Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту майнових прав дітей

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту майнових прав дітей

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту майнових прав дітей

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 40, ст.475)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Абзац перший частини п’ятої статті 177 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) викласти в такій редакції:

"5. Органи опіки та піклування можуть відмовити у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини з одночасним зверненням до нотаріуса щодо накладення заборони відчуження такого майна лише у випадках, якщо ними встановлено, що".

2. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2004 р., № 2, ст. 6; 2006 р., № 13, ст. 110; 2009 р., № 13, ст. 161):

1) у статті 73:

в абзаці першому слова "чи посадова особа органу місцевого самоврядування" виключити;

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"за зверненням органу опіки та піклування з метою захисту особистих і майнових прав та інтересів дитини, яка має право власності або проживає у жилому будинку, квартирі, іншому приміщенні, на відчуження якого накладається заборона".

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

2) у статті 74 після слів "договору довічного утримання" доповнити словами "звернення органів опіки та піклування про усунення обставин, що обумовили накладення заборони відчуження майна дитини", а слова "або посадова особа органу місцевого самоврядування" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
12 січня 2012 року
№ 4314-VI


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry