плати шахтарям"
Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис.грн.) -------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування | Всього | Загальний | Спеціальний | | | згідно з класифікацією | | фонд | фонд | | | доходів бюджету | | | | | | ( v0011201-11 ) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Разом доходів: |300 253 007,3|254 269 520,8|45 983 486,5 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Всього доходів (без |297 745 885,2|251 762 398,7|45 983 486,5 | | |урахування міжбюджетних | | | | | |трансфертів) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |253 784 455,5|233 369 099,4|20 415 356,1 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |11000000|Податки на доходи, податки |54 129 037,2 |54 129 037,2 | | | |на прибуток, податки на | | | | | |збільшення ринкової | | | | | |вартості | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |11020000|Податок на прибуток |47 362 800,0 |47 362 800,0 | | | |підприємств | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо виплати заробітної плати шахтарям"
Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2011 рік"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання | | розвитку | | споживання | | розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | |--------------------------| | | |-----------------------| | | |видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | |оплата праці | комунальні | | | | оплата |комунальні | | | |ків та |сифі- | | | | | послуги та | | | | праці |послуги та | | | |креди- |кації | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | | |Всього: |292 535 582,1|248 312 086,0| 39 889 623,2| 3 054 392,3|42 723 496,1|46 159 530,5|27 889 758,6|2 074 227,6| 844 477,4|18 269 771,9|338 695 112,6| |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |1100000| |Міністерство енергетики | 9 251 636,7| 454 038,6| 29 843,2| 1 799,3| 8 797 598,1| 607 330,4| 30 483,3| 1 055,0| 446,0| 576 847,1| 9 858 967,1| | | |та вугільної | | | | | | | | | | | | | | |промисловості України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |1101000| |Апарат Міністерства | 9 251 636,7| 454 038,6| 29 843,2| 1 799,3| 8 797 598,1| 607 330,4| 30 483,3| 1 055,0| 446,0| 576 847,1| 9 858 967,1| | | |енергетики та вугільної | | | | | | | | | | | | | | |промисловості України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |1101070| 0431 |Реструктуризація | 888 002,1| | | | 888 002,1| 569 297,1| | | | 569 297,1| 1 457 299,2| | | |вугільної та | | | | | | | | | | | | | | |торфодобувної | | | | | | | | | | | | | | |промисловості, у тому | | | | | | | | | | | | | | |числі погашення | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості за спожиту| | | | | | | | | | | | | | |у минулих періодах | | | | | | | | | | | | | | |електричну енергію у сумі| | | | | | | | | | | | | | |541 000 тис. гривень | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |1101110| 0431 |Державна підтримка | 6 710 210,0| | | | 6 710 210,0| | | | | | 6 710 210,0| | | |вугледобувних підприємств| | | | | | | | | | | | | | |на часткове покриття | | | | | | | | | | | | | | |витрат із собівартості | | | | | | | | | | | | | | |готової товарної | | | | | | | | | | | | | | |вугільної продукції | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry